Zradě se nikdy nedaří.

Z jakých důvodů?

Protože když se podaří, nikdo si netroufne nazvat ji zradou.

Sir John Harington, 1561 - 1612

 

 

MAASTRICHTSKÁ
ZRADA

 

 

Destrukce národního státu

 

 

Rodney Atkinson

Norris McWhirter

 

 

Druhé upravené a rozšířené vydání 1995

 

Vybrané kapitoly
Z anglického originálu
"Treason at Maastricht, The Destruction of the National State",
second eddition 1995
vydaného nakladatelstvím
Compuprint Publishing, 1 Sands Road, Newcastle-upon-Tyne, NE16 3DJ
vybral a přeložil Jiří Šoler

 


OBSAH

Předmluva k druhému vydání

Úvod

    1.  Evropa, oddanost koruně a Bilderbergové

    2.  Hrozba britské a americké svrchovanosti

    3.  Zrádné aspekty Maastrichtské smlouvy

    4.  Soudní případy zrady

    5.  Odpověď Prokuratuře koruny

    6.  Maastricht a všeobecné volby ve Spojeném království

    7.  Projevy Lady Thatcherové a Lorda Tonypandyho ve Sněmovně lordů

    8.  Churchill, Evropa a "Britské společenství národů"

    9.  Otevřený dopis 445 peerům kteří hlasovali proti referendu k dodatku Maastrichtské smlouvy

  10.  Rostoucí kontrola daní Evropskou unií

  11.  Maastrichtská dohoda je neplatná

  12.  Vláda je soudcem ve své vlastní při

  13.  Evropský superstát upečený Toryi

  14.  Evropský parlament plánuje konec národního státu

  15.  Federalismus a konzervativní poslanci EP

  16.  Evropský parlament - negace demokracie

  17.  Americký federalismus a evropské národy

  18.  Nacistický původ Evropské unie

  19.  Noví eurofašisté v Bruselu a v Londýně

  20.  Německá hrozba dnešku

  21.  Čestný seznam - poslanci Sněmovna lordů hlasující pro referendum o Maastrichtu

         Doplněk I. Další poznámky o Bilderbergech

         Doplněk II. Náklady na poslance EP

Doplňky dodané překladatelem

         Seznam účastníků konference Bilderbergů v roce 1995

         Seznam účastníků kanadské konference Bilderbgerů v roce 1996

         Seznam účastníků americké konference Bilderbergů v roce 1997

         Seznam účastníků skotské konference Bilderbergů v roce 1998

         Seznam účastníků portugalské konference Bilderbergů v roce 1999

         Seznam účastníků belgické konference Bilderbergů v roce 2000

         Seznam účastníků švédské konference Bilderbergů v roce 2001

         Seznam účastníků konference Bilderbergů v roce 2002

         Seznam účastníků konference Bilderbergů v roce 2003

         Seznam účastníků konference Bilderbergů v roce 2004

         Seznam účastníků konference Bilderbergů v roce 2005

Poznámky

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ


Druhé vydání této knihy bylo nutné již šest měsíců po vydání prvého z nejlepších příčin - protože požadavky překročily zásobu - a z nejhorších důvodů - protože destrukce britské konstituce speciálně a národního státu obecně rychle pokračuje.

Druhé vydání obsahuje 5 nových kapitol: o oddanosti[1], Evropě a spiknutí "Bilderbergů"; o Churchilovi, Evropě a Britském společenství národů; o americkém federalismu a evropských národech; o současné hrozbě z Německa; a o mezinárodních útocích jak na britskou, tak na americkou svrchovanost.

Toto vydání dává destrukci britské konstituce do kontextu s dlouhodobými pokusy určitých mezinárodních "klik" o destrukci národních států, za prvé zásluhou obchodních bloků a nadnárodních vládních domů[2], a za druhé v širší a skrytější snaze o uskutečnění světové vlády.

V souvislosti s tímto procesem je možno rozlišit 3 různé skupiny novinářů, politiků a obchodníků: ty lehkověrné a slabé, které je možno snadno zlákat sliby povýšení nebo zastrašit hrozbou vyloučení (skupina, jejíž počet vzrůstá s růstem počtu silně závislých profesionálních politiků); oportunisty, kteří prodají jakýkoliv princip, demokratickou instituci a svou vlast za domnělý komerční zisk; a nakonec nejzhoubnější zrádní ideologové (často se sociální, politickou a kulturní záští ke své vlasti) kteří zosnovali v průběhu několika desítek let destrukci národní samosprávy a její nahrazení nadnárodní vlády nevypočitatelného spiknutí (concoction) obchodníků, politiků a úředníků.

Co mají všechny tři skupiny společné je pohrdání demokracií a národy, kterým, jak veřejně prohlašují, slouží. Fantastická je hloupost britských politických vůdců (konzervativců, labouristů i liberálů), když se vzdali národní samosprávy, je jejich ryzí víra (a nic není ryzejšího než víra úplných ignorantů), že i po legislativních kapitulaci let 1972, 1986 a 1993, nenastaly žádné ústavní změny. Blair, Major a Ashdown dokonce i dnes uvažují o referendu někdy v budoucnosti a stále kráčí směrem ke Spojeným státům evropským. Ti, kteří již zbavili lid jeho demokratických práv, věří, že by takovým budoucím referendem zametli pod koberec již vykonané zneuctění[3] ústavy.

Celý britský právní systém byl podřízen Evropskému soudu - skutečnost tak zřejmá našim soudcům. Britskému lidu sebrali jejich pasy a přeměnili je na "Evropské občany" s (dosud nespecifikovanými) povinnostmi a poplatky "Evropské unii". Její veličenstvo Královna (nyní též evropská občanka!) byla, stejně jako Její vlast, zbavena Své svrchovanosti a postavena do pozice poddané. Její veličenstvo může být nyní obžalováno u svých vlastních soudů podle zákonů jiné svrchovanosti. Britský Parlament může diskutovat o politice a vznášet návrhy, ale v téměř každé oblasti ekonomiky, sociální, průmyslu, životního prostředí, energie, rybolovu, zemědělství, obchodu, důchodů a politiky zaměstnanosti se musí podřídit "Evropě". Zákony Velké Británie jsou nyní formulovány jako direktivy a opatření z Bruselu, aniž by byly navrženy ve volebním programu britské politické strany a většinou nejsou ani prodebatovány Westminsterským parlamentem. Zákony Spojeného království mohou být zrušeny Evropským soudem - "soudem", který podle vlastního doznání je určen k podpoře evropské integrace. Tento soud vytváří téměř každý týden nový zákon a britský lid není schopen odporu.

Ostatních jedenáct zemí může zbavit Británii jejích práv rybolovu v mezinárodně uznaných územních vodách a rozdělit si je mezi sebou jak chtějí, tím, že udělí své občanství komukoliv na světě, tím vytvoří "evropského občana" s právem vstupu (s právem pobytu a účasti ve volbách) do Spojeného království. Od roku 1996 EU, ne britská vláda, bude rozhodovat kdo ze zemí mimo EU (včetně Britského společenství národů) smí nebo nesmí vstoupit do Spojeného království. Vláda přiměla Její veličenstvo Královnu porušit její korunovační přísahu, kterou složila na celou dobu své vlády, že bude vládnout britskému lidu "podle jeho zákonů". Dokonce vláda dovolila, aby Evropský soud, ne britský lid, nyní vytvářel naše zákony.

Po této litanii nekompetence a zrady jsou britští politikové zatvrzelí v tom, že nemají co vysvětlovat britským voličům. Douglas Hurd, který strávil celý svůj produktivní život v diplomatických a zahraničních službách, dosud nepochopil význam základních pojmů vlády. V The Times ze 3. ledna 1995 Hurd uvádí jako protiklad evropského "federalismu" svou podporu "decentralizaci". Tato dvě slova nejsou v protikladu. Je možné mít vysoce centralizovaný federalismus jako ve Spojeném království nebo decentralizovaný federalismus jako v Německu, ale v obou případech je zcela zřejmé, že konečnou autoritu a svrchovanost má britská nebo německá vláda. "Decentralizovaná" evropská vláda je evropskou vládou (se vší parádou a mocí státu) a ne britská vláda pod kontrolou svrchovaného britského lidu. Státní tajemník Jejího veličenstva pro zahraniční věci a Britské společenství nepochopilo, že této základní pravdě skutečně nelze věřit.

Přirozeně stejný státní tajemník řekl v nedávném interview, že "německá ratifikace (Maastrichtské dohody) byla poněkud pochybná[4]". V prvém vydání této knihy (s pomocí guvernéra Anglické banky a jeho ekvivalentu v Dánsku) jsme dokázali, že německý Soud fakticky neratifikoval smlouvu tak, jak byla podepsána (viz kapitolu 11). Ratifikace buď nastala nebo je "poněkud pochybná", ale, jako panenství, neexistuje žádné přechodné stádium. Fakticky celá smlouva padá, protože Německo dosud, jak smlouva požaduje, ji "neratifikovalo jak to požaduje jeho ústava". Tato episoda stejně jako jiné problematické odpovědi ministrů na otázky, které jsme iniciovali ve Sněmovně lordů (viz níže) ukázaly, jak potupný byl celý tento proces. Dvojaký, podvodný, matoucí a bezcitný, "demokratičtí" politikové zradili svou vlast ve jménu "evropské" strategie vytvořené za zády jejich voličů.

Je dosud přinejmenším možné, abychom publikovali tuto knihu o aktech zrady britského národa. Pokud se ale naši spoluobčané neprobudí a nepochopí, co se jim stalo, potom ti, kteří prosazují naší národní identitu a svrchovanost, mohou být již brzy pohnáni před "Evropský soud" za zradu Evropské unie!

"Konzervativní" vláda nedávno odvolala[5] osm vlastních poslanců. Naposled se tak stalo během druhé světové války, když toryjský poslanec opustil vlast a hlásil se k Hitlerovi. Nyní vedoucí konzervativní vlády zopakovali proces - proti těm, kteří dnes odmítli Euro-fašismus Hitlerových potomků.

Je-li britská konzervativní strana v krizi, je Labour party v ještě hlubší krizi. Evropská unie již znemožnila tradiční politiku labouristické vlády - nezávislost odborů [6], kontrolu dovozu a státní a regionální podporu bez schválení Bruselu. Navíc labouristická strana, když navrhovala další přenesení moci do Walesu a Skotsku a povolila Bruselu přímý přístup k regionům s vynecháním Westminsteru, s hrozbou dovést obě země (převážně socialistického charakter) mimo Spojené království a rozbít navěky šance labouristické vlády v Londýně (samozřejmě podřízené evropskému společenství). Labouristé navrhli referendum, ve kterém britský lid hlasoval a odmítl Euro-referendum zda si bude britský lid sám vládnout. Labouristická strana věří v některá sociální a pracovní práva a podpory, ale namísto jejich uzákonění ve Westminsteru si přejí "Sociální chartu" Maastrichtské dohody, aby zbavili britské politiky navěky práva dělat takovou politiku. Jsou připraveni dovolit evropským komunistům a fašistům vnutit jejich sociální politiku britskému lidu.

Milion dvě stě tisíc Britů zemřelo ve dvou světových válkách tohoto století, aby ubránili právo na národní identitu, monarchii, demokracii, platnost zákona, samosprávu, svrchovanost parlamentu a právo rozhodovat, kdo může vstupovat a usazovat se v zemi. Umřeli také proto, aby národům Evropy byla vrácena samospráva, kterou chtělo Německo podvakráte rozbít. Každý rok o Vzpomínkové neděli[7] vzpomínáme těch, kteří byli zabiti. Během vzpomínkových slavností se zpívá národní hymna se slovy, (odkazujícími na královnu) "ať chrání naše zákony". Ale dnes nevytváříme své zákony a "královna v Parlamentu" je nemůže chránit. Těch 1,2 milionů již padlo zbytečně, pokud britský lid nesmete z úřadů ty, kteří je zradili a kteří vykazují všechny znaky toho, že budou v této zradě pokračovat.

Jedním z nejděsivějších aspektů spiknutí Clinton-Kohl-Mitterand pro "Spojené státy evropské" je způsob, jakým Západ reagoval na krizi v Čečensku. Máme tu křiklavý případ imperiálního podrobení a represe, touhy národa být svobodný a svrchovaný a brutální centrální moci "chránící jednotu" rozbitím hlavního města a zabíjením lidí tohoto národa. Moskva a "demokratický západ" nepochybně věřili v zametení tohoto skandálu pod koberec díky ruské armádě dosahující brilantní vojenské vítězství mimo dohled televizních kamer. Moskva prohlašovala, že "Západ pochopí situaci" a velcí vůdci demokracie, svázaní svými vlastními verzemi unie, ze které není úniku, zůstali hanebně zticha. Jak je nepohodlné, když Čečenský národ je tak přizpůsobivý.

Toto druhé vydání je, jak věříme, úplnější a kompletnější než prvé, ve světě střetu dvou protichůdných filosofií, které se dnes střetají ve velké bitvě o nadvládu. Na druhé straně, liberální, individualistický, vlastenecký, svět volného obchodu spojený s Anglo-Saskou ekonomikou a jejích dobře zavedených demokratických parlamentech. Na druhé straně státem dominovaný, kolektivistický, protekcionistický svět integrované supermoci takzvaných federálních impérií, příliš zanedbaných pro svou antidemokratickou minulost aby chránily své zdiskreditované národy. Není žádných pochybností o tom, že právě ta poslední skupina vítězí v Evropě, že stejné temné síly která vznikly ve třicátých letech ohrožují opět svět. Tato kniha je naším skromným ale srdečným příspěvkem k této bitvě.

ÚVOD

Rodney Atkinson

Bez naší demokracie nemůžeme ospravedlnit nic

Bez našeho Parlamentu nemůžeme udělat nic

Bez naší vlasti nejsme nic


Schválení dodatků ke smlouvě o Evropském společenství v roce 1993 bylo zatím tím posledním znetvořením Ústavy, kterého se dopustila britská vláda proti těm, kteří ji zvolili. Od té doby, kdy Edward Heath lhal svým voličům o udržení národní svrchovanosti když Parlament uvažoval o smlouvě o Evropském společenství v roce 1972, proces, ve kterém byl britský lid a Parlament podveden, oklamán, byl vlákán a výhrůžkami zavlečen do evropského superstátu, nemá paralelu v historii demokracie.

Otevřená agrese jiného budovatele nové "Evropy" ve 20. století, Adolfa Hitlera, byla veřejně - též díky mužům s inteligencí Churchila - odhalena britským lidem. Od roku 1972, jako pomalý, skrytý ale neúprosný proces, byla agrese nahrazena úskoky, bombami direktiv "Společenství", ozbrojené síly bruselskými byrokraty a vraždění civilistů rušením jejich zákonů a znetvořením jejich Parlamentu.

Nedávno jsem byl požádán o strávení času rozhovorem s německým velvyslancem ve Spojeném království, baronem von Richthofen, vysoce inteligentním a civilizovaným mužem příbuzným, i když jen vzdáleně, se stejnojmenným létajícím esem z prvé světové války. Když jsme se střetli poprvé, hovořili jsme o mé šestileté práci v Německu a o našem vzájemném obdivu zemí druhého partnera. On speciálně obdivoval britský průmysl, který, jak říkal, je vysoko nad německým, britskou diplomacii a otevřenou a demokratickou podstatu naší politiky. Při druhém setkání, debata o Maastrichtu byla mnohem ráznější a naše konverzace byla méně harmonická. Říkal, že "Německo musí být politicky integrováno do Evropského společenství, protože v Německu existuje příliš mnoho politicky nebezpečných prvků".

Tady je skořápka, za kterou je ukryta skutečná síla za modlou evropského superstátu. Zatímco ve 30. letech bylo Německo dosti silné pro agresi, kterou se snažilo vytvořit sjednocenou Evropu (a která byla dokonce nazvána Evropským hospodářským společenstvím, viz níže kapitolu 14), dnes je to německý strach z vlastní slabosti. Nemůže být nebezpečnější základ pro libovolný hazard než strach z jeho alternativ.

Je zbytečné říkat, že jsem panu velvyslanci řekl svůj názor, že pokud má Německo tak nebezpečné a destabilizující problémy, musí být vyřešeny v Německu Němci. Ti, kdo nemohou vyřešit vlastní problémy jsou nebezpečnými partnery pro jiné.

Není překvapující, že když se v době míru lidé pokouší o destrukci národů a přebírají parlamentní svrchovanost (což by jinak bylo příčinou války), musí být vynaložena mimořádná péče o zákonné a ústavní struktury demokratických zemí. To není nikdy důležitější než při využití neodvolatelného práva Koruny[8] a britské vlády podepsat Maastrichtskou smlouvu. Následující schválení dodatku ke smlouvě o Evropském společenství nemá nic společného se schválením smlouvy , které vláda (a Korunní prokuratura při svém vyvracení soudních pří) provedla výhradně jako svou věc na základě nezadatelných práv Koruny.

Nezadatelná práva Koruny je právo Jejího veličenstva působit bez schválení Parlamentem. Předpokládá se (což je nebezpečné, jak dokázal Maastricht) že současná vláda bude působit v zájmu země jako celku v mezinárodních vztazích, ve věcech národní bezpečnosti a řadě dalších povinností.

Ale je zcela zřejmé, že jako římská smlouva, není Maastrichtská dohoda dohodou mezi národy o mezinárodních věcech„ ale spíše ústavní dohoda která závažně ovlivňuje vnitřní aktivity národního státu, demokratických práv lidu a zákonných práv soudů.

Žádná mezinárodní smlouva která dovoluje těmto zemím určovat, kdo má právo vstupu, pobytu a volit v Británii, která dovoluje cizí moci určovat maximální daňové sazby a ručit nebo vytvářet zákony bez souhlasu britského parlamentu, nemůže být bráno jako schválení normální mezinárodní smlouvy.

Britský lid schválil ve volbách pouze určitý typ asociace s úzkou skupinou zemí, které představují asi třetinu evropských zemí - asociaci volně obchodujících svrchovaných národů, se spoluprací v zákonné a předpisy upravené podobě pouze do té míry, jaká je nutná za účelem volného obchodu. Ale jednotný trh, který vyplývá ze zákonné úpravy z roku 1986 (mnohem méně diskutovaný a pochopený než Maastrichtská smlouva) je zcela jiný svět než společný trh. Ve skutečnosti je jednotný trh protikladným termínem - stejně jako tradiční francouzská a německá notace protekcionismu, merkantilismu[9] a státních intervencí jsou cizí notaci individualismu a mezinárodního obchodu, která vždy byla základem anglo-saské politické ekonomie.

Individualismus a liberální obchodní politika jsou základem národního státu a i samotné demokracie. Navzdory evidentní propasti mezi britským lidem a jeho parlamentní representací o "Evropské" otázce proběhla přinejmenším dlouhá debata, žhavá polemika a míra analýzy jako nikde jinde v Evropě. V Portugalsku prošla celá smlouva Parlamentem ani ne za hodinu. V Německu tři čtvrtiny parlamentu odsouhlasila vzdát se německé marky a schválit smlouvu, zatímco 70% Němců s tím nesouhlasilo. V Dánsku a ve Francii polovina populace nesouhlasila se smlouvou. V Irsku vláda lhala voličům.

Ve Spojeném království jsme pohnali vládní ministry před soud pro osm forem zrady a destrukci ústavního pořádku, protože v žádném stadiu nebyl britský lid ani britské soudy povolány přezkoušet ústavnost celé smlouvy (kromě případu Reese Mogga). Samotná smlouva nebyla publikována ani po všeobecných volbách, o kterých John Major tvrdil, že ji potvrdily.

Konečným výsledkem našich soudních případů zrady byly výroky Korunní prokuratury v Anglii a Lorda Advokáta ve Skotsku. Když odmítli pojmenovat specifické žaloby ve vládní prokuraturách v obou zemích, požadovali schválení pouze dodatků ke smlouvě o Evropském společenství z roku 1993 a že pokud existuje střet se platnými zákony nebo předpisy, smlouva mění tento osm set let starý ústavní pořádek. Pokud to byla zrada, byla to perfektně legalizovaná zrada. Pokud byla narušena ústava, potom naše pružná ústava umožňuje svou vlastní destrukci.

Pevně věříme, že tato skandální situace není a nikdy nebude schválena britským lidem. Věříme, že tato skromná publikace popisující naší snahu o obnovení britské ústavy bude sloužit jako historický záznam těchto tragických událostí.


 

1.

EVROPA, ODDANOST KORUNĚ A BILDERBERGOVÉ"Každý kdo činí zlo nenávidí světlo"

Jan 3:19


Pojem oddanosti koruně[10] se v Británii datuje zpětně od 14. století. Král Henry IV byl nazýván můj "lenní pane"[11] . Jeho poddaní byli zváni "lenní poddaní" a byli zavázáni ho poslouchat a sloužit mu. Současná definice věrnosti koruně zní: (Halsburyho Zákony Anglie)

"… závazek nebo povinnost poddaného ke svému svrchovanému pánovi nebo vládě."

Halsbury dále tvrdí

'Podstata zločinu zrady je v porušení oddanosti, kterou je poddaný povinován vrchnosti. Oddanost koruně je povinností britských poddaných ať jsou kdekoliv.'

