Životopis

 

Jméno:                                   RNDr. Jiří  Šoler  CSc.

 

Adresa bydliště:                    Elišky Přemyslovny 393, Praha – Zbraslav

                                               tel/fax/záznamník (02) 57923009,

                                               e-mail:jirisoler@hotmail.com

Datum narození:                   20.4.1947

Škola:                                                                        Druh studia:               Dosažený titul:

UK - Fakulta matematicko fyzikální                      denní                          RNDr.

ÚMCH ČSAV                                                           aspirantura                 CSc.

 

Znalost jazyků:                      aktivně - ruština, angličtina

Po ukončení vysoké školy jsem nastoupil jako vědecký stipendista do Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. Po problémech s kádrovým oddělením (odmítl jsem vstup do KSČ) jsem přešel do profese programátora, ve které působím od roku 1976; kandidaturu a titul RNDr. jsem získal až po odchodu z Akademie věd obhajobou disertace, kterou jsem tam zpracoval. V této profesi pracuji kromě čtyřleté přestávky v Parlamentu dosud.

Během posledních let jsem stále narážel na nestabilitu prostředí – zaměstnavatelé neměli prostředky na dokončení projektu (DOLTE, IDIOMA), zcela změnili koncepci (Eurobanka po prodeji Union bance) nebo mne po ukončení zakázky převáděli na zcela jinou práci ve zcela jiném prostředí (CSC). GN resources naopak očekávalo realizaci složitého projektu pomocí amatérského GNU software bez jakékoliv dokumentace (kromě automaticky generovaného popisu funkcí a objektů) a rozmanitých verzí systému Linux (každá verze měla jiné vlastnosti, žádná neodpovídala normě POSIX). Hledám proto stabilní zaměstnání, kde budu mít pro práci i odpovídající prostředky – interaktivní vývojové nástroje, práce v jednou softwarovém prostředí, kde budu mít možnost profesního růstu, ať už formou školení nebo kontaktu s kvalifikovanými kolegy. Mohu se sám mnohé naučit – většinou jsem to tak dosud dělal, ale nemohu neustále přelétat z jedné věci na druhou.

V poslední době mám zkušenosti zejména s tvorbou složitých dialogových aplikací (často atypických) pod MS Visul C++ (MFC) včetně nápovědy, práci s databází Oracle pomocí jazyka ProC a tvorbou telekomunikačních aplikací pod Windows i Unixem používající protokoly TCP/IP a UDP/IP, ale mohu se naučit cokoliv jiného. Přednost dávám vývoji složitějších aplikací před zpracováním rutinního typu, ale ani to neodmítám.

 

Jiří Šoler

 

Zaměstnání (průběh):

od - do

zaměstnavatel

funkce

08/70-10/76

Ústav makromolekulární chemie ČSAV Praha

(z toho 09/73-04/75 Institut krystalografie Akademie věd SSSR Moskva)

stipendista, asistent

Tesla 200, IBM/370, NOVA 1200 (Data General), Fortran IV, BASIC, vědeckotechnické výpočty

11/76-08/77

Závod výpočetní techniky Staveb. závodů Praha

samostatný odborný pracovník

EC 1040, OS JSEP, PL/I

09/77-12/78

Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací – Ústřední technická základna (výpočetní středisko) Praha

vědecký pracovník

SIEMENS BS2000, PL/I, počítačové rešerše

01/79-06/80

Videoton RT, Budapest, pražské zastoupení

softwarový pracovník

EC 1010 (MITRA15), firemní servis, programování komponent OS a systémových utilit

07/80-12/85

Československé středisko výstavby a architektury Praha

samostatný vědecký pracovník

IBM/370, OS/IBM, PL/I, informační systém o stavebních výrobcích, fotosazba

01/86-08/89

Inorga Praha

sam. vědecký pracovník

IBM/370, VM/SP, CMS, PL/I, PC IBM, servis a konzultace pro uživatele PC

09/89-11/90

Výskumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy Praha, výpočetní středisko

vědecký pracovník

EC1040, PL/I, IDMS, informační systém o bonitě zemědělské půdy

12/90-02/92

Centrum informačních a výpočetních služeb Praha (Výpočetní středisko Federálního ministerstva hospodářství)

programátor - analytik

IBM/370, VM/SP, CMS, PC IBM, PL/I, firemní OLAP databáze DDB, Foxpro, servis a konzultace pro uživatele PC

03/92-06/92

Federální ministerstvo hospodářství

vrchní rada

Pokračování předchozí práce pod jinou hlavičkou, ORACLE, UNIX SCO

07/92-06/96

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

poslanec

Mj. v té době jsem se naučil C++ (Borland)

06/96-03/97

DOLTE s.r.o.

programátor-analytik

Pojistná statistika, PROGRESS,MS DOS, UNIX

Ukončení po prodeji banky

05/97-01/98

Soukromý podnikatel

 

Práce pro Idioma, Win 3.1, Borland C++, MS Word 6 (program pro práci se souborem *.doc)

02/98-09/01

CSC Computer Sciences

senior consultant

MS Win 95, Unix (HP, Solaris), MS Visual C++, MFC, Win API, Unix C++, Oracle, Corba

JSP, Java (trochu)

11/01-02/02

GN resources

programátor

MS Win 2000, Linux, MS Visual C++, Linux C++ (G++), CORBA, XML (SAX)

 

Znalost počítačových jazyků a softwaru:

jazyky:                                   Fortran IV, PL/I, Algol, Basic, Pascal, assemblery IBM/370, NOVA 1200, Mitra 15 (EC 1010), C (DOS PC, WINDOWS), C++ (MS Visual C++, UNIX)

operační systémy:               OS/370 IBM, BS 2000 (Siemens), RDOS (Data General), RTDMFE (Mitra), CMS VM/SP (IBM), PC DOS (IBM) , MS WINDOWS, UNIX (SOLARIS)

databázové systémy:           IDMS, GOLEM (Siemens), FOXPRO, PARADOX, PROGRESS, ORACLE

Publikace:                             Jiří Šoler: Tvorba kontextové nápovědy v systému Windows. Computerworld XII (2001) číslo 21, str.19 – 20 

 

Curriculum vitae

Name:                                    RNDr. Jiří  Šoler  CSc.

