Úvod

Vatikánský holocaust

Senzační odhalení nejstrašnějšího náboženského masakru 20. století

Avro Manhattan

 

Z anglického originálu přeložil Jiří Šoler


Kapitola 20

Panna Marie a velitel námořnictva USA požadují 3. světovou válku


 Čtyřicet let před procesem s 86-letého chorvátského ministra vnitra před soudem v Záhřebu, který ho prohlásil vinným válečnými zločiny a odsoudil ho k smrti se s možným vypuknutím Třetí světové války nejen počítalo, ale bylo pokládáno za jistou věc. Rozhodně bylo pokládáno za Boží požehnání Artukovićem, Ante Pavelićem a jeho ustašovskými oddíly, arcibiskupem Stepinacem, kardinálem Mindszetym a určitými experty. Bylo očekáváno s nemenší horlivostí v jistých kruzích v USA a nejvyšší autoritou vr Vatikánu, samotným papežem.

Papež Pius XII, diplomatický a politický arci-intrikán pevně věřil v jeho nevyhnutelnost. Nejen to, ale vymínil si na milionech katolíků, aby ho přijali jako takové. Vítal ho ovšem jako nástroj šíření moci katolické církve. [a]

Ospravedlnil to na tvrzení, že Panna Marie je jejich spojencem. Jelikož v roce 1917, v roce ruské revoluce, se zjevila třem negramotným dětem ve Fatimě, opuštěném místě v Portugalsku.

Její zjevení bylo doprovázeno poněkud podivným zázrakem.

Slunce zbledlo, třikrát se okolo sebe zatočili jako ohňostroj… Na konci těchto křečovitých pohybů se zdálo, že skočilo ze své dráhy a blížilo se k lidem po klikaté dráze, zastavilo se a vrátilo se opět do původní polohy.

To uviděla velká skupina lidí v blízkosti dětí a „trvalo to dvanáct minut“. [1]

Kult Fatimy odvozený z údajného zjevení Panny Marie třem neduživým dětem ve Fatimě v Portugalsku v roce 1917.

Následně se objevilo Bolševické Rusko a Světový komunismus mezi prvou a druhou světovou válkou, a tak byl kult změněn na ideologické křížové tažení.

Panna prorokovala, že pokud Bolševické Rusko nebude zničeno způsobí zničení všech národů a stal se účinnou náboženskou a ideologickou zbraní ve zbrojnici katolické církve a jejích politických spojenců, a to zejména při vzestupu Hitlera, který vyznával stejnou doktrínu.

Kult Fatimy se svou proti-ruskou náplní byl posílen papežem Piem XII, který mu dal nový impuls, když Rusko bylo napadeno Hitlerem v roce 1941.

Po válce ho Pius XII použil při vedení Studené války. Monstrózní poutě, dohromady pokaždé s milionem lidí, byly organizovány na její počest. Papež vždy posílal svého vlastního legáta, aby dodal oficiální posvěcení politickému sdělení Panny Marie.

Skutečnost, že další dva tisíce milionů lidských bytostí po celém světě nikdy neviděli, jak se Slunce zmítá, rotuje a skáče ze své dráhy katolickou církev ani trochu netrápilo.

Naopak, katolickým masám bylo nařízeno věřit, že slunce během zjevení Panny Marie se skutečně pohybovalo „po klikaté dráze“ jako důkaz autentičnosti jejího zjevení. A, samozřejmě, „jejích sdělení“.