Dva hlavní soudní případy přirozené povinnosti oddanosti koruně jsou Koruna versus Casement z roku 1916 a Joyce versus ředitel Veřejného prokurátora z roku 1946. Sir Roger Casement CMG (1864-1916) byl autorem dvou nesmírně hodnotných zpráv ministerstva zahraničí o belgických zvěrstvech na konžských gumovníkových plantážích v roce 1912. Ovšem v roce 1914 pracoval ve prospěch Německa k dosažení úplné irské nezávislosti a odjel do Berlína v září toho roku. Po svém návratu, po vylodění z ponorky nedaleko Tralee, byl zatčen policií 24. dubna 1916, usvědčen v Old Bailey (26. - 29. června), odsouzen za zradu k smrti. Jeho rytířská hodnost byla zrušena, jeho odvolání nemělo úspěch a byl pověšen v Pentonvillské věznici v Londýně 3. srpna. V Americe narozený William Joyce (1906-1946), po vyloučení z Britské fašistické unie Sira Oswalda Mosleyho, zformoval svou vlastní fanaticky pro-Hitlerovskou Britskou nacionálně socialistickou stranu. Když uprchl do Německa, stal se propagandistickým hlasatelem s afektovaným, domýšlivým přízvukem v radiu Hamburg od září 1939 do dubna 1945. Britský pas, o který požádal, byl platný do července 1940. Byl též souzen v Old Bailey, usvědčen, odsouzen a pověšen ve Wandsworthské věznici 3. ledna 1946.

(Nyní, když nový pas Evropských společenství nahrazuje tradiční britský pas, je jeden ze zřejmých klíčových momentů důkazu zrady úmyslně nebo omylem odstraněn.)

Stojí za zmínku, že povinnost poddaného k vrchnosti není jednostranná. Každý dědic koruny byl od roku 1688 byl podroben korunovační přísaze v statutárně určené formě. Při korunovační přísahy z roku 1953 má královna povinnost:

'vládnout lidu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (a zámořských území atd.) podle jejich odpovídajících zákonů a povinností.'

Pojem zákonů příslušných lidu je obsažen v s.4 Zákona o urovnání[12] z roku 1700, kde je deklarováno, že 'zákony Anglie jsou práva od narození lidu a každý král a královna kteří nastoupí na trůn ke své vládě má povinnost příslušně jim sloužit podle stejných …'. Je ovšem poznamenáno, že v právním smyslu slovo "má povinnost" znamená povinné "musí".

Jak bylo stanoveno od časů první Elizabety, v kauze Nichols v Nichols z roku 1576, královské nezadatelné právo bylo stanoveno ve prospěch lidu a nemůže být uplatněno k jeho škodě.

Přibližně 17. ledna 1972, Úřad pro zahraničí a Společenství národů využil plnou moc královského nezadatelného práva tím, že umožnil panu (nyní Sir Edward) Heathovi, Siru Alecu Douglad-Homeovi (nyní Lord Home) a panu Geofreyi Ripponovi (nyní Lord Rippon z Hexhamu) do Bruselu jako vyslance ve jménu Spojeného království k podpisu Smlouvy o přistoupení k Římské smlouvě, kterou využívalo Západním Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko od roku 1956.

Když byla na použití těchto nezadatelných práv při tvorbě smluv dotázána Královna, jako konstituční monarcha je potvrdila. Podle zákona, pokud Královna neučinila nic špatného, mohla být oklamána ve své záruce a v tomto případě evidentně byla. Přistoupení ke smlouvě bylo umíráčkem samotného království.

Tak začal skrytý postupný nevratný proces, který dotlačil Královnu do průlomu v její slavností, zákonně složené korunovační přísaze, přísahy, která se nevztahuje pouze na část její vlády, ale na celou její dobu. To byl ovšem začátek procesu, který nejen podkopal, ale přímo narušil věrnost koruně natolik, že jako monarcha byla ponížena, potupena a degradována do stavu evropského občana rovného se stavem jejích nedotazovaných a ohloupených občanů.

Jediný správný a možný popis takového chování je adjektivum "zrádný". Zrada, která kulminovala v Maastrichtu začala v Bruselu téměř před 20. lety. V roce 1972 obsahovala Smlouva o Evropském společenství "časované bomby" které narušily britskou ústavu díky načasování jejich výbuchů - úmyslně zpožděných. Detonace nenastaly, dokud mnoho direktiv a pokynů z Bruselu a (ještě zhoubnějších) rozhodnutí Evropského soudu působících, že od roku 1972 jsou uzákoněny ve stále více politických oblastech. Je zbytečné říkat, že britští ministři ani britský parlament nemůže od té doby odmítnout nebo zrušit takové direktivy nebo rozhodnutí.

V anglickém zákonodárství je zvykem, že právo vytvářet smlouvy, které je příkladem nezadatelného práva trůnu, nesmí být napadeno u soudu (McWhirter v vrchní návladní, 1972). 30. června 1972 zasedal Apelační soud (předseda Apelačního soudu Lord Denning; soudci Phillmore a Cairns) seděli v době mezi rozhodnutími v parlamentu (k němuž neměli žádnou soudní pravomoc) zamýšlejícím schválit zákon o Evropském společenství obsahující neslavně známou a důmyslnou sekci 2. Soud si nebyl zcela jistý argumentem, že z obvyklých důvodů královské neodvolatelné právo nelze uplatnit novým způsobem. Pokud by zákon povolil kterékoliv vládě rozšířit použití nezadatelného práva do nových oblastí, legislativní role parlamentu by byla přeskočena. Bohužel, příkaz 3301 (1967) nazvaný Zákonné a ústavní důsledky členství Spojeného království v Evropském společenství již oficiálně potvrdil ústavnost že případné členství v EHS by skutečně bylo bezprecedentní, tj. že neodvolatelné právo použité pro podpis Smlouvy o připojení by bylo skutečně novelou a tedy nepovolitelným rozšířením moci.

Zatímco Apelační soud jako obvykle rozhodl, že tento případ, který není znám z žádného Britského soudního zpravodajství, nevyžaduje žádnou rozumnou aktivitu', soudci nevysvětlili proč, když vytváření smluv je v rámci nezadatelných práv, omezení nebo inovace není z nějakých zvláštních důvodů využito v oblasti tvorby smluv. Ponechali nám tak právnický nesmysl s nespoutanou částí spoutaného celku. Až přijde čas, a k tomu jistě dojde, že se nějaká budoucí vláda Spojeného království rozhodne nebo bude donucena se rozhodnout vystoupit z federální Evropské unie, iniciativa spojená s tímto případem bude mít velký význam. I když Soud Evropských společenství tvrdí, že jeho rozhodnutí v případě Costa v E.N.E.L. z roku 1964 činí vystoupení členského státu z Evropského společenství nezákonné.

Soud rozhodl:

"Přechod států od jejich domácího zákonodárství k systému Společenství práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy znamená trvalé omezení jejich svrchovaných práv, proti kterým následný jednostranný akt neslučitelný s principem Společenství nemůže převážit."

Jelikož ale může být dokázáno, že přistoupení Britanie nebylo "v souladu s jejími odpovídajícími ústavními požadavky", potom uložení britských ratifikačních listin v srpnu 1993, by mělo být samo o sobě podle článku R smlouvy. Dále tvrdíme, že Smlouva o Evropské unii podepsaná v Maastrichtu, je v každém případě neplatná (kapitola 11), jelikož Německý spolková ústavní soud v Karlsruhe neschválil smlouvu jako podepsanou.

Zrození myšlenky sjednocené Evropy, ve které jsou národní státy nahrazeny federací bývalých národních států, lze sledovat více dozadu než byly aktivity Francouze Jeana Monneta (1888-1979), který byl předsedou jak Evropského úřadu uhlí a Oceli (1952-55), tak Akční komise pro Spojené státy evropské (1956).

Již v roce 1924 v Polsku narozený Joseph Hieronym Retinger (1888-1960), který se usadil v Londýně v roce 1911, koncipoval z jemu vlastních důvodů myšlenku spojené Evropy. V různých dobách byl zástupcem tak různorodých spolků jako je Socialistická Internacionála, Svobodní zednáři, Vatikán a Mexická vláda. Retiger byl nátlakový intrikán a podzemním politickým hazardérem. Jiní ho nazývají dobrodruhem bez krejcaru a nezodpovědný všetečka. Retiger působil spolu s ve Francii narozeným novinářem a labouristickým poslancem parlamentu Georgesem Edmondem Pierre Achillem Morelem de Ville (1873-1924), později známým jako Edmond Dene Morel. Morel spolupracoval s Casementem (viz výše) v Asociaci pro reformu Konga. Byl bojovný, domýšlivý a podléhal sebeklamům. Morel vstoupil do Unie demokratického řízení (Union of Democratic Control, UDC) v roce 1914, která požadovala dojednání míru s Německem. Později byl na šest měsíců uvězněn pro porušení Zákona o obraně království[13] . V roce 1992 kandidoval Morel za labouristy v Dundee proti Winstonu Churchillovi a vyhrál. Takové jsou vrtochy politiky, že Morel byl vážně navržen pro zahraniční sekretariát a v prvé labouristické vládě byl též nominován na Nobelovu cenu míru. Stal se zahořklým kritikem prvého labouristického premiéra, Ramsaye MacDonalda, který, spolu s dalšími osmi novými ministry kabinetu[14] , byli Morelovými kolegy z UDC. Morel však brzy utrpěl srdeční mrtvici a zemřel v listopadu 1924.

Dr. Retinger si nyní musel najít nového parlamentního spojence. Byl odmítnut Generálním tajemníkem pro dopravu a Všeobecné dělnické unie[15] , Ernesta Belvina (1881-1951), jelikož ten byl současně vlastencem a loajální k impériu. Potom Retiger zkusil Sira Stafforda Crippse (1889-1952), který se skutečně pustil do psaní knihy obhajující evropskou jednotu. Po rozdělení Polska Hitlerem a Stalinem a výbuchem Druhé světové války v roce 1939 a Crippsova mimořádného pověření stát se britským velvyslancem v Moskvě v roce 1940, jeho rukopis, ač skoro hotov, měl uvidět světlo světa.

Retinger mohl těžko pokračovat ve svém hledání Spojené Evropy, když koncepce nacistického Německa byla tak demonstrativně imperiální. Bylo cílem Třetí říše mít Itálii a Rakousko jako vojenské spojence, ale Dolní země, Francie, Dánsko a Norsko měly být okupovány Wehrmachtem. Britanie, pod vládou speciálně vybraného Gaulaitera šest, se mělo stát zemědělskou a zahradnickou spižírnou pro "Herrenvolk".

Dokud nebylo Německo poraženo ve Druhé světové válce, Retiger byl "politickým poradcem" polského generála Sikorského (1881-1943), teprve potom se vrátil zpět ke své linii. Při prvém výročí VE dne[16] 8. května 1946, udělal prvý krok aby zahájil své Evropské hnutí v Londýně. 29. března 1949 byl nástrojem ustavení Americké komise pro sjednocenou Evropu (American Commettee on a United Europe, ACUE) s prvním ředitelem CIA (Central Intelligence Agency) Allenem Dullesem (1893-1969) jako místopředseda Williamu "Wild Bull" Donovanovi (1883-1959). Téměř 12 milionů US dolarů amerických veřejných financí bylo napumpováno do Evropského hnutí prostřednictvím ACUE. Jedním z hlavních kuriózních cílů bylo povolit Západnímu Německu nové vyzbrojení.

Po naverbování prince Bernharda Nizozemského (později zdiskreditovaného ve skandálu Lockhead v roce 1976), letěl neklidný Retinger do Washingtonu D.C., aby loboval u ředitele CIA, generála Waltera Bedella Smitha, Davida Rockefellera, Deana Ruska a jiné, aby se připojili k formální konferenci jiných mezinárodně vysoko postavených pozvaných v Hotelu de Bilderberg v malém holandském městečku Oosterbeek v termínu 29-31. května 1954. Tak se zrodily tajná každoroční konference Bilderbergů. Téměř celá politická a obchodní elita na Západě navštěvuje tyto skryté konference, jejichž program, rozvrh ani seznam účastníků není publikován a jejichž mediální publicita je vysoce nežádoucí. Bylo zaznamenáno, že americký velvyslanec v Západním Německu, George McGhee, který byl účastníkem třetí Bilderbergské konference v Garmish-Partenkirchenu, řekl:

"Římská smlouva, která přinesla Společný trh, byla vytvořena na setkáni Bilderbergů." (Eringer, Robert: The Global Manipulators, Pentacle Books, Bristol, England; 1980). Viz též doplněk I.

Prominentní člen skupina Bilderbergů je Lord Carrington, který, jako zahraniční tajemník[17] , řídil ztrátu Falklandských ostrovů v roce 1982. Byli to Carringtonovi úředníci, kteří se vychloubali Peteru Jayovi, bývalému britskému velvyslanci ve Washingtonu, že byli v poselstvu "požádat Argentince, aby převzali Falklandské ostrovy".

Poslední[18] (22.-25. dubna 1993) konference Bilderbergů ve Vouliagmenti v Řecku navštívili Britský kancléř státní pokladny Kenneth Clarke a Tony Blair, v té době stínový ministr vnitra a od roku 1994 předseda labouristické strany[19] . Mnoho lidí by si přálo vědět, jak je možné že ti, kteří dluží za své postavení národním voličům, se zúčastňují (ať už na náklady své strany nebo veřejnosti) schůzek aby sledovali tajný program, který (jak jsme viděli u "Evropské unie") může mít katastrofické důsledky pro jejich vlastní nekonzultované a neinformované voličstvo.

Kdo jsou Bilderbergové?

Následující osoby byly ,mezi těmi, kteří se zúčastnili Bilderbergské konference v Řecku v dubnu 1993.

Ze Spojeného království:

Kenneth Clarke, ministr financí

Tony Blair, (tehdy) stínový ministr vnitra

Eric Roll, president, Warburg group

Marlin Taylor, Vedoucí exekutivy, Courtaulds Textiles

Sir Patrick Sheehy, předseda, BAT Industries

Lord Carrington, předseda, Christies

Barbara Amiel, sloupkářka, Sunday Times

Conrad Black (manžel Amiel), předseda, The Telegraph

Rodric Braithwaite, poradce Johna Majora pro zahraniční politiku

Andrew Knight, předseda, News International

Z USA:

Paul Allaire, předseda, Xerox Corporation

George Ball, bývalý US státní podtajemnék

Kenneth Dam, profesor, Universita Chicago, bývalý US náměstek státního sekretáře

Stephen Friedman, předseda, Goldman Sachs

John Galvin, profesor, West Point a bývalý vrchní spojený velitel SHAPE

James Hoagland, zahraniční korespondent, Washington Post

Lane Kirkland, president, AFL-CIO (Americký ekvivalent Britského odborového kongresu)

Samuel Lewis, ředitel týmu plánování politiky, US ministerstvo zahraničí

William Odom, bývalý ředitel Národní bezpečnostní agentury

Larry Pressler, senátor, Jižní Dakota

David Rockefeller, předseda, Chase Manhattan

Lyn Williams, mezinárodní president, Spojení ocelářští dělníci Ameriky

Z Německa:

Volker Rühe, ministr obrany

Theo Somer, redaktor, Die Zeit

Lothar Späth, ředitel exekutivy, Jenoptik, bývalý premiér Badenska Wittemberska

Wolfgang Reitzle, člen správní rady BMW

Christoph Bertram, diplomatický korespondent, Die Zeit

Ulrich Cartellieri, člen správní rady, Deutsche Bank

Z Dánska:

Uffe Elleman-Jensen, bývalý ministr zahraničí

Z Francie:

Patrick Divedjian, poslanec Parlamentu

Thierry de Montbrial, ředitel, Francoutský ústav mezinárodních vztahů

Louis Schwaitzer, ředitel, Renault

Z Řecka:

Michalis Papaconstantinou, ministr zahraničí

Theodore Papalexopoulos, zástupce předsedy, Titan cement

Thanos Veremis, profesor politické historie, Universita Athény

Themistocles Vokos, předseda, The Seatrade Organisation

John Lyras, místopředseda, Unie řeckých majitelů lodí

Stefanos Manos, ministr národního hospodářství

Yanis Argyros, předseda, Federace řeckého průmyslu

Z Nizozemí:

Viktor Halberstadt, profesor, Leidenská universita

(a Bilderbergský čestný generální tajemník pro Evropu!)

Ernst van der Beugel, emeritní profesor, Leiden

(a bývalý Bilderbergský čestný generální tajemník pro Evropu)

Elco Brinkman, parlamentní vedoucí Křesťanských demokratů

Floris Maljers, předseda, Unilever NV

Wim Kok, ministr financí, zástupce premiéra

Z Irska:

Peter Sutherland, předseda, Spojené irské banky, bývalý Evropský komisař

Conor Brady, redaktor, Irish Times

Z Rakouska:

Franz Vranitzky, spolkový kancléř

Peter Jankowitch, předseda, spojená parlamentní komise Rakousko-EC; bývalý ministr zahraničí

Paul Lendvai, ředitel, Rakouské mezinárodní radio

Ze Švédska:

Carl Bildt, premiér

Percy Barnevik, president a šéf exekutivy

Asea Brown Boveri

Z Itálie:

Giovani Angeli, předseda, Fiat.

 

Bilderbergové soustavně vyhledávají politiky předtím než dosáhnou vrcholu. Příklady mohou být Harold Wilson, Edward Heath, Helmuth Schmidt a Tony Blair - a tento způsob získávání talentů se zdá více než věcí štěstí. Bilderbergové požadují takovou kombinaci korporatismu a socialismu, která odráží rovněž filosofii fašismu 30. let. Jak deklaroval senátor Javits ve zprávě US Kongresu z 11. dubna 1964, "jako vedoucí figury jsou zváni ti, kdo díky speciálním znalostem a zkušenostem mohou pomoci příštím Bilderbergovským cílům".

Spojení s fašismem je ovšem osobnější, protože mezinárodní bankéř Paul Warburg, zakladatel (Bilderbergům blízké) americké "Komise pro zahraniční vztahy" a zastánce "Světové vlády", byl bratrem Maxe Warburga, jehož podpis se spolu s Hitlerovým objevuje (17. 3. 1933) na nařízení Hjalmara Schachta vedení Říšské banky. CFR je těsně propojeno s Královským institutem mezinárodních záležitostí (Chatham House) v Londýně.

Ale snad největším Bilderbergovským převratem bylo odstranění Margaret Thatcherové z úřadu v listopadu 1990, které bylo naplánováno na schůzce na ostrově La Toja u atlantického pobřeží Španělska o víkendu 11. května 1989. Americký časopis The Spotlight publikovaný ve Washingtonu DC, zdůraznil důvod schůzky, že Bilderbergové …

"zdůraznili potřebu odstranit paní Thatcherovou kvůli jejímu odmítnutí předat britskou suverenitu evropskému superstátu které hrozilo v roce 1992. Paní Thatcherové byla nařčena z 'provincialismu' a 'nacionalismu' … Političtí vůdci v Británii kteří se na tom podíleli byli instruováni, aby útočili na paní Thetcherovou … aby ji donutili předat svrchovanost jejích národů aby zachránila svou vlastní vládu."

Britská ministerská předsedkyně, jak víme, řekla "Ne, Ne, Ne" novému eurofašismu, ale během dvou let Bilderbergský plán zvítězil. Demokraticky zvolená ministerská předsedkyně byla odstraněna bez všeobecných voleb a mezinárodní spiknutí zakonspirovalo zničení národního vůdce.

 

Oddanost britských Evropských komisařů koruně

8. prosince 1994 byly poslány dopisy dvěma zástupcům Spojeného království v nové Evropské komisi z roku 1995, Siru Leon Brittanovi a panu Neilu Kinnockovi. Dopisy byly identické až na křížové odkazy, proto je reprodukován pouze dopis panu Kinnockovi. Jak je vidno, podstata je v tom, že práce pro Evropskou unii podkopává výhradní věrnost koruně. Než byly dopisy odeslány do Bruselu, byly vyslechnuty rady dvou předních ústavních právníků. Oba souhlasili s tím, že pokračování členství v tajné radě (a odpřísáhnutá věrnost Jejímu veličenstvu Královně jako hlavě nezávislého národa) byla v protikladu s věrností Evropské unii s jejím soudem, parlamentem, pasem, vlajkou a dokonce národní hymnou.

Porušení přísahy nepodléhá podle anglického občanského práva zákonným kriminálním sankcím, protože je spíše přestupkem proti církevnímu právu. Církevní právo je ovšem částí a byl proveden průzkum k nalezení tvrdého porušení přísahy, který může být použit k soudnímu rozsudku u otevřeného soudu.

 

Komisař Rt. Hon. Neil Kinnock,

Evropská komise,

Brusel 1040, BELGIE.

8. prosince 1994      


Vážený komisaři Kinnocku,

 

Po složení přísahy věrnosti koruně a přísahy tajného kancléře (nebo prohlášení ve smyslu obou těchto přísah) v roce 1983 jste byl povolán do úřadu jako tajný kancléř na základě královského pozvání a Vaše jméno bylo zapsáno do knihy Rady.

Podstata přísahy obsahuje slavnostní záruku

'dodržovat věrnost a oddanost koruně a chránit její zákony a moc proti všem cizím …osobám…nebo státům'.

V lednu jste byl ovšem požádán složit slavnostní prohlášení před soudem Evropských společenství:

'Vykonávat své povinnosti úplně nezávisle, v obecných zájmech Společenství'; při výkonu svých povinností 'nikdy nevyhledávat ani nepřebírat instrukce od jakékoliv vlády nebo orgánu; zdržet se jakékoliv aktivity neslučitelné s mými povinnostmi.'