Residence:                            Elišky Přemyslovny 393, Praha – Zbraslav

                                               Tel/fax: (+420 2) 57923009,

                                               e-mail: jirisoler@hotmail.com

Born:                                      20.4.1947

School:                                                                      Kind of study                        Degree:

Charles University Prague   Daily                          RNDr

Mathematical - Physical Faculty

Institute of Macromolecular Chemistry                Postgraduate study               CSc.

 

Field of interest: Computing technique, Electronic Data Processing.

 

Language Skill:                     active – Russian, English

 

Having finished my university study, I entered my job as scholar in the Institute of Macromolecular chemistry. After problems with the communistic personal office (I rejected enter Communistic Party), I continued my work as professional programmer; I work in the profession from 1976 with exception of 4 years break in the Parliament. My CSc. degree and RNDr. title I reached still as programmer after presentation of my theses written even in the Academy.

During the last years, I often studied instability of the working environment: my employers has not enough resources for finishing projects (DOLTE, IDIOMA), folly changed their plans (Eurobanka after being sold to Unionbanka), or they redrafted me to completely another work in another environment (CSC). On the other hand, GN Resources expected composing complicated systems using amateur GNU software with no documentation (with exception of automatically generated formal object and function description) under various versions of LINUX with varying properties (not corresponding to POSIX standards). I looking for the stable job in the stable environment, where will be available corresponding tools – interactive debugging aids, job in the stable software environment, where I would have possibility of the profession growth, no matter if in the form of training or by contacts with the qualified colleagues. I can learn much itself – I did so in majority in the past – bu I cannot all the time pass from one matter to another, from one environment to another.

Recently I am experienced namely with creation of the complicated dialogue applications under MS Visual C++ (MFC) including help, work with the data base Oracle under ProC language, and creation of telecommunications applications under Windows and Unix using protocols TCP/IP and UDP/IP, but I can learn anything other. I prefer development of more complicated applications, but I can accept even more routine ones.

 

Jiří Šoler

 

Skill:

From - to

Employer

Position

08/70-10/76

Institute of Macromolecular chemistry Czechoslovak Academy od Sciences Praha)

(incl. 09/73-04/75 Institute of Crystallography, Academy of sciences  USSR Moscow)

scholar assistant

Tesla 200, IBM/370, NOVA 1200 (Data General), Fortran IV, BASIC, scientifical computing

11/76-08/77

Computing center Staveb. záv. Praha (Civil Eng. Enterp.)

specialist

EC 1040, OS JSEP, PL/I

09/77-12/78

Center of Scientifical, Technical and Economical Information  - Computing center Praha

scientist

SIEMENS BS2000, PL/I, computer information retrieval

01/79-06/80

Videoton RT, Budapest, Prague representative

softwarový pracovník

EC 1010 (MITRA15), customer service, programming of system components and utilities

07/80-12/85

ČSVA Praha (Czech. Centre of Engineering and Architecture)

Senior scientist

IBM/370, OS/IBM, PL/I, information system for civil ingeneering, phototypesetting

01/86-08/89

Inorga Praha

Senior scientist

IBM/370, VM/SP, CMS, PL/I, PC IBM, service and consultation for PC users

09/89-11/90

Institute of Agricultural Economy

Scientist

EC1040, PL/I, IDMS, information system about soil quality

12/90-02/92

Computing center of Federal Ministry of Economy Praha

Programmer - Analyst

IBM/370, VM/SP, CMS, PC IBM, PL/I, internal OLAP database DDB, Foxpro, service and consultations for PC users

03/92-06/92

Federal Ministry of Economy

Senior Councillor

the same work under another heading, + ORACLE, SCO UNIX

07/92-06/96

House of commons Czech Parliament

Member of Parliament

home study of Borland C++ (as hoby)

06/96-03/97

DOLTE s.r.o.

Programmer - Analyst

Insurance Maths, MS DOS, UNIX, PROGRESS

Finished due to bank sell

05/97-01/98

Private Entrepreneur

 

Work for Idioma, Win 3.1, Borland C++, MS Word 6 (internal format)

02/98-09/01

CSC Computer Sciences

senior consultant

MS Win 95, Unix (HP, Solaris), MS Visual C++, MFC, Win API, Unix C++, Oracle, Corba

JSP, Java (partially)

11/01-02/02

GN resources

Programmer

MS Win 2000, Linux, MS Visual C++, Linux C++ (G++), CORBA, XML (SAX)

Programming Languages: and Software Skill

Languages:                          Fortran IV, PL/I, Algol, Basic, Pascal, assembler IBM/370, NOVA 1200, Mitra 15 (EC 1010), C (DOS PC, WINDOWS), C++ (MS Visual C++, UNIX-SOLARIS)

Operating Systems:             OS/370 IBM, BS 2000 (Siemens), RDOS (Data General), RTDMFE (Mitra), CMS VM/SP (IBM), PC DOS (IBM), MS WINDOWS UNIX SOLARIS

Data Base Systems:             IDMS, GOLEM (Siemens), FOXPRO, PARADOX,  PROGRESS, ORACLE

Publications:                        Jiří Šoler: Tvorba kontextové nápovědy v systému Windows. (Creating context help under Windows) Computerworld XII (2001) No. 21, pp. 19 - 20