Sdělení Panny Marie měla přimět  papeže, aby zasvětil svět jejímu neposkvrněnému srdci“, potom měl o následovat „posvěcení Ruska“. „Rusko bude posvěceno“, předpověděla, „Svatý otec zasvětí Rusko mně“. Ale, jak varovala, ať to není doprovázeno „jeho (ruskými) chybami, které by se rozšířily po celém světě a způsobily války a pronásledování … různé národy budou zničeny …“. Nakonec ale, jak slíbila Panna jako útěchu,že katolická církev zvítězí, a potom „Svatý otec zasvětí usko mně“. A potom „Rusko bude konvertováno a světu je zaručeno období míru.“ [b]

Tyto citáty jsou z autentických sdělení Panny Marie samotné, jak tvrdí jedno z dětí a je plně přijímáno katolickou církví jako opravdové proroctví Matky Boží. [2]

Během několika let se kult Fatimy rozrostl do velkých rozměrů. Počet poutníků se od šedesáti z 13. června 1947 rozrostl na šedesát tisíc v říjnu téhož roku. Z 144 000 v roce 1923 na 588 000 v roce 1928. Celkově za šest let: dva miliony. [3]

Vatikán vzal sliby vážně. Mgr Pacelli, pozdější Pius XII, tehdy šedá eminence v pozadí papeže Pia XI, sponzoroval politiku podporující fašismus v Itálii a potom nacisty v Německu, aby napomohl naplnění proroctví. V takovém rozsahu, že byl hlavním nástrojem, který dopomohl Hitlerovi k moci. Dosáhl toho, když naléhal na Německou katolickou stranu, aby hlasovala pro Hitlera při posledních německých všeobecných volbách v roce 1933. [4]

Základní myšlenka byla prostá. Fašismus a nacismus v rámci zničení komunismu s Evropě nakonec zničí komunistické Rusko. V roce 1929 Pius XI podepsal konkordát a Lateránskou smlouvu s Mussolinim a nazval ho „Mužem poslaným prozřetelností“. v roce 1933 se Hitler stal německým kancléřem. V roce 1936 Franco zahájil občanskou válku. V roce 1938 byla třetina Evropy [c] zfašizována a hřmění Druhé světové války bylo slyšet všude stále osudněji.

Současně byla ovšem Evropa fatimizována. Kult Fatimy, zdůrazňující pannin slib konverze Ruska, získal ve Vatikánu značnou důležitost.

V roce 1938 papežský nuncius a téměř půl milionu poutníků se dozvědělo, že Panna sdělila dětem tři velká tajemství. Potom, v červnu téhož roku, jediné stále žijící dítě — na radu svého zpovědníka, který byl neustále v kontaktu s hierarchií a tedy s Vatikánem — vyjevilo obsah dvou ze tří tajemství.

Prvním tajemstvím byla vidina Pekla. (Někdy dobře známého jako moderní svět).

Druhá vidina měla více bodů: další opakování toho, že Sovětské Rusko bude konvertováno ke katolické církvi.

Třetí vidina byla předána v zapečetěné obálce a uložena do péče církevních autorit a neměla být odhalena před rokem 1960. [d]

Dramatické zopakování při zjevení druhého tajemství o Sovětském Rusku okamžitě získala hrůzný náboženský a politický význam. Načasování „odhalení“ nemohlo být lépe zvoleno. Fašistická diktatury hovořily stejným jazykem: zničení Sovětského Ruska.

V příštím roce 1939 Druhá světová válka vypukla. V roce 1940 byla poražena Francie. Celá Evropa se měla stát fašistickou.. V roce 1941Hitler Vpadl do Ruska. A proroctví Panny se najednou zdálo splněné. Ve Vatikánu se jásalo. Jelikož nyní se Pacelli stal papežem pod jménem Pius XII (1939).

Pius XII vyzval katolíky, aby šli jako dobrovolníci na ruskou frontu. Katolíci — většina z nich ctitelé Panny s Fatimy — se připojili k nacistickým armádám z Itálie, z Francie, z Irska, z Belgie, z Holandska, z Latinské Ameriky, z USA a z Portugalska. Španělsko poslalo katolickou Modrou divizi.

V říjnu 1941, když se nacistické armády motaly kolem Moskvy, Pius XII při výzvě z Portugalska vyzval katolíky, aby se modlili za rychlé naplnění slibů Panny Marie z Fatimy.