Účelem tohoto prohlášení je záruka úplné věrnosti Evropskému společenství. Komise navrhuje a realizuje legislativu Evropského společenství a je strážcem smluv Evropského Společenství, které mj. redukují Její Veličenstvo Královnu článkem 8 smlouvy o Unii podepsané v Maastrichtu, na normálního evropského občana současně s jejími poddanými, a tak jí zavazuje k nedefinovaným povinnostem. J.V. Královna byla vydána touto smlouvou, speciálně článkem 192 Římské dohody (s doplňky které J.V. Královně brání provést jakékoliv veto, viz odpověď premiéra Nigelu Spearlingovi, členu Parlamentu, z 12. 4. 1994), podléhající osobnímu zdanění spolu s ostatními evropskými občany. Navíc byla J.V. Královna vydána podřízenosti minulým i budoucím rozhodnutím a žalobám vašeho soudu, který je externí Spojenému království, ale jehož autorita převyšuje její vlastní soudy, před nimiž ji dříve nebylo možno žalovat.

Zjistil jsem, že podle názoru dvou nejlepších ústavních právníků je zde jasný konflikt a že můžete být věrným jenom "jednomu nebo druhému a ne oběma suverénům".

Existuje mnoho lidí, u kterých se předpokládá, že se stali evropskými občany od 1. listopadu 1993, a kteří by si rádi osvětlili dvojakou roli tajných kancléřů, kteří jsou současně komisaři v Bruselu, a kdy nebo zda jste Sir Leon Brittain a vy připraveni napravit tak viditelné a demoralizující porušení Vašeho slibu věrnosti. Jurisdikce koruny byla kompromitována různými rozsudky soudu, podle kterých jste deklarovali věrnost, zatímco platné zákony Spojeného království byly zrušeny nebo odloženy. Dále v odpovědi na otázky v Horní sněmovně, vláda J.V. dovolil jakoukoliv interpretaci slova 'municipální' v článku 8 Smlouvy o Unii (tj. kdo bude nebo nebude volit ve volbách Spojeného království) bude určeno ne souden J.V., ale soudy Evropského společenství - nejzákladnější příklad ztráty jurisdikce, které nebylo bráněno.

Co se týče Vašeho jmenování do Komise, jakákoliv úvaha o cti, logice a ústavnosti by nesporně ukázala, že nyní musíte požádat o vyškrtnutí z Knihy Rady.

 

Upřímně Váš

                                                                                          

NORRIS      

McWHIRTER       


 

18.

NACISTICKÝ PŮVOD EVROPSKÉ UNIE


Stěží najdeme jediný pilíř současné Evropské unie, který nemá svůj původ ve vzoru pro Evropu načrtnutém Hitlerovým nacistickým režimem - se kterým kooperovaly Francouzská a Italská válečná dočasná vláda.

Zdaleka nejpreciosnější projekt současného eurofederalismu je ustanovení jednotné evropské měny. I když je stavěna na obdiv jako evropská měna, stává se skutečností, že to bude ve skutečnosti německá měna.kontrolovaná Centrální bankou založenou ve Frankfurtu - ironicky v bodově bývalého hlavního stanu I. G. Farben, výrobce nacistického smrtícího plynu Cyklon B. (Jedním z průmyslových přispěvatelů k nacistickému článku o EHS diskutovanému níže byl Dr. Reithinger z I. G. Farben.)

Pozorovatele dnešního Evropského společenství by nemělo překvapit, že jeho snažení o nadnárodní vládu se velmi málo liší od posledního pokusu o takový podnik. Tehdy, stejně jako i nyní, byla hlavní bariérou proti evropskému superstátu národní identita a loajality lidu Evropy. Právě rozvoj národního státu dal vzniknout nebývalé prosperitě z mezinárodního volného obchodu a novým formám odpovědnosti národního parlamentu, takže to byly jednotlivé národy, které vystoupily v obou evropských válkám, aby zmařily ambice Německa a Itálie - dvou zemí s nejkratším a nejméně stabilním citem pro národní identitu.

A je to právě cit pro národní identitu, který sám o sobě vytváří silné sociální vazby a ochotu přinášet oběti pro společné dobro. Všechny evropské pokusy ignorovat tyto společné identity a vazby skončily úplnou katastrofou. Hitlerův pokus byl snad nejstrašnější, protože veškerá síla moderního blahobytu a civilní prostředky propagandy a nátlaku byly použity k bezohlednému docílení politické a ekonomické jednoty evropských národů.

Hitlerovy plány byly kolektivistické, etatistické, puntičkářské a všeobsáhlé. Jsme vděčni Christopherovi Storymu, expertovi na bezpečnost a zahraniční věci, za otisknutí svého překladu zprávy o nacistické "Europäische Wirtschaftgemainschaft" (Evropské hospodářské společenství) zpracovaného v roce 1940 ministrem hospodářství a presidentem Centrální banky, Herr Funk a různými průmyslníky, akademiky a státními úředníky.[20]

Říšská marka se měla stát vůdčí měnou v německé hospodářské sféře po dolaru měla být druhou stěžejní měnou. Podle plánů z července 1940 to měla být "Europabank", jejímž prostřednictvím by všechny evropské země řízené nacisty vyřizovaly své platby a která by byla centrem "uzavřené hospodářské dohody" v Evropě.

Nacisté naplánovali nejen společnou zemědělskou politiku (řízenou ne z Bruselu, ale z Berlína, ale podle stejných principů jako dnes), ale i společnou monetární politiku, společnou dopravní politiku (trans-evropskou síť) a společnou obchodní politiku (tj. jednotný trh) a - v mnohem otevřenější formě a honosnějším vyjádření než dnes - řízení pracovních sil a státního hospodářského řízení.

Současný kapitál je stále více řízen státem (v Bruselu a národních hlavních městech) prostřednictvím státního vlastnictví, státními příspěvky a daňovými úlevami. Kam doje nucen přejít kapitál musí jít i pracovní síla. Britský dělník (a to nejen manuální pracovník, ale i bílý límeček) se stále více přidává k Italům, Jugoslávcům a Turkům jako cestující " gastarbeiteři" Evropy. Jinými slovy vytváříme moderní ekvivalent nacistické "řízené pracovní síly". Státní řízení, nehledě na privatizaci, nebylo nikdy tak otevřené, ať už omezeními GATTu, přímými nebo nepřímými poplatky "sociální kapitoly" nebo mohutnými státními podporami základního (ale i vyspělému) průmyslu přehlíženými Radou ministrů, které často převažují tržní řízení.

Jako v moderní Evropě, nacisté plánovali průmyslovou a zemědělskou kapacitu (Británie měla mít výhradně zemědělský výstup řízený Gauleiterem), organizovaný hlavní směr evropské ekonomiky (již od Maastrichtu britský ministr financí má koordinovat svou hospodářskou politiku s Evropou) vytvořením větší obchodní sféry mimo centrální jádro (na letišti Heathrow[21] je vchod označený "Evropská ekonomická sféra"), ustanovením regionálních komisí zodpovědných Berlínu, zvýšenou evropskou produkci potravin bez ohledu na cenu ve jménu "soběstačnosti", stejných sociálních podmínek všech zaměstnanců, evropskou síť dálnic a harmonizaci evropských směnných kursů.

V souhrnu shrnuje profesor Hunke, president Berlínské obchodní komory, že hlavním ekonomickým principem je rozbití "anglického systému" volného obchodu založeného na národních státech. Ti z nás kdo žili a pracovali v Německu vědí, že dokonce i poválečné německé myšlení není v souladu se svobodnou, zodpovědnou a pozvolnou změnou. Preferují jistotu převládnutí jednoho elementu jiným, řádně dokumentované, organisované a pod dozorem. Volnost kapitálu musí pro takové myšlení znamenat převládnutí nad pracovní silou. Žádní Němci, ať ti vpravo nebo vlevo, nejsou přesvědčeni o volné soutěži demokratických sil a nenásilných metodách sociálního dělení. Proto nacisté - a jejich následníci v evropských úřadech a kontinentálních vládách - dávají přednost převládnutí pracovní síly (a státu který ji organizuje) nad kapitálem. Dalším nevyhnutelným krokem je kontrola zahraničního obchodu, aby vnitřní plán nemohl být narušen. Takový je ovšem ten proces, který zotročil dělníky v Sovětech, ve východním bloku a ve Třetí říši a který zničil blahobyt a pracovní příležitosti v i mimo britského znárodněného průmyslu.

Nacistický profesor Funk vyjádřil svou víru těmito slovy, která fakticky shrnula kolektivistickou podstatu a ekonomické struktury současného "Evropského" společenství:

"… jednotlivec bude nahrazen lidem, světový obchod bude nahrazen životním prostorem (Lebensraum), a kapitál bude nahrazen organizací pracovní síly[22] ."

Ekvivalentem těchto koncepcí v současné Evropské unii je "solidarita", "jednotný trh" a "sociální kapitola". Nacisté, stejně jako Evropská unie, opovrhují Adamem Smithem a jeho koncepcí volného trhu, mezinárodní dělbou práce národním blahobytem. Dávají přednost organizovanému obchodu mimo stát a organizaci pracovní síly a kontrolu kapitálu v rámci (jak to formuloval Hunke) "v uzavřeném obyvatelstvu Evropy".

Důležitý pojem životního prostoru (Lebensraum), který byl původně vnímán jako nacistická idea prostoru pro Němce, byla rozšířena na pojem životního prostoru pro lid nacistické Evropy, který zahrnuje "doplňkovou koloniální ekonomickou zónu" - pojem který žije v současném pojmu Evropské unie "evropský prostor". Pro nacisty to znamenalo "přístup" k nejdůležitějšímu zboží a surovinám, jako to dělá Energetická komise Evropského parlamentu, a když bývalý generální ředitel Evropské komise popisoval britskou (tj. včetně Skotské) naftu jako evropskou.

Evropa 30-tých let, stejně jako v 90-tých létech, mluvila o "lidských zdrojích" či "biologických zdrojích" stejně, jako my hovoříme o komoditách - věcech, které mohou být zlepšeny nebo vyměněny. Nacistická hospodářská zpráva má záhlaví jako "Výměna pracovníků na základě smlouvy členských zemí". Zlepšení pracovníků zahrnuje za obou režimů státem organizovanou a podporovanou kulturu. Myšlenka ministerstva kultury, běžná na kontinentě a podporovaná Evropskou unií, je oprávněně vnímána většinou Britů jako Orwellovský horror, ale ne těmi, kteří zlepšují komoditu pracovní síly tak, aby díky rostoucímu poevropštění byla možná výhodnější výměna pracovní síly. (Viz důsledky v níže uvedeném závěru).

Jedna z nejzhoubnějších "evropských" politik, háček, spolknutý britským parlamentem v letech 1992-93, bylo vytvoření "Komise pro regiony" - přímého následníka nacistické "Evropské regionální politiky" - která je předurčena, aby poskytla regionálním politickým a hospodářským organizacím přístup k fondům zřízených centrem (původně Berlín, dnes Brusel) s přeskočením a tedy znefunkčněním národních vlád a jejich vlastní "regionální politiky". Národní vlády mohou buď zřizovat stále více fondů, aby obstáli v soutěži s penězi jejich vlastních daňových poplatníků odebíraných Centrální evropskou mocí, nebo ušetřit peníze a přenechat uzdu ekonomické a politické moci tam, kde bývaly národní státy.

To je zvláště nebezpečné ve Spojeném království, kde regiony jako Skotsko a Wales se mohou snadno pokusit představit si vlastní "přímou cestu do Evropy" a uplatňovat svou vlastní národní identitu proti Westminsteru. To také jasně Brusel předvedl, když v nové Evropě udělal z Irska jeden "region" - a tak napadl princip sebeurčení lidu Ulsteru.

Ale skutečně Evropa ohrožuje Spojené království? Skutečně mohou být ti Němci, kteří v současnosti tlačí na Spojené království, srovnáváni s Hitlerem? I když motivace může být různá, výsledek je téměř stejný - rozbití národních ústav. Jakmile jsme zvýšili integraci Evropy propojením dálnicemi podle německých plánů, Helmuth Kohl okamžitě odmítl potvrdit poválečné německé hranice s Polskem a zahájil kampaň plnou nenávisti týkající se nacistického spojence s dob války, Chorvátska, nehledě na jeho odporné zločiny proti obyvatelům Bosny. Kohl vidí Maastricht jako:

"… nový rozhodný krok k vytvoření Spojených států evropských."

Kohl řekl, že by nebyl uspokojen pouze se společným trhem nezávislých evropských států - jak to připomíná nacistickou verzi prof. Hunka:

"Nemá smysl svést dohromady všechny evropské národy do celní unie kvůli praktickým úpravám a redukované formě anglické světové ekonomiky."

To je ovšem linie realizovaná až dosud Francií a Německem v Evropském společenství. Kohl a Mitterand se spojili k podpoře a ochraně státního průmyslu v uhelném hornictví, ocelářství, letecká výroba a doprava a elektronika k "vybudování" Evropy v souhlase s Hunke-ovou linií:

"Německá říše se zaměřila svůj ekonomický zájem zpět ke státnímu sektoru prostřednictvím odpovídajícího stupně soběstačnosti, protože to byl politický předpoklad pro ekonomickou nezávislost na Evropě."

Tam, kde nacisté hledali svou inspiraci ve starých teutonských mýtech, pastýřském romantismu německých básníků a kolektivní osudové předurčenosti k vytváření svého ohavného impéria, dnes vidíme Helmutha Kohla podléhajícího mytologii předurčení:

"Není žádná alternativa k politice o kterou se snažíme, pokud nechceme pokoušet osud."

Několik slov, která rezonují s historickým německým kolapsem do anti-racionalitě, anti-individualismu a davovému instinktu, který již dvakrát rozbil Evropu, jako "das deutsche Schicksal" (Německé předurčení a osud).

Říci že Evropské společenství bylo založeno na nacistické vizi Evropy nebo že existují paralely by bylo nepochopením. Celý "evropský" podnik od založení Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951 (kterému se dostalo značného posílení Mastrichtskou dohodou o Evropské unii) je přesnou replikou nacistických představ o Evropě. Pokud jsou tu větší rozdíly, spočívají v tom, že na rozdíl od Monsignora Delorse, Hitler byl alespoň zvolen ve všeobecných volbách, a že v roce 1942 Hitler hovořil za o něco více (i když dobytých) zemí než hovoří EU dnes.

Ale nejdůležitější společná hrozba jak nacistické, tak moderní verze evropského státu je pohrdání "anglickým systémem" - tj. víra v demokratickou vládu založenou na jednotlivci, národním státě a svobodném mezinárodním obchodu. Pro porážku Hitlera a Mussoliniho byly důležitější jejich sociální a ekonomické důsledky než vojenská vítězství. Myšlenky kolektivismu, etatismu, cechovního protekcionářství a korporativismu nejsou tak fyzicky patrné v lesku pochodujících armád, což je příčinou, proč se znovu tak úspěšně prosadily v Evropě,v přestrojení za "Evropskou unii".

 

HITLEROVA EVROPA

DNEŠNÍ EVROPA

"Europäische Wirtschaftgemeinschaft"

(Evropské hospodářské společenství)

Evropské hospodářské společenství

Lebensraum (životní prostor)

Evropský prostor

Kolektivní přístup k základním komoditám

Společná energetická, rybářská a zemědělská politika

Evropský měnový systém

Evropský mechanismus směnných kursů

Europabank (Berlín)

Evropská centrální banka (Frankfurt)

Evropský regionální princip

Regionální komise

Společná politika pracovních sil

Sociální kapitola

Ekonomické a obchodní smlouvy

Jednotný trh

Evropská průmyslová ekonomie

Společná ekonomická politika

"Transformace zákonů nabídky a poptávky"

Odpor vůči GATT

"Náhrada kapitálu organizací pracovní síly"

Evropské rady práce

 

19.

NOVÍ EUROFAŠISTÉ V BRUSELU A V LONDÝNĚ


Málokdo ve Spojeném království si bude pamatovat slova "evropského" úředníka zvaného Jack Delors, když znechucen svou obvyklou snahou diktovat voleným představitelům jaká má být jejich politika, když deklaroval "já urychlím krizi". Mluvil opravdovým hlasem fašistického státníka, který prožíval obrození, díky kterému se musí Hitler a Mussolini smát ve svých hrobech.

Příliš často je termín "fašistický" slyšet z úst mladých socialistů když nadávají na ty, s nimiž nesouhlasí nebo v určitém historickém kontextu druhé světové války. Většina se domnívá, že fašisté jsou buď vulgárně pokřikující Němci s malým knírkem a komickým pozdravem nebo Italové s býčím zátylkem a větším množstvím arogance než síly. Ale fašismus je subtilnější a zákeřnější než tyto formy a nezačal v roce 1939 ani neskončil v roce 1945.

Fašismus je teorie, že uspořádaná a šťastná společnost může vyniknout na základě vědeckého plánování v centru ústřední stranou a silným státem, který rozděluje moc a privilegia uzavřené skupině lidí. Tito lidé mohou být korporace, spolky mnoha korporací, odbory a odborové svazy, profesní asociace nebo jakékoliv jiné kolektivní orgány věřící, že důležitá je kolektivní vůle, ne individuální svoboda a zodpovědnost. Jak na pravém, tak na levém křídle fašismu výrobce dominuje nad spotřebitelem, ať už je výrobek ekonomický nebo politický.

Taková společnost podporuje ustavování komisí, stran, kolektivních orgánů, státních průmyslových a investičních organizací a systémů odvozené autority shora dolů. Takové systémy jsou typické pro státní socialismus nebo komunismus, ale také pro nacionální socialismus a fašismus. Oba typy etatistického autoritářství jsou nepřítelem skutečné demokracie, liberalismu, a (ne etatistického) konservatismu, ze všeho nejvíce podporuje svobodu a odpovídající zodpovědnost jedince, rodiny, komunity, národa, vládě zákona (na rozdíl od vlády strany) a tržní ekonomiku (na rozdíl od státního řízení hospodářství a jeho statutárních přisluhovačů).

Etatistické společnosti mají tendenci apelovat na sociálně slabé a ekonomicky nejisté občany, kteří vidí v kolektivním protekcionismu prospěch, který by neměli zajištěný za podmínek volně soutěže se svými spoluobčany. Plánovači a korporativní organizátoři jsou též vítáni fašistickými společnostmi, protože věří, že celá společnost (ve vší své komplexnosti a permanentních změnách) může být naplánována, řízena, umluvena a ovládána moudrými muži (těmi myslí sebe) s širokými mocenskými pravomocemi.

Fašistické společnosti nemohou tolerovat domácí svobodu a proto musí postavit mimo zákon svobodu odpovědného obchodu se zahraničím. Je to právě takováto protekcionismus a "merkantilismus", které tradičně charakterizovaly Francii a v menším rozsahu i Německo, kteří vždy kladli zájmy domácího obchodu nad liberálně internacionalistické pojetí Anglo-Saské tradice. Ovšem byl to právě takový společný přístup, který umožnil těmto dvěma zemím budovat po pádu Francie nacionálně socialistickou "Zónu vzájemné prosperity" založenou na řízeném dělení průmyslové a zemědělské produkce mezi Francií a Německem.

Nacističtí teoretici připustili, že násilím zaváděli systém zcela odlišný od "anglického systému", jak to nazývali, a je to právě takový anti-britský systém státních zásahů, regulací a nařízeného obchodu, který vyzařuje z Evropskou komisí ovládané a německými a francouzskými úředníky řízené reality.

Jedna z typických charakteristik tohoto systému je, že zákony jsou vynucovány z nejvyšších sfér na příkaz obchodníků a odborových kolektivů navrženy tak, aby zvýšily jejich politickou moc a ekonomické postavení na úkor svobody a soběstačnosti jednotlivce, který nemá nic víc než svůj (totálně ochuzený) hlas v ne příliš častých volbách.

V posledních letech bylo ve Velké Británii mnoho nedávných příkladů etatistického a fašistického chování. Jeden z těch nejzáludnějších fašistických praktik bylo vynucení retrospektivního zákona, to je zákona umocňujícího vyvlastnění nebo persekuci těch, kteří činili něco, co bylo v době jejich aktivit zcela zákonné. Provedením hanebné "nájemní reformy" se legislativa konzervativní vlády v roce 1993 dopustila takových praktik. Vskutku, požadavek, aby vlastníci majetku (nezávislí vlastníci) prodali svým nájemcům na příkaz "konzervativní" vlády neměla daleko od marxistických principů. Práva soukromého vlastnictví, práva ochrany obchodních smluv a práva ochrany před retrospektivní legislativou byla všechna přestoupena tímto rozhodnutím tzv. demokratické strany

Během téhož zasedání Parlamentu na sebe vzal předseda sněmovny representantů hrozbu ústavních soudů, které projednávaly legalitu Maastrichtské dohody (případ Rees Mogg). Naši soudci hráli životně důležitou ústavní roli ve svobodné společnosti. Nejsou to oni, kdo ohrozil demokracii, ale Parlament, který odebral moc lidu aniž se ho zeptal, a vláda, který odepsal 800 let parlamentního stavu pod královským "výhradním právem".

Když na konzervativní konferenci v roce 1992 zorganizovala skupina mladých konzervativců anti Maastrichtské shromáždění, skupina promaastrichtských členů "Toryovské reformní skupiny" se objevila v zadní části haly aby zneužili zmatek. Na konci shromáždění se tato skupinka asi 10 mužů postavila v semknuté řadě, částečně blokujíce jediný východ z místnosti. Podobná forma zneužití násilí byla použita i proti antimaastrichtským poslancům, když se pokoušeli hlasovat. (viz speciálně knihu Teresy Gormanové "Parlamentní bastardi". To je skutečně krásný fyzická demonstrace etatistické, kolektivistické, protiindividualistické logiky, která proniká celé euro-federalistické tažení. Znásilňují jedince fyzickým násilím stejně, jako embryo Eurostátu znásilňuje národní státy Evropy a jako britská vláda znásilňuje britský lid, když odmítá hlasování o Maastrichtu. Tato násilná nevraživost je fyzickým zrcadlovým obrazem nenávistných slov metaných eurofanatiky jako jsou Jaques Delors, Edward Heath a poslanec Hugh Dykes. To ministr zahraničí byl zodpovědný za dojednání s Maastrichtské dohody, poslanec Tristan Garel Jones, kdo napadl nejzvrhlejším způsobem ostatní konzervativní poslance, kdo říkal, že chce "vidět jejich těla plavat dolů po řece jako příklad nepřátel státu.

Příkladem etatistické a fašistické politiky v Evropském společenství je zavírání nejvyspělejších oceláren v Evropě (provozovaných pod řízením britských ocelářských společností) a pokuta 28 milionů liber British Steel zatímco miliardy liber byly poskytnuty státem vlastněným ocelárnám ve Francii, v Itálii a v Německu (tří center ekonomického fašismu za poslední války). A zatímco se zavírají britské doly produkující tunu uhlí za 45 liber, Německo zaměstnává pětinásobek horníků, kteří produkují tunu uhlí za 112 liber, ale odmítají dovoz britského uhlí.

Celé francouzské hospodářství je ohromným propojeným labyrintem státního vlastnictví, státních podpor a státních fondů vlastněných hlavními bankami. To je podstata, která zničila tisíce britských pracovních příležitostí v letectví, počítačích, uhlí a oceli, co logicky převažuje kolem stolu Rady Ministrů, kterou denně brání Komise bránící volné obchodní politice mezi průmyslovými odvětvími ES.

Je též evidentní, že Británie, která je stále více uzamčena do groteskního obchodního a finančního systému tratí hned třikrát. Za prvé pracovní příležitosti a zisky se ztrácejí spolu s neférovými podporami, za druhé jsou to naše peníze (jako druhého největšího sponzora EU), která jsou využívány k podpoře evropských společností a rozrušují náš průmysl, a za třetí náš trh ve třetích zemích trpí soutěží se státem manipulovanými evropskými společnostmi a bohatství a daňové břemeno naložené na britské společnosti z Bruselu.

Po každém dalším uplynulém dnu je potupení ústavy Maastrichtskou dohodou stává zřejmější. Nedávno britský vláda nařídila (na základě spojenecké moci, nad kterou nemá britský volič žádnou kontrolu) dát pracovníkům na částečný úvazek stejná privilegia jako těm na plný úvazek, takže zaměstnavatel se musí radit s pracovníky o obchodních záležitostech, a že bez ohledu na předchozí dohody, maximální pracovní doba je určena ES a společnosti musí platit vyšší mateřskou podporu (na úkor svobodných, bezdětných a starých lidí).

Vládnoucí strana ve Spojeném království neuvedla takovou politiku ve svém volebním programu, vláda vlastně popírá svou politiku a Parlamentem neprošla žádná podobná legislativa. Ale britský lid je již těmto zákonům podroben.

To, zda tyto zákony jsou rozumné nebo žádoucí není podstatné vzhledem k faktu, že to zjevně nejsou NAŠE zákony. Není daleko budoucnost, kdy zákony pocházející z Evropy vytyčené komunisty nebo fašisty (Národní fronta vw Francii, Fašistická vláda v Itálii nebo Republikáni v Německu) mohou být uvaleny na britský lid na základě stejné "Evropské" legislativy.

Pokud "evropské" společenství neuvaluje zákony na britský lid, brání přijetí zákonů pokládané za nezbytné britskou vládou. Pokud by se mnoho amerických turistů zabilo v kočárech během cesty do Cantenbury a vláda by došla k názoru, že mají mít instalovány bezpečnostní pásy (jako vládní politiku), nezemřelo by jich mnoho. Ale Evropské společenství by opakovaně odmítalo přijmout takové zákony - stále by trvalo na tom, že takové kočáry, s pásy či bez nich, nesmí jezdit do členských zemí. Jinými slovy britská vláda by byla bezmocná, protože jakákoliv legislativa platná pouze na britské majitele kočárů, potom by se nebritské kočáry (bez bezpečnostních pásů) podbízely a tak narušily trh.

Zdá se, že britští policisté neměli žádný důvod, proč jít proti Hitlerovi a jeho režimu.. Nebylo to proto, že byl nacista, ne proto, že perzekuoval své vlastní lidi, ani proto, že prováděl genocidu (to nebylo v roce 1939 všeobecně známo), ale proto, že se pokoušel vnucovat svou roli národním evropským státům. Ovšem bez ohledu na vojenskou agresi a zmasakrování milionů se Hitler nikdy nepokoušel vytvářet nebo ručit naše zákony, jak to Evropský soud činí téměř denně, ani nechtěl ovlivňovat, kdo smí vcházet, bydlet či volit v naší zemi. Ani jeho bomby neničily naší ocel, uhlí nebo výrobu aut, jak to dělá Evropské společenství.

Poslední případ právního podvodu naší země ukazuje na skutečnou podstatu britské neúčasti v sociální kapitole Maastrichtské dohody. Ta je také v konfliktu s principem "subsidiarity" Maastrichtské dohody, která, podle Johna Majora, by nám dala lepší kontrolu nad naší legislativou.. Netřeba říkat, že ti, kteří skutečně četli dohodu (na rozdíl od ministrů vnitra a zahraničí), vědí, že tomu tak není.

Maastrichtská dohoda ve skutečnosti urychluje každodenní rozklad našich demokratických práv a národní suverenity, pro kterou bylo nedávno prolito tolik britské krve (a krve Britského společenství národů).

Tato vláda a Parlament, která rozbila náš národ a naší demokracii bude žít v hanbě. Britský lid, dokud nezíská znovu zpět svou zemi, svou parlamentní svrchovanost a své právo na vlastní vládu.

 

20.

NĚMECKÁ HROZBA DNEŠKU

 

Americká novinářka Dorothy Thompsonová strávila spoustu času v Německu v roce 1940 otázkami nacistickým teoretikům, týkajících se jejich plánů pro Evropu. V Herald Tribune z 31. května 1940 napsala:

"Němci počítají s politickou mocí následující ekonomickou moc. Územní změny se jejich plány neovlivňují, protože v budoucnu nebude žádná "Francie" nebo "Anglie" jinak než jako jazyková skupina. Málo bezprostřední pozornosti je věnováno politické organizaci … Žádný národ nebude mít kontrolu nad svým finančním nebo ekonomickým systémem nebo nad poplatky.

Nelze si představit lepší popis současných německých plánů pro Evropskou unii (jak je chápána Maastrichtskou dohodou podepsanou britskou vládou).

Koncem 40. a počátkem 50. let bylo mnoho dobře postavených nacistických organizací v Evropě, speciálně v Madridu a ve Stuttgartu. Americký spisovatel T.H. Tetens provedl podrobnou analýzu jejich tvorby. Napsal:

"Nacistická teorie po druhé světové válce tvrdila, že pokud Německo ztratí svoji svrchovanost, bude těžké přemluvit ostatní národy k postupu, při kterém se též oni vzdají své svrchovanosti. … Německo ztratilo své území a pověst, ale bude brzy vydělávat na Evropské unii.

Mezi americkými politickými seniory z 50. let je mnoho těch, kdo vidí, že Clintonova administrativa tomu dnes odmítá porozumět. Senátor Hickenlooper řekl během slyšení před Zahraniční komisí kongresu v březnu 1992:

"Francouzi, Britové a Italové si mysleli, že pokud vezmou Německo do poměrně integrované Evropy … německý průmysl zcela převládne v hospodářství Evropy a zbytek z nich budou hospodářskými satelity Německa během 10 let. Během 10 let tak Němci získali mírovou cestou to, co nezískali během dvou válek.

Přirozeně následující tržní ekonomika byla založena na EHS kombinovaném s rozdělením Německa mezi komunistickým východem a kapitalistickým západem, což bránilo politické integraci a převládnutí Německa, čehož se Západní Evropa obávala. Ale od smlouvy o jednotné Evropě z roku 1986, Maastrichtské dohody z roku 1992 a sjednocením Německa pod vedením agresivního zastánce evropské integrace kancléře Kohla začalo politické převládnutí 80. milionů Němců v institucích EU. Záměr rozsáhlé hospodářské, politické a sociální intervence německých politických vůdců již způsobilo nebezpečné napětí jak v Německu, tak v celé Evropě.

Celý základ etatistické, intervencionistické a protekcionistické Evropy, který byl základem snahy Němců - a mnoha Francouzů - od konce 19. století byl nyní obnoven pod pláštíkem "Evropy". Není snad nutno říkat, že "Evropské" společenství představuje v současnosti pouhou třetinu evropských národů, ale za pomoci různých kejklí, lží, podvodů a z toho vyplývajícího politického protekcionismu proto těm, kdo zůstali mimo, ale Brusel, Bonn a Paříž věří, že přemluví mnoho dalších národů ke vstupu do "Unie". Jakmile jednou lákadlo podpor a zdánlivého "volného obchodu" zláká naivní národy západní Evropy a zbídačené národy východní Evropy do Evropské unie, a potom etatistické a protekcionalistické jádro upevní svou politickou kontrolu a únik nebude možný. Navíc, až bude redukován počet svrchovaných volně obchodujících národů, jádro EU vyloučí logiku spojení národů MIMO unii. A nezbudou žádné pochybnosti nebo výhrady k jejich koncepci mocenského bloku.

Před první světovou válkou Německo plánovalo vytvoření Celoevropského sdružení uhlí a oceli. Po první světové válce se pokoušeli o ustavení Evropského ocelářského kartelu; v roce 1940 po porážce Francie Hitler a kolaborantský režim ve Vichy (v němž hrál Francois Mitterand významnou roli) založil spojený průmyslový sytém. Po druhé světové válce byl tento systém zformován na základě Evropského sdružení uhlí a oceli, které se opět stalo jádrem Evropského hospodářského společenství vytvořeného v roce 1956 Římskou dohodou. EHS tedy nepředstavovalo jasné překonání minulosti a krok k liberálním internacionalistické budoucnosti, ale spíše logické a politické pokračování "kontinentálního systému", který byl německým cílem již v prvé polovině 20. století.

Německá porážka ve dvou světových válkách - s významnou pomocí liberálně volně obchodující a demokratické Ameriky - dovolila svobodným národům rozkvět v Evropě. Bylo to Atlantistické NATO, které chránilo křehké demokracie a mladé parlamenty v poválečné západní Evropě. Byly to britské a americké pojetí demokratické odpovědnosti, konstituční právo, nepolitičnost práva a mezinárodní volný obchod, které se staly základem evropské prosperity a politické stability.

Příčinou tohoto míru byly pouze svobodné národy, které se společně bránily supernacionalistickému, imperialistickému, protekcionistickému mocenskému bloku, který se nacistické Německo, fašistická Itálie a kolaborantská Francie chystaly vytvořit. Ale nyní pozorujeme znovuvytvoření evropských institucí se všemi charakteristikami fašistické Evropy. Je tu rostoucí anti-americké a anti-britské cítění jak ve Francii, tak v Německu. Obchodní a sociální dohody jsou dělány pod okázalým vlivem zákona a tedy beztrestně. Jsou skládány falešné sliby demokracie a tržních sil, ale potom politika a stát prosazují svou vůli na úkor průmyslové konkurence a svobodných spotřebitelů.

Itálie nestoudně ignoruje všechna pravidla pro produkci mléka, je pokutována asi 1 300 librami a odmítá platit, když hrozí zablokováním celého rozpočtu ES. Role práva je zpochybňována je jim odpuštěno 500 milionů liber původně nařízené pokuty.

Francie, Německo, Itálie a Španělsko pokračují v mohutné státní podpoře produkce uhlí, oceli, počítačů a letadel, čímž ničí britské společnosti a pracovní místa v těchto sektorech v míře, na kterou by byl Hitler pyšný. Evropská komise, která by měla podporovat volný obchod a roli práva, je, podobně jako Spojené království, přehlasována v Radě ministrů. Jinými slovy, celý smysl Dohody o jednotné Evropě, jak byl představován paní Thatcherové Geoffrey Howem a jinými (tj. že většinové hlasování ZVÝŠÍ vliv tržních sil a volného obchodu) bylo postaveno na hlavu. Takové hlasování teď převažuje liberály a zastánce volného obchodu a vytváří sklerózu státních podpor, dumpingu a protekcionismu.

Britským společnostem dovážejícím hedvábí z Číny bylo Evropskou komisí vyhrožováno zákazem dalšího dovozu. Tyto pravidla platí i pro jiné země ES, ale byla prakticky obcházena nebo ignorována. Když psal premiérovi, výkonný ředitel firmy jejíž existence byla ohrožena, řekl:

"Němci, když jim byla předkládána nová pravidla týkající se hedvábí konstatovali, "že nerozumí textu" a ignorovali je… Španělé dovážejí hedvábí přes Kanárské ostrovy… Francouzi si vykládají tato pravidla podle potřeby".

Bylo doporučeno, aby se Britové naučili "ohýbat" pravidla ES stejně jako to dělají jiné národy a společnosti. Je tu zdánlivě určitá představa o "úměrnosti" při aplikaci zákona - že pokud použití zákona přináší ztráty neúměrné původnímu záměru zákona, potom má být ignorován! Není snad zapotřebí říkat, že to je recept pro chaos a ilegalitu. Takový přístup povede rychle od okrajového případu k celému právnímu systému.

Pouze díky v základech fašistické organizaci (ve které zájmy sdružení, institucí a státu převáží nad zákonem) mohl úředník Evropského soudu říci americkým novinářům:

"Británie má téměř odosobněné pojetí zákona, takže se slepě podřizují zákonům, i když jim nevyhovují politicky. Téměř nikdo jiný na světě to tak nedá, nedělají to tak ani členské státy."

Tento stručný odstavec by mohl být předmětem mnoha dílů právní, filosofické a politické analýzy, ale tisíce slov by se pouze přidaly k nevěřícímu povzdechu této urážky, že někdo může vyslovit takové věci v demokratické zemi, v Evropě, v posledních letech dvacátého století.

Nicméně ti, kteří žili dlouhou dobu v jiných evropských zemích, nikdy nemyslí jinak a znají příliš dobře, že pojmy jako oddělení mocí, úloha zákona, poctivost[23] (v němčině, francouzštině a italštině nejsou taková slova) nebo svrchovanost veřejnosti jsou velmi dobře stanovené principy. Jednotlivými voliči je opovrhováno v Německu, kde vládnou straničtí aparátčíci[24] a jednotliví poslanci parlamentu si netroufají vyslovit své vlastní připomínky aniž by mysleli na své voliče. Dokonce mnozí němečtí poslanci nemají žádné voliče, protože polovina jej jich volena na základě seznamů a úměrného zastoupení. Jako v tak zvaném Evropském parlamentu, kde, když poslanec zemře, nekonají se ani doplňkové volby.[25] Ve Francii je parlament hračkou v rukách presidenta.

Ale vraťme se k úředníkovi nejvyššího soudu v Evropském společenství - k soudu, který, podle vlastního prohlášení, je z menší části arbitrem, ale z větší tvůrcem nových zákonů (a přepisovatel národních zákonů!). A právě tento úředník nemůže pochopit samý základ zákonnosti - že je apolitický a politické orgány, jako vlády, jsou mu podřízené; a to právě proto, že zákon je "odosobněný" a je respektován a ne otevřen k manipulacím případ od případu. A že dodržování zákonů, ne tváření se slepými, je otevřené, racionální přijímání sociálních omezení svobodnými lidmi.

Řecko (které zastávalo předsednictví v Evropské Unii v první polovině roku 1994) bylo po nějakou dobu ve válečném stavu s jiným evropským státem - s Makedonií. Vytvořili blokádu tohoto státu, což je podle mezinárodního práva válečný akt. Nicméně během předsednictví Řecka v Evropské unii "Evropský soudní dvůr" jednoduše odmítl vystoupit proti Řecku. Jak Evropská komise tak britská vláda apelovali, aby soud vystoupil, ale nemohli pro to nic učinit - stejně jako britská vláda nemůže udělat nic proti svému každoročnímu příspěvku mnoha milionů liber řeckému hospodářství.

Viděli jsme, jak dva řečtí úředníci uvěznění za svou účast při defraudaci kukuřice byli omilostněni a propuštěni z vězení řeckým parlamentem. Jeden se stal jeho poslancem a druhý je hlavou státem vlastněné Attické banky.

Všechny tyto skandály ukazují, jak Francouzsko-Německá dominance v Evropě, která se během míru a války držela fašistického sociálního a hospodářského systému, nyní dosahuje spíše politickou než vojenskou silou zlehčování úlohy práva. To není žádným překvapením pro ty, kteří sledovali jejich politické kšefty během nacismu. Instituce a filosofie EU v průběhu katastrofických 80-tých let bylo ovládnuto myšlenkami Jacquese Delorse, Své politické mládí strávil v organizaci "Compagnons de France", hnutí, které bylo poprvé oficiálně vytvořeno kolaborantským Vichyistickým režimem. "Vládnout znamená plánovat" bylo oblíbenou frází Delorse, ztělesnění kolektivistů a kapitalistů, kteří představovali sociálně ekonomický fašismus.

Stejně dominantním byl ve Francii Francois Mitterand, 14 let v úřadu presidenta Francie, kolaborant Vichyistického režimu a nositel jeho nejvyšších vyznamenání. Italští politikové, kteří vmanévrovali paní Thatcherovou do federalističtější integrace (za podpory Geoffreye Hovea) byli uvězněni nebo vyšetřováni pro defraudaci a úplatkářství. Byl to starší italský úředník, kdo je zodpovědný za Společnou zemědělskou politiku v Itálii, který spáchal sebevraždu skokem z budovy vedení Evropské komise v Bruselu. V Británii, prointegrační, pro-evropská[26] Konfederace britského průmyslu (CBI) nyní odmítá jako katastrofické vše, co dříve doporučovala, - ačkoliv v současnosti preferuje zrušení libry.

CBI je ovšem prvním hýbatelem ve směru korporativismu a etatismu ve Spojeném království. To oni pozvali Evropského komisaře pro sociální otázky Padraiga Flynna, který vyzval k vytvoření Evropské sociální charty. Jeho následující řeč byla uvedena v Evening Standard 8. 11. 1994:

"… vedoucí obchodníci byli nabádáni ke krokům proti britskému odmítnutí souhlasu s Evropskou sociální chartou v Maastrichtu odmítnutím kolektivních smluv s odbory o kontroverzních otázkách politiky zaměstnanosti. Padraig Flynn, evropský komisař pro sociální otázky, sdělil konferenci, že to vezme iniciativu politikům a předá ji do rukou vedení podniků a pracujícím."

Lepší příklad fašismu v akci si lze těžko představit.

Když britské ministerstvo zahraničí a CBI klesly ještě hlouběji do eurofašistické propasti, jak to bylo naplánováno již dávno, začal se britský lid probouzet. Proud popularity se náhle obrátil proti federální Evropě, proti aroganci korporatismu a proti státem ovládaným ekonomickým a finančním manipulacím, během nichž bylo množství lidí zbaveno svých demokratických institucí. Návrat ke zlu 30-tých let teď není jen nebezpečím, ale realitou. Fašismus dosud nezpůsobil ekonomický kolaps a převrat vedoucí nezvratně k militarismu, sociální persekuci a válce dosud nenastal, ale takový důsledek již nemusí být daleko.

I zběžná analýza vládnoucí strany v Německu dnes - Křesťansko demokratické unie vedené Helmutem Kohlem - ukazuje rozsah, v jakém německý nacionalismus, ne německý internacionalismus, řídí síly v pozadí své agresivní politiky "Evropské integrace".

Nedávno publikované politické články navrhly rychlý rozvoj federální Evropy jako jádrové zóny států. Proti všem demokratickým principům budou takové státy, jako Dánsko, Itálie a Británie, které si nepřejí pokračovat v takových liniích, budou fakticky vyloučeny. Jinými slovy, buď Evropa skáče jako Německo píská, nebo Evropa znamená něco jiného a ti, kdo se nepodřídí, budou smeteni mimo "Evropu".

Bezostyšnou maskou při německém spěchu k evropské integraci je současné pojetí, že Evropa je ohrožena "nacionalismem" - samozřejmě ne agresivním německým nacionalismem. Uvažujme tři kontrastující citáty z nedávné zprávy CDU/CSU napsané Wolfgangem Schäublem, německým nacionalistou a fanatickým euro-integracionistou (představte si tuto kombinaci ve Spojeném království?)! Za prvé pohrdání jinými národy:

"pojem nezcizitelné svrchovanosti národního státu již ztrácí váhu, jelikož taková svrchovanost se již stává prázdnou skořápkou".

A teď pochvala německého nacionalismu (nehledě na fakt, že to byl jen německý nacionalismus, který dokázal, že ohrožuje Evropu!)