Příští rok 1942, když Hitler prohlašoval, že komunistické Rusko bylo „s konečnou platností“ poraženo, Pius XII v novoroční zprávě, splnil prvý příkaz Panny a „zasvětil celý svět jejímu neposkvrněnému srdci“. „Zjevení ve Fatimě otevřelo novou epochu“, napsal kardinál Cerejeira ve stejném roce.„Je to předzvěst toho, co neposkvrněné srdce Marie připravuje pro celý svět.“ Tou novou epochou bul zcela nacifikovaný evropský kontinent s Ruskem zdánlivě vymazaným z mapy, s Japonskem, které dobylo celou Asii a světový fašismus všude na svém vzestupu.

Fašistická říše zmizela s kolapsem Hitlera. V roce 1945 Druhá světová válka skončila. A Sovětské Rusko, k nepříjemnému překvapení papeže Pia XII, se stalo druhou největší velmocí na světě.

Kult Fatimy, který utrpěl náboženským úpadkem po porážce nacistických armád, nyní po sebevraždě Hitlera bylo najednou vzkříšen. V říjnu 1945 Vatikán přikázal, aby tam ve svatyni byly opět organizovány ohromné poutě.

V roce 1946 byla Panna slavnostně korunována před půl milionem poutníků. Koruna vážící1200 gramů zlata měla 3123 perel, 1250 drahých kamenů a 1400 diamantů. Papež Pius XIIz Vatikánu oslovil poutníky rozhlasem a řekl, že sliby naší Panny budou naplněny. „Buďte připraveni“, varoval, „Nebudou žádní neutrálové. Nikdy neustupujte. Semkněte se jako křižáci.“ [5]

 V roce 1947 začala Studená válka. Nenávist ke komunistickému Rusku byla podněcována v čele s Vatikánem, který poslal svou sochu Pany Marie z Fatimy se „vzkazem“ všem „poutníkům“ po celém světě. Byla posílána ze země do země, aby šířila protiruské nálady. Celé vlády jí uvítaly. Za několik let s postupující Studenou válkou ta soška procházela Evropou, Asií, Afrikou, Amerikami a Austrálií a zavítala do padesáti tří zemí. Rozštěpení Východ-Západ se dále rozšiřovalo.

V roce 1948 započaly hrůzné americko-ruské závody ve zbrojení. V roce 1949 Pius XII, aby posílil protiruskou frontu, exkomunikoval všechny voliče podporující komunisty. A Záhy potom američtí theologové tvrdili USA, že je její povinností použít atomové bomby. [6]

Příštího roku 1950 se „poutnická soška“ naší Panny Marie z Fatimy, která začala putovat v roce 1947, tj. v roce začátku Studené války, byla zaslána letadlem v doprovodu pátera Arthura Brassarda podle přímých instrukcí papeže Pia XII… Kam? Do Moskvy. Tady s vřelým doporučení, admirála Kirka, amerického velvyslance, byla slavnostně umístěna do kostela pro cizí diplomaty. Z jakého zvláštního důvodu? „Aby očekávala nastávající liberalizaci v Sovětském Rusku“.

Nezávisle na tom se naše Panna osobně zjevila patnáctkrát jeptišce na Filipinách. Pokračovala varovat před komunismem. A potom dopadla k nohám jeptišky sprška růžových lístků. Američtí jezuité přenesli zázračné plátky do USA, aby oživili energii fanatických katolíků vedených senátorem McCarthym a mnoha jeho stoupenců. [7]

Američtí váleční štváči pod vedením významných katolíků se mezi tím horečně připravovali na atomové zúčtování s Ruskem. Nejvýš postavení katolíci nehovořili o ničem jiném. 6. srpna 1949 katolík MacGrath, generální prokurátor, oslovil katolické „útočné oddíly“ z USA — jmenovitě Kolumbovy rytíře — a jejich shromáždění v Portlandu v Oregonu a vyzval katolíky, aby „povstali a pozvedli zbraně bojující církve v bitvě o záchranu křesťanství.“ (Křesťanství samozřejmě ve významu katolictví a katolická církev). A dále vyzýval k „mohutnému útoku“.