"…naši občané vědí moc dobře, že německé zájmy mohou být realizovány v Evropě, s Evropou a prostřednictvím Evropy a že aniž by ohrožovala národ chrání vlastně jeho podstatu, protože chrání jeho budoucnost."

A teď hrozba:

"Pokud (západní) evropská integrace nebyla pokrokem, Německo může být vyzváno nebo přesvědčeno svými vlastními bezpečnostními důvody pokusit se stabilizovat východní Evropu samo tradičním způsobem."

Kromě otevřené politické a vojenské hrozby v této větě stojí za to použití slova "stabilizace". Ústřední ve slovníku německých politiků, nebo korporativismu obecně a Evropské unie speciálně, jsou pojmy jako "kontrola" a "stabilní". CBI používá slovo "stabilní", když hovoří o směnných kursech - nehledě na rozpoutání nejméně stabilního ekonomického období nedávných dob, pokud zahrnou pod pojem "stabilní" i mechanismus směnných kursů (Exchange Rates Mechanism, ERM).

Když fašisté mluví o kontrole, mluví o vlastní kontrole - a o těch prvcích, které ji ovlivňují. Není podstatné, jak taková kontrola tlačí ke zdi a vytváří kdekoliv jinde mohutné pozdvižení.

Uvažme aroganci Theo Weigela, německého ministra financí, který se vyjádřil k umístění evropské centrální banky:

"Buď bude Evropská centrální banka ve Frankfurtu, nebo se tato organizace nezvedne ze základů."

Nemysleme si, že Německá sociálně demokratická strana je v zásadě jiná. Pokud vyhrají německé volby, jejich ještě více integracionistická, etatistická a pro-evropská politika může být otevřenější, než uřvaná surová politika Helmutha Kohla, ale nebude méně účinná a destruktivní proti zájmům Spojeného království.

Bývalý předák SDP Helmuth Schmidt, jehož těsná vazba na presidenta Giscarda d'Estainga vedla k prosazování další evropské integrace, založil nyní nacionalistickou organizaci, která má definovat německé národní zájmy. Nazývá se Německý národní fond. Může mít ty nejlepší záměry - tj. odchýlit nebezpečný nacionalismus střízlivějším nacionální a demokratickou ulicí, ale je fakt, že taková strategie je nutným přímým výsledkem supranacionální strategie prosazované jak levým tak pravým křídlem stran v Německu při své jízdě k evropské integraci a potlačení nezávislých národních zájmů.

Čím více Bonn a Brusel potlačují zákonité národní cítění (dávám přednost slovu nacionalistický před národní) podporou politické a ústavní integrace v Evropě, tím více je dokonce mírný nacionalismus, nemluvě o jeho virulentních formách, byl antagonizován. Čím více Bonn a Brusel usiluje o ekonomickou a finanční integraci (jako protiklad volné soutěže a obchodu), tím sklerotičtějším a méně stabilním se stává, a tím roste nezaměstnanost, dávaje tak ještě úrodnější půdu těm nejhorším prvkům německého nacionalismu.

V tomto ohledu má německé vláda mnoho společného s britskou, která doporučuje další a další kroky k integraci - a tedy ztrátu svrchované britské kontroly - na základě toho, že to pomůže k řešení krize, které poslední kroky způsobily. A svou euro-integracionistické politice provozují stále fanatičtěji. Pokud chybují, volají po další a další integraci, protože "Británie nemůže odvrátit takovou krizi v izolaci". Jinými slovy je jejich politika je založena na argumentu, který nemohou odmítnout. Argument který nelze odmítnout není vůbec žádným argumentem.

Němečtí předáci sledují ve jménu "Evropy" nelítostně své vlastní národní zájmy a předstírají po celou dobu, že pouze integrovaná Evropa může zkrotit jejich vlastní "nebezpečné národní elementy" (viz von Richthofen[27] výše v úvodu). Toto pokrytectví vyplývá z německé schizofrenie - jak bylo názorně předvedeno během královniny návštěvy v Německu, kde vlál Union Jack[28], ale namísto německé vlajky vlála "evropská" vlajka - což mnohé zahanbilo - Němci vyvěsili "evropskou" vlajku. Země, která se tak stydí za vlastní identitu může být těžko uspokojivý partner při sdružování národů.

Nebyly to národní státy nebo dokonce nacionalismus, co prokazatelně ohrozilo evropský mír a prosperitu, ale byl to německý nacionalismus, který se pokoušel ukout Německem ovládaný nadnárodní Eurostát. Ty národy, které nedokáží žít v míru samy se sebou nemohou mít důvěru jako slušní a spolupracující účastníci v Evropské unii, zejména jeden z nich, který díky své kolektivistické a protekcionistické politice bude chtít nutně dominovat.

Dvě světové války během tohoto století nebyly v principu války mezi národy o území, ale mezi dvěma zcela jinými světovými názory. Kontinentální systém představuje protekcionismus, etatismus a dirigismus. Obchod pro ně není rovnoprávný proces spravedlivého obchodu mezi dvěma svobodnými názory, ale, slovy německého státníka,"pokračování války jinými prostředky". Tento systém byl a je v protikladu k anglo-sasskému principu volného obchodu, proti významu jedince (a tedy demokracie) v národních společnostech, proti nadřazenosti národa v mezinárodních záležitostech.

Dnes je vedena další ještě závažnější "válka" mezi těmito dvěma filosofiemi. Zbraněmi nejsou kulky, tanky, letadla a bomby, ale smlouvy, direktivy, poplatky a regulace. Nepřítel nezničí naší zemi, ale úplně zlikviduje její definici. Nepřítel nerozpustí náš parlament, ale vezme mu veškerou demokratickou sílu a ponechá jenom prázdnou skořápku pro potěšení turistů. Nepřítel nesesadí naší svrchovanou královnu, ponechá ji v úřadě jako titulární hlavu vazalského státu. Nepřítel neodstraní sílu zákona, ale oslabí naše soudy a nařídí své vlastní zákony. Hrozba naší zemi není nyní menší než v roce 1930 - ve skutečnosti je větší a zákeřnější, protože je tak dovedně skrytá.

Pokud se dnes tento velký národ neprobudí, zítra nebude existovat.
Další poznámky o Bilderbergách


Britské ministerstvo zahraničí a Commonwealtu, když se ho novináři ptali, co vědí o skupině Bilderbergů, popřelo jejich existenci a řeklo důmyslně vybranými mazanými slovy "… nemůžeme najít žádné stopy po skupině Bilderbergů v našich referenčních pracích o mezinárodních organizací". Ve skutečnosti britské ministerstvo zahraničí v mnoha případech platilo za britské Bilderbergy při návštěvě Bilderbergerských konferencích.

Novinář Financial Times C. Gordon Tether byl propuštěn z těchto nebes moderního etatismu a korporatismu, protože odmítl nechat si svůj mnoho let existující "Lombardský" sloupek cenzurovat. Financial Times vyjmul části jeho sloupků referující o skupině Bilderbergů a o skandálu Lockhead (který se týkal i zakladatele Bilderbergů prince Bernarda Nizozemského). Lombardský sloupec byl na světě nejdéle vycházející denní sloupek a následný průmyslový případ Gordona Tethera proti Financial Times byl též nejdelší - celých 18 měsíců, než mocný Financial Times zdolal zásadového novináře.

Přísně utajený protokol prvé Bilderbergovské konference v roce 1954 obsahuje následující slova, která ukazují mnohem více než neoficiální diskusní klub: "… rozvinout mezinárodní řád, který bude hledět za krizi současných dnů. Až čas uzraje, naše dnešní koncepce světových záležitostí bude rozšířena na celý svět."

Jak poznamenal Benjamin Disraeli:

"Svět je řízen velmi rozmanitými osobnostmi, z nichž si představujeme pouze ty, kteří nejsou za scénou."

 

Doplňky dodané překladatelem

Podrobnosti viz tato adresa

OBSAH

Konference v Zurichu, Švýcarsko 8-11. června 1995

CHAIRMAN:

Carrington, Peter (Great Britain) Former Chairman of the Board, Christie's International plc; Former Secretary General, NATO Honorary Secretary General for Europe and Canada

Honorary Secretary for Europe and Canada:

Victor Halberstadt, Professor of Public Economics„ Leiden University, Netherlands

Honorary Secretary for USA

Casimir A. Yost, Director, Institute for the Study of Diplomacy, School of foreign services, Georgetown University„ Washington

PARTICIPANTS:

CH -Joseph Ackermann, President of the Executive Board, Credit Suisse

I - Giovani Agnelli - Chairman, Fiat S.p.A.

I - Umberto Agnelli - Chairman, IFIL S.p.A.

FIN - Mariti Ahtassari - President of Republic, Finland

USA - Paul A. Allaire - Chairman, Xerox Corporation

P - Luis Mira Amral - Minister of Industry ans Energy, Portugal

USA - Dwayne O. Andreas - Chairman, Archer-Daniels-Midland Company, Inc.

P - Francisco Pinto Balsemao - Professor of Communication Science, New University,Lisabon; Chairman, Sojornal sarl; Former Prime Minister

S - Percy Barnevik - President and CEO, ABB Asea Boveri Ltd.

F - Claud Bebear - Chairman and CEO, AXA Group.

USA - Lloyd M. Bentsen - Partner, Verner Piipfert Bernhard McPherson and Hand, Former Secretary of Treasure

D - Christoph Bertram, Diplomatic Correspondent, Die Zeit, Former Director, International Institute of Strategic Studies.

TR - Selahattin Beyazit - Director of Companies

ICE - Bjorn Bjamasson - Minister of Culture and Education

DK - Ritt Bjerregaard - Commisioner, European Communities

CDN - Conrad M. Black - Chairman, The Telegraph plc.

? - Cem Boyner - Chairman, New Democracy Movement

INT - Hans van der Broek - Commisioner, European Comunities

GB - E. John Browne - Chief Executive Officer, BP Exploration Company Ltd.

USA - John H. Brian - Chairman and CEO, Sara Lee Corporation

GR - Costa Carras - Director of Companies

P - Mario Carrilho - Professor of Sociology

E - Jamie Carvajal Urquijo - Chairman and General Manager, Iberfomento

I - Adriana Cerretelli - Correspondent in Brussels, Il Sole/Sole Ore

TR - Hikmet Cetin - Deputy Prime Minister, Former Minister of Foreign Affairs

INT - Willy Claes - Secretary General of NATO

USA - Jon S. Corzine - Chairman and Senior Partner, Goldman Sachs & Co.

CH - Flavio Cotti - Minister of Foreign Affairs

GR - Theodore A. Coloumbis - President, Greek Foreign Policy Institute

CDN - Devon G. Cross - Head of the Donner Canadian Foundation

INT - Jose Cutileiro - Secretary General, Western European Union

USA - Kenneth W. Dam - Mas Pam Professor of American and Foreign Law, University of Chicago Law School, Former Deputy Secretary of State

B - Etiene Davignon - Executive Chairman, Societe Generale de Belgique; Former Vice Chairman of the Commision of the European Communities

USA - Lynn E. Davis - Under Secretary for Arms Control and International Security Affairs, Department of State

CH - Jean-Pascal Delamuraz - Vice President of Federal Council; Minister of Economy

I - Marie-Josee Drouin - Executive Director, Hudson Institute of Canada

DK - Uffe Ellerman-Jensen - Chairman, Liberal Party; Former Minister of Foreign Affairs

USA - Thomas S. Foley - Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld; Former Speaker of House of Representatives.

CH - Walter Frehner - Chairman of the Board of Directors, Swiss Bank Corporation

USA - Thomas L. Friedman - Foreign Affairs Columnist, the New York Times

CH - Fritz Gerber - Chairman and CEO, F. Hofmann - La Roche & Cop., A.G.

USA - David R. Gergen - Visiting Professor, the Terry Standford Institute of Public Policy, Duke University; Senior Fellow, the Aspen Institute

IRL - Dermot Gleeson - Attoney General in Ireland

B - John B. Gloossens - President and CEO, Belgatom

CDN - Allan E. Gotlieb - Former Ambassador to the United States of America

GB - David Hannay - Permanent Representative, U.K. Mission to the United Nations

FIN - Jukka Harmaia - President and CEO, Enso-Gutzeit Oy.

CH - Hans Heckman - Vice Chairman of teh Board of Directors, Union Bank of Switzerland

N - Westye Hoegh - Chairman of the Board, Leif Hoegh & Co. As; President, Norwegian Shipowner's Association

USA - Richard C. Holbrooke - Assistant Secretary for European and Canadian Affairs, Department of State

FIN - Philippe Jaffre - Chairman and CEO, Elf Aquitaine

B - Daniel E. Jansen - Chairman of the Executive Committee, Solvay S.A.

USA - Peter Jennings - Anchor and Senior Editor, ABC News World News Tonight. (Canadian Citizen)

USA - Vermon E. Jordan Jr. - Senior Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld (Attoney-at-Law)

USA - Peter R. Kann - Chairman and Chief Executive Officer, Dow Jones & Company, Inc., Publisher, the Wall Street Journal

D - Hans Peter Keitel - Chairman of the Board, Hochtief A.G.

USA - Robert M. Kimmit - Managing Director, Lehman Brothers Inc., Former Under Secretary of State for Political Affairs

USA - Henry A. Kissinger - Former Secretary of State; Chairman Kissinger Associates, Inc.

CDN - Ralph P. Klein - Premier of Alberta

GB - Andrew Knight - Non Executive Director, News Corporation

INT - Max Kohnstamm - Former Secretary General, Action Committee for Europe; Former President, European University Institute

D - Hilmar Kopper - Spokesman of the Board of Managing Directors, Deutsche Bank A.G.

NL - Pieter Korteweg - President and CEO, Robeco Group; Honorary Treasurer of Bilderberg Meetings

A - Max Kothbauer - Deputy Chairman Deputy Chairman, Creditanstalt-Bankverein

CH - Alex Krauer - Chairman and Managing Director, Ciba-Geigy Limited

USA - William Kristol - Chairman, Chairman, Project of the Republican Future.

D - Karl Lammers - Member of Parliament (Spokesman for foreign Affairs, CDU/CSU).

GB - Norman Lamont - Member of Patliament, Former Chancellor of Exchequer; Director of N. M. Rotschild

F - Andre Levy-Lang - Chairman of Board of Management, Banque Paribas

E - Francisco Luzon Lopez - Chairman and CEO, Argentaria

A - Alexander R. Maculan - Chairman, Maculan Holding AG.

TR - Serif Mardin - Chairman, Department of Islamic Studies, American University, Washington D.C.

FIN - Bjorn Mattsson - President and CEO, Cultor Ltd.

CH - Helmut O. Maucher - Chairman of the Board and CEO, Nestle Ltd.

F - Thierry de Montbrial - Director, French Institute of International Relations; Professor of Economics, Ecole Polytechnique.

CDN - J. Fraser Mustard - President, Canadian Institute for Advanced Research

NL - Her Majesty the Queen of Netherlands

PL - Andrzej Olechowski - Former Minister for Foreign Affairs

GR - George A Papandreu - Minister of Education

USA - Arno A. Penzias - Vice President Research, AT&T Bell Laboratories

D - Hans-Friedrich von Ploetz - State Secretary, Ministry of Foreign Affairs

CDN - J. Robert Prichard - President, University of Toronto

CH - David de Pury - Chairman, BBC Brown Boveri Ltd. and Cochairman, ABB Asea Brown Boveri Group.

GB - Giles H. Radice - Member of Parliament; Chairmant of the European Movement

USA - David Rockefeller -Chairman, Chase Manhattan Bank Bank International Advisory Committee

GB - Eric Roll - OPresident, S.G. Warburg Group plc.

GB - Emma Rotschild - Director, Centre of History and Economics, Fellow, Kings College, Cambridge University

INT/I - Renato Ruggiero - Director General, World Trade Organisation; Former Minister of Trade

F - Francoise Sampermans - Chairman, Group Express

ICE - Stephan E. Schmidheiny - Chairman, ANOVA Holdings Ltd.

D - Jurgen Schrempp - Chairman, Daimler-Benz AG

CH - Wolfgang Schurer - Chairman, MS Management Service AG.

INT - Klaus Schwab - President, World Economic Forum

DK - Toger Seidenfaden - Editor-in-Chief, Politiken

USA - Jack Sheikman - President, Amalgamated Clothing and Textile Workers Union, AFL-CIO

USA - Nancy E. Soderberg - Deputy Assistant to the President for National Security Affairs

GB - H. Denis Stevenson - Chairman SRU Group and the Tate Gallery

N - Thorvald Stoltenberg - Co-Chairman of the Steering commitee of the International Conference o Former Yugoslavia

IRL - Peter Stolenberg - Former Director General, World Trade Organisation; Former Member, Commision of the European Communities

S - His Majesty King of Sweeden

GB - J. Martin Taylor - Chief Executive, Barclays Bank plc

F - Jean-Claude Trichet - Governor, Bank of France

E - Federico Trillo Figueros - Vice President and Member of Parliament (Partido Popular)

S - Ines J. Uusman - Minister of Transportation and Communications

D - Gunter Verheugen - Secretary General, Social Democratic Party

FIN - Pertti Voutilainen - President, Merita Bank Ltd.

A - Franz Vranitsky - Federal Chancellor

NL - Karel Vuursteen - Chairman of Board, Heineken N. V.

GB - William A. Waldegrave - Secretary of State, Ministry of Agriculture,  Fisheries and Food

NL - Jacques Wallage - Parliamentary Leader PvdA (Labour Party)

USA - Stanley A. Weiss - Chairman, Bussines Executive for National Security, Inc.

USA - John C. Whitehead - Former Deputy Secretary of State

INT/USA - James D. Wolfenson, President of the World Bank, Former President  and Chief Executive Officer, James D. Wolfenson, Inc.

D - Otto Wolf von Amerongen - Chairman and CEO of Otto Wolf GmbH.

USA - Paul Wolfowitz - Former Under Secretaty of Defense for Policy; Dean, Nitze School of Advanced International Studies.

Konference v Kanadě v roce 1996

Toronto Bilderberg participants, May 30 - June 2, 1996

CHAIRMAN:

Carrington, Peter (Great Britain) Former Chairman of the Board, Christie's International plc; Former Secretary General, NATO Honorary Secretary General for Europe and Canada

PARTICIPANTS:

Halberstadt, Victor (Netherlands) Professor of Public Economics, Leiden University Honorary Secretary General for U.S.A.

Yost, Casimir A. (USA) Director, Institute for the Study of Diplomacy, School of Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C.

Agnelli, Giovanni (Italy) Honorary Chairman, Fiat S.p.A.

Ahtisaari, Martti President of the Republic of Finland

Allaire, Paul A. (USA) Chairman, Xerox Corporation

Andreas, Dwayne (USA) Chairman, Archer-Daniels-Midland Company

Åslund, Anders (Sweden) Senior Accociate, Carnegie Endowment for International Peace

Axworthy, Lloyd (Canada) Minister for Foreign Affairs

Balsemao, Francisco (Portugal) Pinto Professor of Communication Science, New University, Lisbon; Chairman, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister

Barnevik, Percy (Sweden) President and Chief Executive Officer, ABB Asca Brown Boveri Ltd.

Bentsen, Lloyd M. (USA) Former Secretary of the Treasury; Partner, Verner Liipferi Bernhard McPherson and Hand, Chartered

Bernabe, Frasco (Italy) Managing Director and CEO, Ente Nazionale Idrocarburi

Bertram, Christoph (Germany) Diplomatic Correspondent, Die Zeit; Former Director International Institute for Strategic Studies

Beyazit, Selahaltin (Turkey) Director of Companies

Bildt, Carl ("International") The High Representative

Black, Conrad M. (Canada) Chairman, The Telegraph plc

Bolkenstein, Frits (Netherlands) Parleamentary Leader VVD (Liberal Party)

Bottelier, Piefer P. ("International") Chief of Mission, The World Bank, Resident Mission in China

Bryan, John H. (USA) Chairman and CEO, Sara Lee Corporation

Buckley, Jr., William F. (USA) Editor-at-Large, National Revie

Carras, Costa (Great Britain) Director of Companies

Cartellieri, Ulrich (Germany) Member of the Board, Deutsche Bank, A.G.

Carvajal Urquijo, Jaime (Spain) Chairman and General Manager, Iberfomento

Chretien, Jean (Canada) Prime Minister

Collomb, Bertrand (France) Chairman and CEO, Lafarge

Corzine, Jon S. (USA) Senior Partner and Chairman, Goldman Sachs & Co.

Cotti, Flavio (Switzerland) Minister for Foreign Affairs

Dam, Kenneth W. (USA) Max Pam Professor of American and Foreign Law, The University of Chicago Law School

David, George (Great Britain) Chairman, Hellenic Bottling Company S.A.

Davignon, Etienne (Belgium) Executive Chairman, Societe Generale de Belgique; Former Vice Chairman of the Commission of the European Communities

Drouin, Marie-Josee (Canada) Executive Director, Hudson Institute of Canada

Eaton, Fredrik S. (Canada) Chairman, Executive Committee, Eaton's of Canada

Ellemann-Jensen, Uffe (Denmark) Member of Parliament

Ercel, Gazi (Turkey) Governor, Central Bank of Turkey

Feldstein, Martin S. (USA) President, National Bureau of Economic Research

Fischer, Stanley ("International") First Deputy Managing Director, International Monetary Fund

Flood, A.L. (Canada) Chairman, Canadian Imperial Bank of Commerce

Freeman, Jr., Chas. W. (USA) Former Assistant Secretary of Defense for International Security; Chairman of the Board, Projects International Associates, Inc.

Garton Ash, Timothy (Great Britain) Fellow of St. Antony's College, Oxford

Gigot, Paul (USA) Washington Columnist, The Wall Street Journal

Gonensay, Emre (Turkey) Minister for Foreign Affairs

Gotlieb, Allan E. (Canada) Former Ambassador to the United States of America

Griffin, Anthony G.S. (Canada) Honorary Chairman and Director, Guardian Group

Harris, Michael (Canada) Premier of Ontarion

Haussmann, Helmut (Germany) Member of Parliament, Free Democratic Party

Hoegh, Westye (Norway) Chairman of the Board, Leif Hoegh & Co. A.S.A.; Former President, Norwegian Shipowners' Association

Holbrooke, Richard (USA) Former Assistant Secretary for European Affairs

Huyghebaert, Jan (Belgium) Chairman, Almanij-Krediet-bank Group

Iloniemi, Jaakko (Finland) Managing Director, Centre for Finnish Business and Policy Studies; Former Ambassador to the United States of America

Job, Peter (Great Britain) Chief Executive, Reuters Holding PLC

Jordan, Jr., Vernon E. (USA) Senior Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP (Attorneys-at-Law)

Jospin, Lionel (France) First Secretary of the Socialist Party; Former Ministre d'Etat

Karner, Dietrich (Austria) Chairman of the Managing Board, Erste Allgemeine-Generali Aktiengelsellshaft

Kissinger, Henry R. (USA) Former Secretary of State; Chairman, Kissinger Associates; Inc.

Knight, Andrew (Great Britain) Non Executive Director, News Corporation

Kohnstamm, Max ("International") Senior Fellow, European Policy Centre, Brussels; Former Secretary General, Action Committee for Europe; Former President, European University Institute

Kothbauer, Max (Austria) Deputy Chairman, Creditanstalt-Bankverein

Kravis, Henry R. (USA) Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Lauk, Kurt (Germany) Member of the Board, Veba A.G.

Lellouche, Pierre (France) Foreign Affairs spokesman, Rassemblement pour la Republique

Levy Lang, Andre (France) Chairman of the Board of Management, Banque Paribas

Lord, Winston (USA) Assistant Secretary for East Asian and Pacific Affairs

Marante, Margarida (Portugal) TV Journalist

Martin, Paul (Canada) Minister of Finance

Matlock, Jack F. (USA) Former U.S. Ambassador to the U.S.S.R.

Maystadt, Philippe (Belgium) Vice-Prime Minister, Minister of Finance and Foreign Trade

McHenry, Donald F. (USA) Research Professor of Diplomacy and International Affairs, Georgetown University

Melkert, Ad P.W. (Netherlands) Minister for Social Affairs and Employment

Monks, John (Great Britain) General Secretary, Trades Union Congress (TUC)

Montbrial, Thierry (France) de Director, French Institute of International Relations; Professor of Economics, Ecole Polytechnique

Monti, Mario ("International") Commissioner, European Communities

Her Majesty the Queen of the Netherlands

Nunn, Sam (USA) Senator (D-GA.)

Olechowski, Andrzej (Poland) Chairman of the Supervisory Board, Bank Handlowy W. Warszawie S.A.; Former minister for Foreign Affairs

Ostry, Sylvia (Canada) Chairman, Centre for International Studies, University of Toronto

Pangalos, Theodoros G. (Greece) Minister for Foreign Affairs

Perry, William J. (USA) Secretary of Defense

Petersen, Jan (Norway) Parliamentary Leader, Conservative Party

Podhoretz, Norman (USA) Editor, Commentary

Pury, David (Switzerland) Director of Companies; Former Co-Chairman of the ABB Group and former Ambassador for Trade Agreements

Rifkind, Malcolm (Great Britain) Foreign Secretary

Robertson, Simon (Great Britain) Chairman, Kleinwort Benson Group plc

Rockefeller, David (USA) Chairman, Chase Manhattan Bank International Advisory Committee

Rogers, Edward S. (Canada) President and CEO, Rogers Communications, Inc.

Roll, Eric (Great Britain) Senior Advisor, SBC Warburg

Ruggiero, Renato ("International") Director General, World Trade Organization; Former Minister of Trade

Sahlin, Mona (Sweden) Member of Parliament

Schrempp, Jurgen F. (German) Chairman of the Board of Management, Daimler-Benz AG

Schwab, Klaus ("International") President, World Economic Forum

Seidenfaden, Toger (Denmark) Editor-in-Chief Politiken A/S

Sheinkman, Jack (USA) Chairman of the Board, Amalgamated Bank

Sommaruga, Cornelio (Switzerland) President, International Committee of the Red Cross

Soros, George (USA) President, Soros Fund Management

Her Majesty the Queen of Spain

Stephanopoulos, George (USA) Senior Advisor to the President

Strubo, Jurgen (Germany) CEO, BASF Aktiengesellschaft

Suranyi, Gyorgy (Hungary) President, National Bank of Hungary

Sutherland, Peter D. (Ireland) Chairman and Managing Director, Goldman Sachs International; Former Director General, GATT and WTO

Tabaksnlat, Morris (Netherlands) Chairman of the Board, Unilever N.V.

Taylor, J. Martin (Great Britain) Chief Executive, Barclays Bank plc

Trotman, Alexander J. (USA) Chairman, Ford Motor Company

Veltroni, Valter (Italy) Editor, L'Unita

Vitorino, Antonio (Portugal) Deputy Prime Minister and Minister of Defence

Voschherau, Henning (Germany) Mayor of Hamburg

Vranitzky, Franz (Austria) Federal Chancellor

Vuursteen, Karel (Netherlands) Chairman of the Board, Heineken N.V.

Wallenberg, Marcus (Sweden) Executive Vice President, Investor AB

Weiss, Stanley A. (USA) Chairman, Business Executive for National Security, Inc.

Whitehead, John C. (USA) Former Deputy Secretary of State

Wilson, L.R. (Canada) Chairman, President and CEO, BCE Inc.

Wolfensohn, James D. ("International") President, The World Bank; Former President and CEO, James D. Wolfensohn, Inc.

Wolff von Amerongen, Otto (Germany) Chairman and CEO of Otto Wolff GmbH

Wolfowitz, Paul Dean (USA) Nitze School of Advanced International Studies; Former Under Secretary of Defense for Policy

Yanez-Barnuovo, Juan A. (Spain) Permanent Representative of Spain to the UN

Konference v USA v roce 1997

Bilderberg Meetings PineIsle Resort near Atlanta, USA June 12-15, 1997

Current list of participants. (Status June 12.)

Chairman. GB. Carrington, Peter. Former Chairman of the Board, Christies International plc; Former Secretary General, NATO. Honorary Secretary General.

NL. Halberstadt, Victor. Professor of Public Economics, Leiden University.

I. Agnelli, Giovanni. Honorary Chairman, Fiat S.p.A.

I. Agnelli, Umberto. Chairman, IFIL S.p.A.

USA. Allaire, Paul A. Chairman, Xerox Corporation.

DK. Andersen, Bodil Nyboe. Governor, Central Bank of Denmark.

USA. Armacost, Michael H. President, The Brookings Institution.

P. Balsemao, Francisco Pinto. Professor of Communication Science, New University, Lisbon; Chairman, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister.

S. Barnevik, Percy. Chairman, ABB Asea Brown Boveri Ltd.

USA. Bartley, Robert L. Editor, Wall Street Journal.

CDN. Bassett, Isabel. Parliamentary Assistant to the Ministry of Finance, Government of Ontario.

USA. Bentsen, Lloyd M. Former Secretary of the Treasury, partner, Verner Liipfert Bernhard, McPherson and Hand.

USA. Berger, Samuel R. Assistant to the President for National Security Affairs.

NL. Bergh, Maarten A. van den Group Managing Director, Royal Dutch/Shell Group of Companies.

USA. Bergsten, C. Fred. Director, Institute for International Economics.

USA. Bernstein Richard. Book Critic, New York Times.

NL. Beugel, Ernst H. van der. Emeritus Professor of International Relations, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings for Europe and Canada.

TR. Beyazit, Selahattin. Director of Companies.

INT. Bildt, Carl. The High Representative.

TR. Bilgin, Dinc. Chairman of the Board, Sabah Yayincilik A.S.

CDN. Black, Conrad M. Chairman, The Telegraph plc.

H. Bokros, Lajos. Senior Adviser, The World Bank.

P. Borges, Antonio Dean. INSEAD.

GB. Browne, E. John P. Group Chief Executive, The British Petroleum Company p.l.c.

USA. Bryan, John H. Chairman and CEO, Sara Lee Corporation.

GB. Buchanan, Robin W.T. Senior Partner, Bain & Company.

D. Burda, Hubert. Chairman, Burda Media.

CH. Butler, Hugo. Editor in Chief, Neue Zurcher Zeitung.

GR. Carras, Costa. Director of Companies,

D Cartellieri, Ulrich Member of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG.

E. Carvajal Urquijo, Jaime Chairman and General Manager, Iberfomento.

F. Collomb, Bertrand. Chairman and CEO, Lafarge.

USA. Corzine, Jon S. Chairman and CEO, Goldman Sachs & Co.

CH Cotti, Flavio. Federal Councillor and Minister for Foreign Affairs.

GB. Cranborne, Robert M.J.C. Leader of the Opposition in the House of Lords.

USA. Dam, Kenneth W. Max Pam Professor of American and Foreign Law, The University of Chicago Law School.

GR. David, George A. Chairman of the Board, Hellenic Bottling Company S.A.

B. Davignon, Etienne. Executive Chairman, Societe Generale de Belgique; Former Vice Chairman of the Commission of the European Communities.

B. Donnea, Francois. Former Minister of Defense; Mayor of Brussels; Member of Parliament.

DK. Ellemann-Jensen, Uffe. Chairman, Liberal Party.

TR. Ercel, Gazi. Governor, Central Bank of Turkey.

TR. Erguder, Ustun. Rector, Bosporus University.

CDN. Frum, David. Political Commentator.

USA. Gadiesh, Orit Chairman of the Board, Bain & Company Inc.

P. Galvao Teles, Jose M. Lawyer, Member of the Social Party, Member of the Council of State.

F. Gergorin, Jean-Louis. Member of the Board of Directors, Deputy to the Chairman Strategic Coordination, Matra Hachette.

USA. Gerstner, Jr, Louis V. Chairman, IBM Corporation.

USA. Hamilton, Lee H. Congressman (D, Indiana.)

N. Hoegh, Westye. Chairman of the Board, Leif Hoegh & Co. ASA; Former President, Norwegian Shipowners' Association.

USA. Holbrooke, Richard C. Former Assistant Secretary for European Affairs, Vice chairman, CS First Boston.

GB. Hutton, Will. Editor, The Observer.

B. Huyghebaert, Jan. Chairman, Almanij-Kredietbank Groep.

FIN. Iloniemi, Jaakko. Managing Director, Centre for Finnish Business and Policy Studies; Former Ambassador to the USA.

D. Issing, H.C. Otmar. Member of the Board, Deutsche Bundesbank.

GB. Jacobi, Mary Jo. Head of Group Public Affairs, HSBC Holdings plc; Former US Assistant Secretary of Commerce.

INT. Johnston, Donald J. Secretary-General, OECD.

USA. Jordan, Jr., Vernon E. Senior Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP (Attorneys-at- Law.)

USA. Kissinger, Henry A. Former Secretary of State; Chairman, Kissinger Associates, Inc.

NL. Korteweg, Pieter. President and CEO, Robeco Group.

A. Kothbauer, Max. Director of Companies.

GR. Kiranidiotis, Yannos. Deputy Minister for Foreign Affairs.

F. Levy-Lang, Andre. Chairman of the Board of Management, Banque Paribas.

USA Lewis, William W. Director of McKinsey Global Institute, McKinsey & Company.

GB. Mabro, Robert E. Director, Oxford Institute for Energy Studies.

USA. McDonough, William J. President, Federal Reserve Bank of New York.

A. Mitterbauer, Peter. Chairman, Miba AG

F. Montbrial, Thierry de. Director, French Institute of International Relations; Professor of Economics, Ecole Polytechnique.

CDN. Munroe-Blum, Heather. Vice-President, Research and International Relations, University of Toronto.

N. Myklebust, Egil. Chief Executive, Norsk Hydro.

D. Nass, Matthias. Managing Editor, Die Zeit.

NL. Netherlands, Her Majesty the Queen of the.

FIN. Niinisto, Sauli V. Minister of Finance.

USA. Nunn, Sam. Former Senator (D, Georgia.)

ICE. Oddsson, David Prime Minister.

PL. Olechowski, Andrzej. Chairman, Central Europe Trust, Poland.

FIN. Ollila, Jorma President and CEO, Nokia Corporation.

USA. Page, Jr., John M. Chief Economist, Middle East and North Africa Region, The World Bank.

USA. Powell, Colin L. Former Chairman, Joint Chiefs of Staff.

CH. Pury, David de. Chairman, de Pury Pictet Turrettini & Co. Ltd.

IRL. Quinn, Lochlann. Chairman, Allied Irish Bank Group.

GB. Robertson, Simon. Former Chairman, Kleinwort Benson Group plc.

USA. Rockefeller, David. Chairman, Chase Manhattan Bank International Advisory Committee.

USA. Rockefeller, Sharon Percy. President and CEO, WETA-TV and FM (PBS.)

E. Rodriguez Inciarte, Matias. Vice Chairman, Banco de Santander.

GB. Rell, Eric. Senior Adviser, SBC Warburg.

I. Rossella, Carlo Editor, Editrice La Stampa S.p.A. F. Roy, Olivier. University Professor and Researcher, Laboratoire Monde Iranien, CNRS.

CDN. Sabia, Maureen. Corporate Director and President, Maureen Sabia International.

P. Salgado, Ricardo. Espirito Santo President and CEO, Banco Espirito Santo.

D. Schrempp, Jurgen E. Chairman of the Board of Management, Daimler-Benz AG.

INT. Schwab, Klaus. President, World Economic Forum.

DK. Seidenfaden, Toger. Editor in Chief, Politiken A/S.

USA. Sheinkman, Jack. Chairman of the Board, Amalgamated Bank.

I. Silvestri, Stefano Vice President, Istituto Affari Internazionali; former Undersecretary of Defence.

USA. Stahl, Lesley R. National Affairs Correspondent, CBS News.

USA. Stephanopoulos, George Visiting Professor, Columbia University, Former Senior Advisor to the President for Policy and Strategy.

H. Suryanyi, Gyorgy. President, National Bank of Hungary.

IRL. Sutherland, Peter D. Chairman and Managing Director, Goldman Sachs International; Former Director General, GATT and WTO.

S. Svedberg, Bjorn President and CEO, Skandinaviska Enskilda Banken.

TR. Tara, Sinan. Vice President, Enka Construction & Ind. Inc.

GB. Taylor, J. Martin. Chief Executive, Barclays PLC.

GB. Villeneuve, Andre-Francois H. Executive Director, Reuters Group Holdings plc.

USA. Vogel, Ezra F. Henry Ford II Professor of Social Sciences, Harvard University.

USA. Volcker, Paul A. Chairman, BT Wolfensohn.

A. Vranitzky, Franz. Former Federal Chancellor.

INT. Vries, Gijs M. de Chairman, Liberal Group, European Parliament.

S. Wallenberg, Marcus. Executive Vice President, Investor AB.

USA. Weiss, Stanley A. Chairman, Business Executives for National Security, Inc.

USA. Whitehead, John C. Former Deputy Secretary of State.

INT. Wolfensohn, James D. President, The World Bank.

D. Wolff von Amerongen, Otto. Chairman and CEO of Otto Wolff GmbH.

USA. Wolfowitz, Paul Dean, Nitze School of Advanced International Studies; Former Under Secretary of Defense for Policy.

NL. Wijffels, Herman H.F. Chairman of the Executive Board, Rabobank Nederland.

GB. Yahuda, Michael B. Professor of International Relations, London School of Economics.

USA. Yost, Casimir A. Director, Institute for the Study of Diplomacy, School of Foreign Service, Georgetown University, Washington.

Konference ve Skotsku v roce 1998

14-17 May 1998 - Turnberry Bilderberg Conference Participants/Attendees

Current list of participants

Status 13 May 1998

CHAIRMAN:

GB - Carrington, Peter - Former chairman of the Board, Christies International PLC; Former Secretary General, NATO.

HONORARY SECRETARY GENERAL:

NL - Halberdstadt, Victor - Professor of Public Economics, Leiden University

PARTICIPANTS:

I - Agnelli, Giovanni - Honorary Chairman, Fiat S.p.A.

USA - Allaire, Paul A - Chairman, Xerox Corporation

E - Almunia Amann, Joaquin - Secretary General, Socialist Party

P - Balsemao, Francisco Pinto - Professor of Communication Science, New University, Lisbon; Chairman, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister

S - Barnevik, Percy - Chairman, ABB Asea Brown Boveri Ltd

TR - Bayar, Ugur - Chairman, Privitization Administration

I - Bernabe, Franco - Managing Director, ENI S.p.A.

D - Bertram, Christoph - Director, Foundation Science and Policy, Former Diplomatic Correspondent, Die Zeit

NL - Beugel, Ernst H van der - Emeritus Professor of International Relations, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings for Europe and Canada

CDN - Black, Conrad - Chairman, The Telegraph plc

INT - Bonino, Emma - Member of the European Commission

INT - Brittan, Leon - Vice President of the European Commission

GB - Browne, John - Group Chief Executive, British Petroleum Company plc

IRL - Bruton, John - Leader of Fine Gael

GB - Buchanon, Robin - Senior Partner, Bain and Company Inc. UK.

D - Burda, Hubert - Chairman, Burda Media

E - Carvajal Urquijo, Jaime - Chairman, Dresdner Kleinwort Benson S.A. (Spain)

I - Cavalchini, Luigi G - Permanent Representative to the European Union

TR - Cem, Ismail - Minister of Foreign Affairs

CDN - Chretien, Raymond A.J. - Ambassador to the U.S.

RUS - Chubais, Anatoli B. - Former First Vice Prime Minister; Chairman RAO EES

GB - Clarke, Kenneth - Member of Parliament

F - Collomb, Bertrand - Chairman and CEO, Lafarge

INT - Courtis, Kenneth S. - First Vice President, Research Dept., Deutsche Bank Asia Pacific

P - Coutinho, Vasco Pereira - Chairman, IPC Holding

INT - Crockett, Andrew - General Manager, Bank for International Settlements

GR - David, George A. - Chairman of the Board, Hellenic Bottling Company S.A.

B - Davignon, Etienne - Executive Chairman, Societe Generale de Belgique; Former Vice Chairman of the Commission of the European Communities

USA - Deutch, John M. - Institute Professor, Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Chemistry. Former Director General, Central Intelligence Agency; Former Deputy Secretary of Defence

CDN - Dion, Stephane - Queens Privy Council for Canada and Minister of Intergovernmental Affairs

USA - Donilon, Thomas - Partner, O'Melveny & Myers; Former Assistant Secretary of State, and Chief of Staff, U.S. Department of State.

DK - Ellemann-Jensen, Uffe - Chairman, Liberal Party

D - Engelen-Kefer, Ursula - Deputy Chairman of the Board of Management, Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB

USA - Feldstein, Martin S. - President and CEO, National Bureau of Economic Research Inc.

INT - Fischer, Stanley - First Deputy Managing Director, International Monetary Fund

USA - Forester, Lynn - President and CEO, FirstMark Holdings Inc.

USA - Gadiesh, Orit - Chairman of the Board, Bain and Company Inc.

F - Gregorin, Jean-Louis - Member of the Board of Directors, Matra Hachette

TR - Gezgin Eris, Meral - President IKV (Economic Development Foundation)

B - Goossens, John - President and CEO, Belgacom

GB - Grierson, Ronald - Former Vice Chairman, GEC

USA - Grossman, Marc - Assistant Secretary, US Department of State

F - Guetta, Bernard - Editor in Chief, Le Nouvel Observateur

GB - Hague, William - Leader of the Opposition

GB - Hannay, David - Prime Ministers Personal Envoy for Turkey; Former Permanent Representative to the United Nations

USA - Hoagland, Jim - Associate Editor, The Washington Post

N - Hoegh, Westye - Chairman of the Board, Leif Hoegh and Co. A.S.A.; Former President, Norwegian Shipowners Association

NL - Hoeven, Cees H. van der - President, Royal Ahold

USA - Hoge, Jr., James F. - Editor, Foreign Affairs

GB - Hogg, Christopher - Chairman, Reuters Group plc

USA - Holbrooke, Richard C. - Former Assistant Secretary for European Affairs; Vice Chairman, CS First Boston

P - Horta e Costa, Miguel - Vice-President, Portugal Telecom

D - Ishinger, Wolfgang - Political Director, Foreign Office

D - Issing, Otmar - Member of the Board, Deutsche Bundesbank

GB - Jenkins, Michael - Vice Chairman, Dresdner Kleinwort Benson

USA - Johnson, James A. - Chairman and CEO, FannieMae

USA - Jordan, Jr., Vernon E. - Senior Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP (Attorneys-at-Law)

GB - Kaletsky, Anatole - Associate Editor, The Times

GR - Karamanlis, Kostas A. - Leader of the Opposition

TR - Kirac, Suna - Vice Chairman of the Board, Koc Holding A.S.