V témž roce jiný katolík, jeden z nejvýše postavených osobností v americké vládě, James Forrestal, hlavní křižácký bojovník proti komunismu doma i v zahraničí, pomohl papeži Piu XII vyhrát volby v Itálii, když tam poslal americké peníze. A navíc nějaké z vlastní kapsy.

James Forrestal,který byl ve velmi častém styku s Vatikánem a s kardinálem Spellmanem věděl lépe než kdokoliv jiný, co se děje v určitých katolických a amerických kruzích. Z prostého důvodu - nebyl nikým jiným než americkým ministrem obrany.

Jednoho dne po vyslechnutí vedení civilního letectva, běhal po washingtonských ulicích s nejstrašnější zprávou: „Rusové nás napadli“, pokřikoval. Později, nehledě na ujišťování papeže Pia XII, že Rusové budou poraženi Pannou Marií, katolík James Forrestal, americký ministr obrany, skočil z okna v 16. poschodí budovy na americkém Kapitolu a ječel, že Rusové musí být zničeni dříve, než bude pozdě. [8]

James Forrestal, americký ministr obrany, loajální a  nesobecký Američan, který byl jedním z nejvýš postavených obětí Studené války.

Stalinova bezcitná nesmlouvavost a strach Západu před komunismem byly zkušeně využity papežem Piem XII, který byl prostoupen podněcováním rusko-amerického antagonismu za pomoci duchovní a ideologické mystiky.

Prováděl to zneužíváním náboženství při bezohledném šíření kultu Fatimy. A hlavního proroctví kultu: že pravoslavné Rusko se stane katolickým. Splnění proroctví vyžadovalo invazi a  okupaci západu Ruska.

J. Forrestal, metodicky informován Vatikánem o  komunistickém nebezpečí, byl tak přesvědčen o nevyhnutelnosti americko-ruského atomového zúčtování, že dokonce dopomohl Piovi XII zvítězit ve volbách 1948-49, když přispěl z vlastní kapsy na jejich italských katolíků.

Jednoho dne pobíhal po washingtonských ulicích a vykřikoval, že ruská armáda přistála v hlavním městě. Během noci 21-22 května 1949 vyskočil z okna v 16. poschodí nemocnice Betheseda Naval Hospital a okamžitě se zabil.

V příštím roce jiný fanatický katolík byl dosazen do jiné důležité funkce. Pan Francis Matthews byl nominován velitelem amerického námořnictva. Ráno složil služební přísahu (v červnu 1949) pan Matthews, jeho žena a jejich všech šest dětí kajícně vyslechly mši a přijali Svaté přijímání v kapli přístavu ve Washingtonu.

Několik měsíců poté(v říjnu 1949) kardinál Spellman byl pozván papežem do Říma a měl s ním dlouhé soukromé jednání. I když to vyvolalo ostré spekulace, zůstala jednání dobře střeženým tajemstvím.

Nový katolický velitel amerického námořnictva kupodivu brzy potom zahájil neobvykle aktivní kontakty s jinými důležitými americkými katolíky. Mezi nimi s páterem Walshem, jezuitským zástupcem ředitele georgetownské university, s kardinálem Spellmanem, s velitelem Americké Legie, představiteli katolických válečných veteránů. A se senátorem McCarthym, arci-zločinným senátorem, který na radu katolických kněží právě zahajoval svou nechvalně známou kampaň, která napůl paralyzovala USA po několika příštích letech. Katolický tisk zahájil celonárodní kampaň psychologické války. Otevřené návrhy na rychlou atomovou válku byly podány ještě jednou.