USA - Kissinger, Henry A. - Former Secretary of State; Chairman, Kissinger Associates Inc.

INT - Kohnstamm, Max - Senior Consultant, The European Policy Center

D - Kopper, Hilmar - Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank A.G.

NL - Korteweg, Pieter - President and CEO, Robeco Group

CZ - Kovanda, Karel - Head of Mission to the Czech Republic to NATO and the WEU

USA - Kravis, Henry R. - Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

USA - Kravis, Marie-Josee - Senior Fellow, Hudson Institute Inc.

USA - Leschly, Jan - CEO SmithKline Beecham plc.

F - Levy-Lang, Andre - Chairman of the Board of Management, Paribas

FIN - Lipponen, Paavo - Prime Minister

DK - Lykketoft, Mogens - Minister of Finance

CDN - MacMillan, Margaret - Editor, International Journal, Canadian Institute of International Affairs, University of Toronto

CDN - Manning, Preston - Leader of the Reform Party

I - Masera, Rainer S. - Director General, I.M.I.S.p.A.

USA - Matthews, Jessica Tuchman - President, Carnegie Endowment for International Peace

USA - McDonough, William J. - President, Federal Reserve Bank of New York

D - Nass, Matthias - Deputy Editor, Zie Deit

NL - Netherlands, Her Majesty Queen of the

PL - Olechowski, Andrzej - Chairman, Central Europe Trust, Poland

FIN - Ollila, Jorma - President and CEO, Nokia Corporation

I - Padoa-Schioppa, Tommaso - Chairman, CONSOB

GR - Papandreou, George A. - Alternate Minister for Foreign Affairs

INT - Prendergast, Kieran - Under-Secertary General for Political Affairs, United Nations

USA - Prestowitz, Clyde V. - President, Economic Strategy Institute

A - Puhringer, Othmar - Chairman of Managing Board, VA-Technologie AG

GB - Purves, William - Group Chairman, HSBC Holdings plc.

CH - Pury, David de - Chairman, de Pury Pictet Turrettini and Co. Ltd.

A - Randa, Gerhard - Chairman of the Managing Board, Bank of Austria

USA - Rhodes, William R. - Vice Chairman, CitiBank, N.A.

GB - Robertson, George - Secretary of State for Defence

USA - Rockefeller, David - Chairman, Chase Manhattan Bank International Advisory Committee

E - Rodriguez Inciarte, Matias - Vice-Chairman, Banco de Santander

GB - Roll, Eric - Senior Advisor, SBC Warburg Dillon Read

GB - Rothschild, Evelyn de - Chairman, N M Rothschild and Sons

D - Schremp, Jurgen E. - Chairman of the Board of Mangagement, Daimler Benz A.G.

DK - Seidenfaden, Toger - Editor in Chief, Politiken A/S

I - Siniscalco, Domenico - Professor of Economics; Director of Fondazione ENI Enrico Mattei

INT - Solana Madariaga, Javier - Seceretary General, NATO

P - Sousa, Marcelo Rebelo de - Leader of the PSD Party

N - Storvik, Kjell - Governor, Bank of Norway

PL - Suchoka, Hanna - Minister of Justice

USA - Summers, Lawrence H. - Deputy Secretary for International Affairs, US Department of the Treasury

IRL - Sutherland, Peter D. - Chairman, Goldman Sachs International; Chairman, British Petroleum Company plc.

GB - Taylor, J. Martin - Group Chief Executive, Barclays plc.

USA - Thoman, G. Richard - President and CEO, Xerox Corporation

N - Udgaard, Nils M. - Foreign Editor, Aftenposten

CH - Vasella, Daniel - CEO Novartis

USA - Vink, Lodewijk J.R. de - President and CEO, Warner Lambert Company

FIN - Virkkunen, Janne - Senior Editor in Chief, Helsingin Sanomat

B - Vits, Mia de - General Secretary, ABVV-FGTB

A - Vranitzky, Franz - Former Federal Chancellor

INT - Vries, Gijs M. de - Leader of the Liberal Group, European Parliament

S - Wallengerg, Jacob - Chairman of the Board, Skandinaviska Enskilda Banken

USA - Whitman, Christine Todd - Governor of New Jersey

D - Wissmann, Matthias - Federal Minister for Transport

INT - Wolfensohn, James D. - President, the World Bank

D - Wolff von Amerongen, Otto - Chairman and CEO of Otto Wolff GmbH

USA - Wolfowitz, Paul - Dean, Nitze School of Advanced International Studies, Former Under Secretary of Defense for Policy

USA - Yost, Casimir A. - Director, Institute for the Study of Diplomacy, School of Foreign Service, Georgetown University, Washington

RAPPORTEURS

GB - Micklethwait, John - Business Editor, The Economist

GB - Wooldridge, Adrian - Foriegn Correspondent, The Economist.

Konference v Portugalsku v roce 1999

Hotel Caesar Park Penha Longa, Sintra, Portugal
June 3-6, 1999

CURRENT LIST OF PARTICIPANTS

Honorary Secretary General

Halberstadt, Victor - Professor of Economics, Leiden University

Honorary Chairman

Davignon, Etienne - Chairman, Societe Generale de Belgique

Participants

I - Agnelli, Umberto - Chairman, IFIL - Fianziaria di Partecipazioni S.p.A.

E - Aguirre y Gil de Biedma, Esperanza - President of the Spanish Senate

USA - Allaire, Paul A. - Chairman, Xerox Corporation.

P - Amaral, Joaquim Freitas do Amaral - Member of Parliament.

S - Aslund, Anders - Senior Associate, Carnegie Endowment for International Peace.

P - Balsemão, Francisco Pinto - Professor os Communication Science, New University; Chairman, Impresa, S.G.P.S.

S - Barnevik, Percy - Chairman, Investor AB.

USA - Bayh, Evan - Senator (D. Indiana).

I - Bernabé Franco - Managing Director and CEO, Telecom Italia.

S - Bildt, Carl - Member of Parliament.

CDN - Black, Conrad M. Chairman, Telegraph Group Limited.

F - Boucher, Eric Le - Chief Editor, International, Le Monde.

USA - Boyd, Charles G. - Executive Director, National Security Study Group.

CDN - Chastelain, John A.D. de - Chairman, Independent International Commission on Decommissioning.

GB - Clarke, Kenneth - Member of Parliament.

N - Clemet, Kristin - Deputy Director General, Confederation of Business and Industry.

F - Collom, Bertrand - Chairman and CEO, Lafarge.

USA - Corzine, Jon S. - retired Senior Partner, Goldman Sachs & Co.

P - Cravinho, João Cardona G. - Minister for Infrastructure, Planning and Territorial Administration.

GR - David, George A. - Chairman of the Board, Hellenic Bottling Company S.A.

USA - Dodd, Chistopher J. - Senator (D. Connecticut).

USA - Donilon, Thomas E. - Attorney-at-Law, O'Melveney & Meyers.

TR - Erçel, Gazi - Governor, Central Bank of Turkey.

TR - Ergin, Sedat - Ankara Bureau Chief, Hürriyet.

USA - Feldstein, Martin S. - President and CEO, National Bureau of Economic Research.

INT - Fischer, Stanley - First Deputy Managing Director, International Monetary Fund.

I - Fresco, Paolo - Chairman, Fiat S.p.A.

I - Giavazzi, Francesco - Professor of Economics, Bocconi University, Milan.

CDN - Godsoe, Peter C. - Chairman and CEO, Bank of Nova Scotia.

USA - Graham, Donald E. - Publisher, The Washington Post.

NL - Grave, Frank H.G. de - Minister of Defense.

P - Grilo, Eduardo C. Marçal - Miniter of Education.

USA - Hagel, Chuck - Senator (R. Nebraska)

S - Hedelius, Tom C. - Chairman, Svenska Handelsbanken.

N - Hegge, Per Egil - Editor, Aftenposten.

CDN - Herrndorf, Peter A. - Former Chairman and CEO, TV Ontario; Senior Visiting Fellow, University of Toronto.

USA - Hoagland, Jim - Associate Editor, The Washington Post.

N - Höegh, Westye - Chairman of the Board, Leif Höegh & Co. SAS; Former President, Norwegian Shipowners' Association.

USA - Holbrooke, Richard C. - Ambassador to the UN designate.

B - Huyghebaert, Jan - Chairman, Almanij N.V.

D - Ischinger, Wolfgand - State Secretary, Ministry of Foreign Affairs.

INT - Issing, Otmar - Member of the Executive Board, European Central Bank.

USA - Jordan, Jr., Vernon E. - Senior Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP (Attorneys-at-Law).

BG - Kamov, Nikolai - Member of Parliament.

TR - Kiraç, Suna - Vice-Chairman of the Board, Koç Holding A.S.

USA - Kissinger, Henry A. - Chairman, Kissinger Associates, Inc.

D - Kopper, Hilmar - Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank A.G.

GR - Kranidiotis, Yannos . Alternate Minister for Foreign Affairs.

USA - Kravis, Marie-Josée - Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.

USA - Leschly, Jan - CEO, Smith Kline Beecham p.l.c.

INT - Liikanen, Erkki - Member of the EC.

CDN - MacLaren, Roy - High Commissioner for Canada in Britain.

CDN - MacMillan, Margaret O. - Editor, International Journal.

GB - Mandelson, Peter - Member of Parliament.

USA - Mathews Jessica T. - President, Carnegie Endowment for International Peace.

USA - McDonough, William J. - President Federal Reserve Bank of New York.

USA - McGinn, Richard A. - Chairman and CEO, Lucent Technologies.

P - Mello, Vasco de - Vice Chairman and CEO, Grupo José de Mello.

F - Mestrallet, Gérard - Chairman of the Executive Board and CEO, Suez Lyonnaise des Eaux

UKR - Mityukov, Ihor - Minister of Finance.

F - Moïsi, Dominique - Deputy Director, IFRI.

INT - Monti, Mario - Commissioner of the EC.

P - Nabo, Francisco Murteira - President and CEO, Portugal Telecom.

D - Nass, Mathias - Deputy Editor, Die Zeit.

NL - Netherlands, Her Majesty the Queen of the.

ICE - Oddsson, David - Prime Minister.

PL - Olechowski, Andrzej - Chairman Central Europe Trust.

FIN - Ollila, Jorma - Chairman of the Board and CEO, Nokia Corporation.

INT - Padoa-Schioppa, Tommaso - Member of the Executive Board, European Central Bank.

D - Perger, Werner A. - Political Correspondent, Die Zeit.

GB - Porrit, Jonathon - Programme Director, Forum for the Future.

I - Profumo, Alessandro - CEO, Credito Italiano.

CH - Pury, David de - Chairman, de Pury Pictet Turretini & Co. Ltd.

A - Randa, Gerhard - CEO and Chairman, Bank Austria AG.

USA - Rattner, Steven - Deputy Executive, Lazard Freres & Co., LLC

USA - Richardson, Bill - Secretary of Energy.

USA - Rockefeller, David - Chairman, Chase Manhattan Bank International Advisory Committee.

E - Rodriguez Inciarte, Matias - Executive Vice Chairman, BSCH.

S - Rojas, Mauricio - Associate Professor of Economic History, Lund University; Director of Timbro's Centre for Welfare Reform.

GB - Roll, Eric - Senior Adviser, Warburg Dillon Read.

S - Rosengren, Björn - Minister for Industry, Employment and Communication.

P - Salgado, Ricardo E.S. - President and CEO, Grupo Espírito Santo.

P - Sampaio, Jorge - President of Portugal.

P - Santos, Nicolau - Editor-in-Chief, Expresso.

D - Scharping, Rudolf - Minister of Defence

NL - Scheepbouwer, Ad J. - Chairman and CEO, TNT Post Group.

A - Schenz, Richard - CEO and Chairman of the Board, OMV AG

A - Scholten, Rudolf - Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG.

D - Schrempp, Jurgen E. - Chairman of the Board of Management, Daimler Chrysler AG.

DK - Seidenfaden, Toger - Editor-in-Chief, Politiken

USA - Shapiro, Robert B. - Chairman and CEO, Monsanto Company.

RUS - Shevtsova, Lilia - Carnegie Moscow Center.

P - Silva, Artur Santos - President and CEO, BPI Group.

E - Solbes Mira, Pedro - Member of Parliament, Socialist Party.

H - Surányi, Gyorgy - President, National Bank of Hungary.

GB - Taylor, J. Martin - Formerly Chief Executive, Barclays PLC.

USA - Thoman, G. Richard - President and CEO, Xerox Corporation.

USA - Thornton, John L. - President and co-COO, Goldman Sachs Group, Inc.

RUS - Trenin, Dmitri V. - Deputy Director, Carnegie Moscow Center.

F - Trichet, Jean-Claude - Governor, Banque de France.

USA - Tyson, Laura d'Andrea - Dean, Haas School of Business, University of California at Berkeley.

FIN - Vanhala, Matti - Chairman of the Board, Bank of Finland.

FIN - Vartia, Pentti - Managing Director, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA).

CH - Vasella, Daniel L. - Chairman and CEO, Novartis AG.

GR - Veremis, Thanos M. - Professor of Political History, University of Athens; President of Eliamep.

A - Vranitzky, Franz - Former Federal Chancellor.

NL - Waal, Lodewjk J. de - Chairman, Dutch Confederation of Trade Unions (FNV).

GB - Wolf, Martin - Associate Editor and Economics Commentator, The Financial Times.

INT/US - Wolfensohn, James D. - President, The World Bank.

D - Wolff von Amerongen, Otto - Chairmand and CEO of Otto Wolff GmbH.

TR - Yücaoglu, Erkut - Chairman, Tusiad.

CZ - Žantovský, Michael - Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Defense and Secutiry, Czech Senate.

A - Zimmermann, Norbert - Chairman, Berndorf AG.

Rapporteurs

GB - Micklethwait, R. John - Business Editor, The Economist.

GB - Wooldridge, Adrian D. - Foreign Correspondent, The Economist.


Konference v Bruselu, Belgie
1-3 června 2000

Chateau Du Lac Hotel, Genval, Brussels.

Seznam účastníků

 

Honorary Chairman:

B, Etienne Davignon; Chairman, Société Générale de Belgique;

Honorary Secretary General:

GB, J. Martin Taylor; Chairman, WH Smith Group PLC, International Adviser, Goldman Sachs International

 

I, Agnelli, Giovanni; Honourary Chairman, Fiat SpA.

I, Agnelli, Umberto; Chairman, IFIL - Finanziaria di Partecipazioni SpA.

E, Aguirre y Gil de Biedma, Esperenza; President, The Spanish Senate

USA, Allaire, Paul; Chairman of the boardof Directors and CEO, Xerox Corporation

I, Ambrosetti, Alfredo, Ambrosetti Group

DK, Andersen, Bodil Nyboe; Governor, Central Bank of Denmark

CDN, Asper, Israel; Chairman, CanWest Capital Group Inc.

INT, Avery, Graham; Chief Adviser for Enlargement, European Community

P, Balsemão, Francisco Pinto; Professor of Communication Science, New University, Lisbon; Chairman, IMPRESA, S.G.P.S.

S, Barnevik, Percy; Chairman, Investor AB

NL, Benschop, Dick; State Secretary for European Affairs

I, Bernabè, Franco; Special Representative of Italy for Reconstruction Initiatives in the Balkans

D, Betz, Hans-Georg; Visiting Proffessor, European Studies, Centre for European Studies, Columbia and New York Universities

INT, Bildt, Carl; Special Envoy of the Secretary-General for the Balkans, United Nations

CDN, Black, Conrad; Chair, Telegraph Group Ltd.

IRL, Bruton, John; Leader of Fine Gael (Opposition Party)

GB, Buchanan, Robin WT; Senior Partner, Bain & Co Inc.

GB, Clarke, Kenneth; Member of Parliament (Conservative)

TR, Çolakoglu, Nuri; Chairman and CEO, NTV

F, Collomb, Bertrand; Chairman and CEO, Lafarge

D, Cromme, Gerhard; Chairman of the Executive Board, Thyssen Krupp AG

GR, David, George A; Chairman of the Board, Hellenic Bottling Company SA

USA, Deutch, John M, Institute Professor, MIT; Former Director of the Central Intelligence Agency (C.I.A.)

GR, Diamandouros, P Nikiforos; National Ombudsman

USA, Dodd, Christopher J; Senator (Democrat, Connecticut)

USA, Donilon, Thomas E; Senior Vice-President, General Counsel and Secretary, FannieMae

USA, Dyson, Esther; Chairman, EDventure Holdings Inc.

INT, Fréchette, Louise; Deputy Secretary-General, United Nations

I, Fresco, Paolo; Chairman, Fiat SpA

CDN, Frum, David; Columnist, National Post Newspaper

P, Gouveia, Teresa Patrício; Member of Parliament (PSD)

USA, Graham, Donald E; Publisher, The Washington Post

USA, Hagel, Chuck; Senator (Republican, Nebraska)

NL, Halberstadt, Victor; Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary-General of Bilderberg Meetings

N, Hambro, Christian; Director-General, Research Council of Norway

A, Hampel, Erich; Chairman, Creditanstalt-Bankverein

USA, Hutchison, Kay Bailey; Senator (Republican, Texas)

B, Huyghebaert, Jan; Chairman, Almanij NV

B, Janssen, Daniel E; Chairman, Solvay SA

S, Johansson, Leif; President and CEO, Volvo AB

USA, Johnson, James A; Chairman and CEO, Johnson Capital Partners

USA, Jordan Jr, Vernon E; Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC

TR, Kayhan, Muharrem; Vice-Chairman of the Board, Söktas, Former President, Tusiad

USA, Kissinger, Henry A; Chairman, Kissinger Associates Inc.

D, Kopper, Hilmar; Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG

USA, Kravis, Henry R; Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

USA, Kravis, Marie-Josée; Senior Fellow, Hudson Institute Inc.

INT, Lamy, Pascal; Commissioner, European Commission

F, Lévy-Lang, André; Former Chairman, Paribas

B, Lippens, Maurice; Chairman, FORTIS Bank

FIN, Lipponen, Paavo; Prime Minister

USA, Mathews, Jessica T; President, Carnegie Endowment for International Peace

USA, McDonough, William J; President, Federal Reserve Bank of New York

F, Montbrial, Thierry de; Director, French Institure of International Relations

INT, Moore, Mike; Director-General, WTO

D, Nass, Matthias; Deputy Editor, Die Zeit

NL, Queen Beatrix; Her Majesty the Queen of the Netherlands and of the House of Orange

FIN, Ollila, Jorma; Chairman of the Board and CEO, Nokia Corporation

INT, Padoa-Schioppa, Tommaso; Member of the Executive Board, European Central Bank

S, Pagrotsky, Leif; Minister of Trade

GR, Papandreou, George A; Minister for Foreign Affairs

S, Petersson, Lars-Eric; President and CEO, Skandia

A, Petritsch, Wolfgang; The High Representative for Bosnia and Herzegovina; EU chief negotiator at the Kosovo peace talks in Rambouillet and Paris

CH, Pury, David de; Chairman, de Pury Pictet Turrettini & Co Ltd.

DK, Rasmussen, Anders Fogh; Chairman, Liberal Party

N, Reiten, Eivind; Executive Vice-President, Corporate Management, Norsk Hydro SA

USA, Richardson, Bill; Secretary of Energy

I, Riotta, Gianni; Deputy Editor, La Stampa

USA, Rockefeller, David; Chairman, Chase Manhattan Bank International Advisory Council

E, Rodriguez Inciarte, Matías, Executive Vice Chairman, BSCH

GB, Roll, Eric; Senior Adviser, UBS Warburg

I, Ruggiero, Renato; Vice-Chairman, Schroder Salomon Smith Barney; Chairman, Schroder Salomon Smith Barney Italy

A, Scholten, Rudolf; Member of the board of executive directors, Öesterreichische Kontrollbank AG

B, Schoutheete de Tervarent, Ph de; Former permanant representative of Belgium to the EU

DK, Seidenfaden, Tøger; Editor-in-Chief, Politiken

INT, Solana Madariaga, Javier; Secretary General, Council of the European Union

USA, Soros, George; Chairman, Soros Fund Management

USA, Steinberg, James B; Deputy Assistant to the President for National Security Affairs

F, Strauss-Kahn, Dominique; Former Minister of Finance; Professor, University of Paris

KS, Surroi, Veton; Publisher, KOHA Ditore

IRL, Sutherland, Peter D; Chairman, Goldman Sachs International; Chairman, BP Amoco PLC

USA, Tarullo, Daniel K; Visiting Profesor of Law, Georgetown University Law centre

USA, Thornton, John L; President and CEO, Goldman Sachs Group Inc.

I, Tremonti, Giulio; Member of the Finance Commission, Chamber of Deputies

F, Trichet, Jean-Claude; Governor, Banque de France

CH, Vasella, Daniel L; Chairman and CEO, Novartis AG

NL, Veer, Jeroen van der; Group managing director, Royal Dutch/Shell group of companies; designate President of Royal Dutch Petroleum Company

USA, Vink, Lodewijk JR de; Chairman, President and CEO, Warner-Lambert Company

A, Vranitzky, Franz; Former Federal Chancellor

S, Wallenberg, Jacob; Chairman of the Board, Skandinaviska Enskilda Banken

GB, Wolf, Martin; Associated Editor/Economics Commentator [what does this mean???]