Vyvrcholením těchto aktivit byl projev přednesený v Bostomnu 25. srpna 1960 panem F. Matthewsem. Arci-katolický velitel amerického námořnictva, mluvčí jistých sil v USA a ve Vatikánu, požadoval od USA spustit útok na Sovětské Rusko, aby učinil americký lid „prvým agresorem pro mír“. „Jako iniciátoři válečné agrese“, dodal, „by nám to přineslo hrdý a populární titul: stali bychom se prvými agresory pro mír.“

Tento projev vyvolal senzaci jak v USA tak v Evropě. Francie prohlásila, že „se nebude podílet na žádné agresivní válce … protože preventivní válka by neosvobodila nic jiného, než trosky a hřbitovy naší civilizace.“ [9]

Británie zaslala ještě ostřejší protest.

Zatímco lidé na světě se zatřásli při tomto obludném návrhu, George Craig z Americké legie prohlásil (srpen 1950), že ano, že USA by mělo začít III. světovou válku „podle vlastních podmínek“ a být připraveny až bude dán signál „pro naše bombardéry aby zamířily na Moskvu“. [e]

Sama skutečnost, že obranu „preventivní atomové války“ prvně vyslovili katolíci nebyla v žádném případě náhoda. Neboť pan Matthews, velitel nejdůležitější složky amerických ozbrojených sil, americké námořnictvo, největší námořní válečný nástroj světa, se stal mluvčím svého duchovního mistra, papeže Pia XII.

Arci-katolík Matthewsnejen často líbal prsteny členů katolické hierarchie v Americe. Byl jedním z nejaktivnějších příznivců hnutí Katolicismus v akci v USA, tento superkatolický velitel amerického námořnictva byl předsedou organizace National Catholic Community Service (Národní služba katolického společenství, služba pro katolické zaměstnance armády), a co je ještě zlověstnější, Nejvyšší rytíř Rytířů Kolomba, [10], úderných oddílů katolické moci v USA. A navíc utajený tajný komoří papeže Pia XII.

Katolická hierarchie, katolický tisk, Rytíři Kolomba všichni podporovali Matthewsovu obhajobu preventivní atomové války. Jezuitský páter Walsh, nejvyšší katolická autorita v USA a bývalý vatikánský agent v Rusku (1925) tvrdil americkému lidu, že „President Truman by byl morálně oprávněn použít obranné prostředky úměrné nebezpečí“. Což samozřejmě znamenalo použití atomové bomby. [11]

Když se USA pustily do výroby vodíkové bomby, dokonce i předseda Komise pro atomovou energii, senátor Brian MacMahon, couvnul před hrozbou jistého masakru padesáti milionu lidí takovou příšernou zbraní. [12] [f]

Přesto katolíci schválili její použití. Páter Connel prohlásil, že použití vodíkových bomb Spojenými státy je oprávněné, protože „komunisté by použili své velké ozbrojené síly … aby oslabili ochránce lidských práv.“ [g]

Obhajoba preventivní atomové války a Nejvyšším rytířem Rytířů Kolumba .. tj. pana Matthewse — nabírá hrůzný význam, když si připomeneme, že projev velitele námořnictva USA nebyl žádným překvapením pro jisté vybrané katolické vůdce, nebo dokonce Vatikánu.

Proč je tomu tak?

Jednoduše protože pan Matthews prozradil obsah svého bostonského projevu nejvyšším katolíkům před jeho přednesením. Ve skutečnosti několik dní před přednesením. Předákem mezi těmito katolíky byl ten nejvýše postavený a hlava katolické hierarchie v USA, kardinál Spellman.

K tomu je nutno připomenout, že kardinál Spellman byl v neustálém osobním kontaktu s papežem Piem XII, jehož důvěrným přítelem a osobním poradcem v politických věcech byl od Druhé světové války. Kardinál Spellman nadto byl kancléřem a osobním přítelem většiny vlivných vojenských představitelů Ameriky. A tak když bylo známo cokoliv důležitého v „Malém Vatikánu“ v USA, jak byla nazývána residence kardinála Spellmana, to bylo okamžitě známo ve Vatikánu a v Římě a naopak.

Papež Pius XII byl neustále dobře informován o celém procesu dávno před Matthewsovým bostonským projevem. Ale existují důkazu, že byl jedním z jeho hlavních tichých podněcovatelů. Stálé návštěvy hlavních amerických vojenských představitelů u papeže v této době (pět v jednom dni), časté tajné audience se Spellmanem, neoficiální kontakty s Rytíři Kolumba, to vše ukazuje, že Pius XII to vše věděl velmi dobře předem. [13]

O pár let později, v nenávistném křižáckém štědrovečerním projevu přenášeném současně ve dvaceti sedmi hlavních jazycích hlavními světovými rozhlasovými stanicemi Pius XII zopakoval, že „morálnost … obranné války“ (tj. atomové a vodíkové války) znamená, jak to list London Times pochmurně popisoval, „téměř totéž jako ukřižování křesťanstva“, a podle listu Manchester Guardian  neomaleně vykřičel „Papežovo požehnání preventivní válce“. [14]

Ante Pavelić, arcibiskup Stepinac /kterého Pius učinil kardinálem) a všechny ustašovské oddíly, stejně jako hlasitý pokřik papeže, byly připraveny. V té době neprohrávali. Neboť jejich ochránce papež Pius XII se nyní přidal namísto k Hitlerovi k novému podporovateli a partnerovi: k největšímu národu na světě, k vítězným Spojeným státům americkým.


Poznámky

[1] Popis podle jezuita pátera H.S. De Cairese, autorizovaný arcibiskupem z Dublinu, 1946.[Zpět]
[2] Popis podle jezuita pátera H.S. De Cairese, autorizovaný arcibiskupem z Dublinu, 1946. Fatima, Catholic Truth Society of Ireland.[Zpět]
[3] Viz Fatima, Catholic Truth Society of Ireland, 1950.[Zpět]
[4] Pro další detaily o roli papežského nuncia Paceliho při dopomoci Hitlerovi k moci viz autorovu knihu The Vatican in World Politics, str. 444., Horizon Press, New York.[Zpět]
[5] Pius Xll, ve vysílání poutníkům z Fatimy, 13. května 1946.[Zpět]
[6] Páter Edmund Walsh, zástupce ředitele, Georgetown University.[Zpět]
[7] Páter Ray Goggin, Jesuita. Viz Filipinský tisk toho období. Též  The Universe, 21. dubna 1950.[Zpět]
[8] The Bethesda Naval Hospital, May 1949.[Zpět]
[9] The Times, Londýn, 28. Srpna , 1951.[Zpět]
[10] Odhad jejich rozpočtu v USA samotných je přes 200 000 000 dolarů. Viz autorovu knihu The Vatican Billions.[Zpět]
[11] Washington Star, a přetištěno v knmize pátera Walshe Total Empire, Bruce, 1951, kapitola o atomových bombách a křesťanském svědomí [Zpět]
[12] The Times, Londýn, 2. února 1951.[Zpět]
[13] Viz autorovu knihu Vatican Imperialism in the 20th Century, Lyle Stuart, New York, 1966. Kapitola Papal promotion of Contemporary Religious Supersititions for political purposes (Papežská zneužití současných náboženských pověr k politickým účelům. [Zpět]
[14] Viz The Times, Londýn, 24. prosince 1956. Též New York Times; Manchester Guardian, 27. prosince 1956; Time, 7. ledna 1957.[Zpět]

Poznámka vydavatele knihy

Rok 1917 byl 400. výročí požehnané Reformace a měl být mohutně oslavován po celém světě. Prvá světová válka tomu zabránila.


Poznámky překladatele

[a] Pokud se podíváte na svět pohledem současných amerických neo-konzervativců, uvidíte stejnou nutnost. Stačí si přečíst třeba knihu Patricka J. Buchanana, „Smrt západu“, dočtete se tam ,že je lépe vyhubit lidstvo než připustit přerušení těhotenství u jediného nenarozeného děcka. Vskutku humánní logika hodná pokračovatelů krvavých křižáckých výprav proti „kacířům“ či krvavých zvěrstev katolických ustašovských fašistů. Naštěstí americký lid se, přinejmenším prozatím, rozhodl, že nechtějí Buchananovu křesťanskou „válku proti minulosti“, že před ní dají přednost životu a že i v USA snad středověk skončil. Naštěstí „ještě předtím, než první americký voják odešel do boje a než byla odpálena jedna jediná řízená raketa na základnou teroristů — začala v amerických campech protiválečná shromáždění“ (str. 123 Buchananovy knihy).

Na jedné straně podle Buchanana „zločin zůstává zločinem a měl by být potrestán bez ohledu na barvu kůže pachatele. Spravedlnost by měla být barvoslepá.“ A nezávislá na ideologii, včetně militantního křesťanského fundamentalismu, dodejme. Na druhé straně  „jiným příkladem (nespravedlnosti) je útok na Pia XI za jeho spoluvinu na holocaustu …“. Jak dokazuje překládané kniha, opak je pravdou. Kde je potom podle amerických fašistů ona „slepá spravedlnost“?

Prý „v rámci kritické teorie se tvrdí, že zločiny Západu vycházejí z charakteru Západu, jak ho utvářelo křesťanství.“ Pro upřesnění nutno dodat římské křesťanství, ne všechna křesťanská společenství vykazují  takovou míru intolerance, který by mohla vést k zničení lidstva. I když taková intolerance je vložena do samých základů semitských náboženství: judaismu, jeho křesťanské odnože a z téže tradice vycházejícího islámu. Je obsažen již např. v kapitole 32 knihy Exodus Starého zákona (společného judaismu i křesťanství), kde samotný Hospodin zle potrestal ty, kteří si dovolili ulít soch cizího Bůžka — zlaté tele. Jak na to reagoval Bůh? „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Už tady můžeme najít základ oné intolerance, která vedla i ustašovské katany proti svým křesťanským pravoslavným bližním, kteří si dovolili pouze uznávat jinou hlavu své církve a která dnes hrozí zničit samotné lidstvo.

Při čtení křesťanského Nového Zákona se můžeme přesvědčit, že i ono mučednictví při ukřižování Ježíše z Nazaretu vycházelo z téhož principu — Ježíš byl z hlediska panující židovské ideologie — farizejství — heretikem, kacířem, který přestoupil základní přikázání jejich víry — např. tím, že léčil v sobotu — a proto „proti němu vzplál jejich hněv a skoncovali s ním“ (Ex 32:10). Tedy přesně to samé, co později tradičně činila římská katolická církev s heretiky, „kacíři“ — s albigenskými (katary), s rektorem pražské Karlovy university Janem z Husi, s českými husity, s protestanty apod., či co učinili katoličtí ustašovští fašisté se svými křesťanskými pravoslavnými bližními. Bohužel, semitská tradice, která je základem oněch tří semitských náboženství, vede k takto hrůzným koncům. K tolika zlému svedlo lidi náboženství. Přesněji, některá ze zmíněné trojice semitských náboženství.

Pokud jde o americké evangelíky, 29 března 1994 vedoucí Američtí Evangelíci a Katolíci podepsali společnou deklaraci pod jménem: EVANGELÍCI A KATOLÍCI SPOLEČNĚ. KŘESŤANSKÁ MISE VE TŘETÍM TISÍCILETÍ. Tento dokument ve skutečnosti anuloval Reformaci a  bude nepochybně mít dalekosáhlý dopad v celém křesťanském světě po dlouhou dobu v budoucnosti. Důsledkem je, že mnohé americké evangelické církve  podporují popisovanou nehumánní likvidační politiku katolíků; můžeme se o tom přesvědčit např.u George W. Bushe či citovaného P. Buchanana. Naopak u mnohých jiných křesťanských církví a jedinců, které nekolaborují s Vatikánem, to vyvolalo značnou negativní reakci — bohužel namísto racionálních úvah se někteří z nich ještě více ponořují do středověkých náboženských pověr a proroctví, namísto rozumu se vrací ke středověké scholastice. Hrozí, že krize náboženské víry, kterou s  sebou nutně přináší vědecko-technické poznání a rozvoj vzdělání v  těchto oblastech, může vyvolat nejrůznější křečové reakce, které nebezpečně ohrožují samu existenci lidstva. Přitom pokud má křesťanské myšlení nějakou naději na přežití, potom cestou modernizace a odklonem od popisovaného středověkého tmářství.

Jako příklad evangelické scholastické reakce na sbližování s katolicismem je možno uvést tento materiál[Zpět]

[b] Po Třetí světové válce by asi skutečně nastal na Zemi věčný mír. Vyhubením živočišného druhu Homo Sapiens by byla totiž navěky odstraněna příčina všech válek. Včetně nejběžnější příčiny jejich vzniku — falešného humanismu a z něj vyplývající „pravdy a lásky.“[Zpět]
[c] Bohužel po ratifikaci Lisabonské smlouvy by se situace zopakovala.[Zpět]
[d] Překrásná ukázka technologie katolické manipulace lidí. Po létech je možno doplnit do „proroctví“ cokoliv, co se právě hodí, a odvolávat se dobu jeho údajného zvyku. Zvláštní pozornost si zasluhuje odhalení další, tentokrát prý pravé třetí části Zjevení v roce 2000. Když Kam se hrabou na Vatikán kouzelníci z Východu!

Nechce se věřit, že lidé ani ve třetím tisíciletí nepokročili tak daleko, aby dali přednost podobným „proroctvím“ před vlastním rozumem a poznáním. Bohužel právě podobné pověry jsou nevětším nebezpečím, že náboženští či jiní fundamentalisté ve snaze udržet svůj totalitní způsob myšlení dovedou lidstvo až k úplné zkáze. My, pamětníci 50. let, jim tehdejší atmosféru zastrašování jak komunistickou propagandou, tak štvavou stanicí „Svobodná Evropa“ řízenou CIA, nikdy nezapomeneme. Osobně vzpomínám, jak jsem jako chlapec vnímal hrůznou atmosféru doby, kdy k nám Američané posílali svoje propagandistické balóny, ani na křečovitou reakci komunistické propagandy.  [Zpět]

[e] A státu s takto temnou minulostí máme propůjčit své území, aby si u nás zřídil radar a mohl snáze zahájit další připravovanou „preventivní válku za mír“, a tak s konečnou platností zlikvidovat lidstvo. S požehnáním Panny Marie.[Zpět]
[f] Stojí za to poznamenat, že v momentě prvých pokusů američtí fyzikové vyjádřili svou pochybnost, zda vodíková bomba nevyvolá řetězovou termonukleární reakci v celém světovém oceánu, což by znamenalo explozi celé planety a zánik všeho živého; radili proto pokus odložit, dokud se otázka nevyjasní. Vojenští velitelé přesto rozkázali pokus provést. Naštěstí se obavy odborníků nenaplnily. Případ jasně ukazuje, jak jsou americké zelené mozky ochotny bez zaváhání obětovat celé lidstvo. Asi je ochránila Panna Marie. Zachrání lidstvo i příště?[Zpět]
[g] Ve skutečnosti znají stejně jako ustašovští teroristé jen jediné lidské právo: právo na smrt.[Zpět]

Obsah

Kapitola 21