INT/USA, Wolfensohn, James D; President, The World Bank

D, Wolff von Amerongen, Otto; Chairman and CEO of Otto Wolff GmbH

USA, Wolfowitz, Paul; Dean, Nitze School of Advanced International Studies, The John Hopkins University

Rapporteurs:

GB, Mickelthwait, R. John; United States Editor, The Economist

GB, Wooldridge, Adrian D; Foreign Correspondent, The Economist

List of Abbreviations

A        Austria
B        Belgium
CH     Switzerland
CDN  Canada
D        Germany
DK     Denmark
E        Spain
F        France
FIN    Finland
GB     Great Britain
GR     Greece
INT    International
I         Italy
IRL    Ireland
KS     Kosova
N       Norway
NL     Netherlands
P        Portugal
S        Sweden
TR     Turkey
USA  United States of America

Konference ve Stenungsund, Švédsko
24 - 27 května 2001

LIST OF PARTICIPANTS

Honorary Secretary General - Taylor, Martin J

Honorary Chairman - Davignon, Etienne

USA. Allaire, Paul A. - Chairman of the board of directors and CEO, Xerox Corporation; member, Council on Foreign Relations

DK.  Andersen, Bodil Nyboe - Governor, Central Bank of Denmark

GB. Balls, Ed - Chief Economic Adviser, Spads, HM Treasury

P. Balsemão, Francisco Pinto - Professor of Communication Science, New University of Lisbon; Chairman, Impresa SGPS; Former Prime Minister.

S. Barnevik, Percy - Chairman, Investor AB and ABB (Asea Brown Boveri Ltd.)

N. Bergesen, Jr. Finn - Administrative director, NHO (Confederation of Norwegian Business and Industry)

I. Bernabè, Franco - Chairman, Franco Bernabè Group; International Board of the World Economic Forum; Special Representative of the Government of Italy to the Balkan, Board member of Peres Center for Peace (President - Uri Savir).

F. Beytout, Nicolas - Editor-in-Chief, Les Echos

CDN. Black, Conrad M. - Canada, Chairman and C.E.O., Hollinger International, Inc.; Chairman, Telegraph Group Ltd.

F. Bon, Michel - Chairman and CEO of France Télécom

IRL. Bruton, John - Former Prime Minister of Ireland; Vice Chairperson of the EPP and CDI

D. Burda, Hubert - Germany, Publisher, Burda Verlag (magazines) media

NL. Burgmans, Antony - Netherlands, C.E.O, Unilever NV

E. Cebrián, Juan L. - VC, Sogecable, S.A. (TV Broadcasting); CEO PRISA (El Pais)

F. Collomb, Bertrand - Chairman and CEO, Lafarge; Director, Total Fina Elf Group (petroleum & chemicals), Atco; Supervisory Board, Allianz; Board of Directors, Credit Commercial de France

CH. Couchepin, Pascal - Minister of Economic Affairs; Head of the Swiss Federal Department of Public Economy, (Swiss Federal Councillor)

INT. Courtis, Kenneth S. - Vice President for Asia of Goldman Sachs, (Japan) Inc.; International Research Council of the Center for International and Strategic Studies (CSIS) in Washington and Economic Strategy Institute in Washington.[Canadian]

IRL. Cox, Pat - President of the Liberal Democrat Group (ELDR), European Parliament.

USA. Dam, Kenneth S. - Deputy Secretary designate at US Department of the Treasury; member, Council on Foreign Relations (New York)

B. Davignon, Etienne - Chairman, Société Générale de Belgique; Former Vice Chairman of the Commission of the European Communities

GR. David, George A. - Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA.

USA. Dodd, Christopher J. - Senator, Democratic Party, Connecticut; member, Council on Foreign Relations

USA. Donilon, Thomas E. - Executive Vice President, Law and Policy, FannieMae; member, Council on Foreign Relations

I. Draghi, Mario - President of the Economic and Financial Committee, Council of the EU - Director General, Ministry of the Treasury

USA. Eisenhower, Susan - Tufts University, Asst. Director, Communications and Media Studies; President, the Eisenhower World Affairs Institute

DK. Eldrup, Anders - Permanant Secretary, Ministry of Finance; Danish government representative to SAS (airlines)

TR. Erçel, Gazi - Merkez Bank; former governor Central Bank of Turkey

USA. Feldstein, Martin - Professor of economics at Harvard University; President and CEO, National Bureau of Economic Research.; member, Council on Foreign Relations

INT. Fischler, Franz - E.U. Commissioner for Agriculture and Rural Development, European Commission

USA. Glickman, Dan - Former Secretary of Agriculture; Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld L.L.P.

USA. Graham, Donald E. - Chairman and CEO, The Washington Post Company

I. Gros-Pietro, Gian Maria - Chairman, ENI S.p.A.( Italian energy group)

USA. Hagel, Chuck - Senator, Republican, Nebraska

NL. Halberstadt, Victor - Professor of Public Economics, Leiden University; former Honorary Secretary of Bilderberg Meetings

S. Hedelius, Tom C. - Chairman, Svenska Handelsbanken; Vice Chairman of the Board, Ericsson

FIN. Heinonen, Olli-Pekka - Minister of Transport and Communications

N. Heyerdahl, d.y., Jens P. - Group president and CEO, Orkala ASA

N. Höegh, Westye - Chairman of the Board, Leif Hoegh & Co ASA

NL. Hoeven, Cees H. van der - President, Koninklijke Ahold nv

CDN. Hunkin, John - Chairman and C.E.O., Canadian Imperial Bank of Commerce

B. Huyghebaert, Jan - Chairman, Almanij NV

S. Johansson, Leif - President and C.E.O., AB Volvo

USA. Johnson, James A. - Johnson Capital; Vice-Chairman Perseus, LLC; member, Council on Foreign Relations

USA. Jordan Jr., Vernon E. - Managing Director, Lazard Freres & co LLC [Senior Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Field is a possible misprint]; member, Council on Foreign Relations

USA. Kissinger, Henry A. - Chairman, Kissinger Associates Inc.; Former Secretary of State; member, Council on Foreign Relations

D. Kopper, Hilmar - Chairman of Supervisory Board, Deutsche Bank A.G.

USA. Kravis, Henry R. - Founding partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.; member, Council on Foreign Relations

USA. Kravis, Marie Josée - Senior Fellow, Hudson Institute Inc.

INT. Lamy, Pascal - EU, European Trade Commissioner

F. Lévy-Lang, André - Former Chairman, Paribas

USA. Lewis, Bernard - Emeritus Professor of Near Eastern Studies, Princeton University; member, Council on Foreign Relations

FIN. Lipponen, Paavo - Prime Minister

CDN. Lord, Bernard - Prime Minister of New Brunswick

CDN. MacMillan, Margaret O. - Editor, International Journal, Canadian Institute of International Affairs

GR. Manos, Stephanos - Member of the Greek Parliament & Former Minister of National Economy; President of the Liberal Party

P. Martins, Guilherme. d'Oliveira. - Minister of Presidency

USA. Mathews, Jessica T. - President, Carnegie Endowment for International Peace; member, Council on Foreign Relations

NL. Melkert, Ad P.W. - Parliamentary Leader PvdA, (Labour Party)

E. Miguel, Ramon de - Secretary of State for European Affairs

F. Montbrial, Thierry de - Director, French Institute of International Relations

INT. Monti, Mario - European Commissioner for Competition (internal market, financial services, financial integration, customs, taxation)

D. Mosdorf, Siegmar - Secretary of State for Economics and Technology

USA. Moskow, Michael H. - President , Federal Reserve Bank of Chicago; member, Council on Foreign Relations

P. Moura, Vasco Graça - Member, European Parliament; 1st Vice President, Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport

CDN. Monroe-Blum, Heather - Vice-President for Research and International Relations, University of Toronto

F. Nallet, Henri - International Secretary, Socialist Party

ISR. Nashashibi, Mohammed - Former Roving Ambassador of the Arab League; Finance Minister for Palestine Authority; Author

D. Nass, Matthias - Deputy Editor, Die Zeit

NL. Netherlands, Her Majesty the Queen of The - Beatrix, [reputedly the richest woman in the world]

PL. Olechowski, Andrzej - Former presidential candidate; Leader, Civic Platform

FIN. Ollila, Jorma - Chairman of the Board and C.E.O., Nokia Corporation; Member of the board of directors, Ford Motor Company and UPM-Kymmene (large timber/paper company)

NL. Orange, His Royal Highness the Prince of - Willem-Alexander, just married the daughter of an Argentinian fascist.

CH. Ospel, Marcel - President & Group Chief Executive, Union Bank Of Switzerland AG (UBS - total assets $ 1,1 Trillion)

INT. Padoa-Schioppa, Tommaso - Member of the Executive Board, European Central Bank; President of the International Center for Monetary and Banking Studies; Member of the G -7 & G -20 Deputies; Chairman of the G -10 Committee on Payments and Settlement Systems

S. Padgrotsky, Leif - Minister of Trade

USA. Pearl, Frank H. - Chairman & C.E.O of Perseus LLC; Founder & Chairman, Rappahannock Investment Company and Counterpoint Press.

CZ. Pehe, Jiri - Director, New York University, Prague; former advisor to President Havel

USA. Perle, Richard N. - Resident Fellow, The American Enterprise Institute for Public Policy Research; Chairman and chief executive officer, Hollinger Digital, Inc.; Director, Jerusalem Post; member, Council on Foreign Relations

GB. Pragnell, Michael P. - CEO Syngenta AG; Director, AstraZeneca plc

USA. Prestowitz Jr., Clyde V. - Founder & President, Economic Strategy Institute (areas of expertise: Globalization, Asia, Technology Policy, Business Strategy); former senior associate at the Carnegie Endowment

A. Raidl, Claus J - CEO and Director, Böhler Uddeholm AG (steel)

S. Ramqvist, Lars - Chairman & C.E.O., Ericsson (world's third largest mobile phone manufacture); Board member, Skandia & Volvo

USA. Rattner, Steven - Investment Banker, Director and Managing Principal Quandrangle Group; US Treasury advisory committee on IMF matters; "old hand" at Davos meetings of the World Economic Forum; Chairman of New York Channel 13; member, Council on Foreign Relations

I. Riotta, Gianni - Co-Editor, La Stampa

INT. Robertson, George - Secretary General, NATO

USA. Rockefeller, David - Chairman of the International Advisory Committee, Chase Manhattan Bank; Member JPMorgan International Council; Founder and Honorary Chairman of the Trilateral Commission; member, Council on Foreign Relations

E. Rodriques Inciarte, Matías - Executive Vice Chairman, Banco Santander Central Hispano

GB. Roll, Eric - Senior Adviser, UBS Warburg Ltd,

TR. Sanberk, Özdem - Turkish Ambassador to the U.K.; Director General, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV)

A. Scholten, Rudolf, A. - Member of the Board of Executive Directors, Österreichische Kontrollbank AG

D. Schrempp, Jürgen E. - Chairman of the Board of Management, DaimlerChrysler AG

DK. Seidenfaden, Tøger - Editor-in-Chief, Politiken - one of the biggest Danish newspapers

RUS. Shevtsova, Lilia - Carnegie Endowment for International Misery, Visiting Professor, University of California at Berkeley & Cornell University

US/GB. Siedentop, Larry A. - Fellow of Keble College & lecturer on political philosophy at Oxford University; Author of Democracy in Europe

GB. Sieghart, Mary Ann - Editorial writer and assistant editor, Times of London

E.  Spain, Her Majesty the Queen of, - Sofia

GB. Taylor, J. Martin - Chairman, WH Smith PLC, International Adviser, Goldman Sachs International

USA. Thornton, John L. - Director, Ford Motor Co.; President and co-CEO, Goldman Sachs & co Inc.; member, Council on Foreign Relations and the Brookings Institution

S. Treschcow, Michael - President and C.E.O., Electrolux Group AB

F. Trichet, Jean-Claude - Governor, Banque de France

CH. Vasella, Daniel L. - Chairman & C.E.O., Novartis AG (Pharmaceuticals)

FIN. Virkunen, Janne - Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat

S. Wallenberg, Jacob - Chairman of the Board, Skandinaviska Enskilda Banken

S. Wallenberg, Marcus - President and C.E.O, Investor AB; Vice Chairman of the Board, Ericsson

CDN. Whyte, Kenneth - Canada, Editor-in-Chief, The National Post

GB. Wolf, Martin - Associated Editor/Economics Commentator, The Financial Times

D. Wolff von Amerongen, Otto - Chairman and C.E.O., Otto Wolff Industrieberatung und Beteiligungen GmbH.

Rapporteurs

GB. Micklethwait, R John - United Stated Editor, The Economist

GB.Wooldridge, Adrian D - Foreign Corespondent, The Economist

Konference ve Chantilly, Virginia, U.S.A.
30. května - 2. června 2002

Honorary Chairman: Davignon, Etienne, Vice Chairman, Société Générale de Belgique

LIST OF PARTICIPANTS

USA  Allaire, Paul A. - Former Chairman and CEO, Xerox Corporation

CDN  Baillie, A. Charles - Chairman and CEO, TD Bank Financial Group

GB  Balls, Edward - Chief Economic Advisor to the Treasury

P  Balsemão, Francisco Pinto - Professor of Communication Science, New University, Lisbon; Chairman of IMPRESA, S.G.P.S.

F  Belot, Jean de - Editor-in-Chief, Le Figaro

USA  Bergsten, C. Fred - Director, Institute for International Economics

N  Bernander, John G. - Director General, Norwegian Broadcasting Corporation

CDN  Black, Conrad M. - Chairman, Telegraph Group Ltd.

INT  Bolkestein, Frits - Commissioner, European Commission

P  Borges, António - Vice Chairman and Managing Director, Goldman Sachs

USA  Boyd, Charles G. - President and CEO, Business Executives for National Security

F  Castries, Henri de - Chairman of the Board, AXA

E  Cebrián, Juan Luis - CEO, Prisa (El Pais)

F  Collomb, Bertrand - Chairman and CEO, Lafarge

CH  Couchepin, Pascal - Federal Councillor; Head of the Federal Department of Economic Affairs

GB  Dahrendorf, Ralf - Member, House of Lords; Former Warden, St. Antony's College, Oxford

USA  Dam, Kenneth W. - Deputy Secretary, US Department of Treasury

GR  David, George A. - Chairman of the Board, Coca-Cola H.B.C. S.A.

USA  David-Weill, Michel A. - Chairman, Lazard Frères & Co.

TR  Dervis, Kemal - Minister of Economic Affairs

USA  Deutch, John M. - Institute Professor, MIT

USA  Dinh, Viet D. Assistant Attorney General for Office of Policy Development

USA  Donilon, Thomas E. - Executive Vice President, Fannie Mae

I  Draghi, Mario - Vice Chairman and Managing Director, Goldman Sachs International [Chairman of the Deputies of the Group of Ten, Bank of International Settlements]

USA  Eizenstat, Stuart - Covington & Burling

DK  Eldrup, Anders - Chairman of the Board of Directors, Danish Oil & Gas Consortium

USA  Feldstein, Martin S. - President and CEO, NAtional Bureau of Economic Research

P  Ferreira, Elisa Guimarães - Member of Parliament, Former Minister of Planning

USA  Foley, Thomas S. - Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld

INT  Fortescue, Adrian - Director General, Justice and Internal Affairs, European Commission

CDN  Frum, David - American Enterprise Institute; Former Special Assistant to President Bush

F  Gergorin, Jean-Louis - Executive Vice President, Strategic Coordination, EADS

USA  Gigot, Paul A. - Editorial Page Editor, The Wall Street Journal

USA  Greenspan, Alan - Chairman, Federal Reserve System

NL  Groenink, Rijkman W.J. - Chairman of the Board, ABN AMRO Bank N.V.

A  Gusenbauer, Alfred - Member of Parliament; Chairman, Social Democratic Party

NL  Halberstadt, Victor - Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings

USA  Hills, Carla A. - Chairman and CEO, Hills & Company, International Consultants

USA  Hoagland, Jim - Associate Editor, The Washington Post

USA  Hubbard, Allan B. - President, E&A Industries

USA  Hutchison, Kay Bailey - Senator (Republican, Texas)

B  Huyghebaert, Jan - Chairman, Almanij N.V.

D  Ischinger, Wolfgang - Ambassador to the US

USA  James, Charles A. - Assistant Attorney General for Antitrust

USA  Johnson, James A. - Vice Chairman, Perseus, L.L.C.

USA  Jordan, Jr., Vernon E. - Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC

USA  Kissinger, Henry A. - Chairman, Kissinger Associates, Inc.

NL  Kist, Ewald - Chairman of the Board ING N.V.

NL  Kleisterlee, Gerard J. - President and CEO, Royal Philips Elecronics

D  Kopper, Hilmar - Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG

USA  Krauthammer, Charles - Columnist, The Washington Post

USA  Kravis, Henry R. - Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

USA  Kravis, Marie-Josée - Senior Fellow - Hudson Institute Inc.

CH  Kudelski, André - Chairman of the Board & CEO, Kudelski Group

USA  LaFalce, John J. - Congressman (Democrat, New York)

USA  Leschly, Jan - Chairman & CEO, Care Capital LLC

F  Lévy-Lang, André - Former Chairman, Paribas

B  Lippens, Maurice - Chairman, Fortis

USA  Mathews, Jessica T. - President, Carnegie Endowment for International Peace

USA  McAuliffe, Terry - Chairman, Democratic National Committee

USA  McDonough, William J. - President and CEO, Federal Reserve Bank of New York

E  Miguel, Ramón de - Secretary of State for Foreign Affairs

USA  Mitchell, Andrea - Chief Foreign Affairs Correspondant, NBC News

F  Moïsi, Dominique - Deputy Director, French Institute of International Relations

F  Montbrial, Thierry de - Director, French Institute of International Relations

USA  Moskow, Michael H. - President, Federal Reserve Bank of Chicago

N  Myklebust, Egil - Chairman, Norsk Hydro ASA

FIN  Ollila, Jorma - Chairman of the Board and CEO, Nokia Corporation

TR  Özaydinlí, Bulend - CEO, Koç Holding A.S.

INT  Padoa-Schioppa, Tommaso - Member of the Executive Board, European Central Bank

GR  Papahelas, Alexis - Foreign policy columnist. TO VIMA

USA  Pearl, Frank H. - Chairman and CEO, Perseus, L.L.C.

USA  Perle, Richard N. - Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research

D  Polenz, Ruprecht - Member of Parliament, CDU/CSU

USA  Prestowitz, Jr., Clyde V. - President, Economic Strategy Institute

USA  Racicot, Mark - Chairman, Republican National Committee

USA  Raines, Franklin D. - Chairman and CEO, Fannie Mae

A  Randa, Gerhard - Chairman and CEO, Bank Austria AG

USA  Rattner, Steven - Managing Principal, Quadrangle Group LLC

CDN  Reisman, Heather - President and CEO, Indigo Books and Music Inc.

USA  Rockefeller, David - Member, JP Morgan International Council

E  Rodriguez Inciarte, Matías - Executive Vice Chairman, Banco Santander Central Hispano

GB  Roll, Eric - Senior Adviser, UBS Warburg Ltd.

USA  Rose, Charlie - Producer, Rose Communications

F  Roy, Olivier - University Professor and Researcher, CNRS

USA  Rumsfeld, Donald H. - Secretary of Defense

TR  Sanberk, Özdem - Director, Turkish Economic and Social Studies Foundation

D  Schrempp, Jurgen E. - Chairman of the Board of Management, DaimlerChrysler AG

D  Schulz, Ekkehard - Chairman, ThyssenKrupp AG

F  Schweitzer, Louis - Chairman and CEO, Renault S.A.

DK  Seidenfaden, Tøger - Editor-in-Chief, Politiken

F  Seillière, Ernest-Antoine - Chairman and CEO, CGIP

RUS  Shevtsova, Lilia - Senior Associate, Carnegie Moscow Center

USA  Siegman, Henry - Council on Foreign Relations

USA  Soros, George - Chairman, Soros Fund Management

USA  Steinberg, James B. - Vice President and Director, Foreign Policy Studies Program

N  Stoltenberg, Jens - Leader of the Opposition (Social Democratic Party)

USA  Summers, Lawrence H. - President, Harvard University

IRL  Sutherland, Peter D. - Chairman and Managing Director, Goldman Sachs International; Chairman BP Amoco

FIN  Taxell, Christoffer - President and CEO, Partek Oyj

USA  Thoman, G. Richard - Senior Advisor, Evercore Partners Inc.

USA  Thornton, John L. - President and co-CEO, The Goldman Sachs Group Inc.

FIN  Tiilikainen, Teija H. - Director of Research, Centre for European Studies

S  Treschow, Michael - Chairman, Ericsson

F  Trichet, Jean-Claude - Governor, Banque de France

CH  Vasella, Daniel L. - Chairman and CEO, Novartis AG

USA  Vink, Lodewijk J. R. de - Chairman, Global Health Care Partners; Credit Suisse First

A  Vranitzky, Franz - Former Federal Chancellor

S  Wallenberg, Jacob - Chairman of the Board, Skandinaviska Enskilda Banken

CDN  Whyte, Kenneth - Editor, The National Post

GB  Williams, Gareth - Leader, House of Lords; Member of the Cabinet

INT  Wolfensohn, James D. - President, The World Bank

D  Zumwinkel, Klaus - Chairman of the Board of Management, Deutsche Post AG

Konference ve Versailles, Paris, France
15.-18. května 2003

Honorary Chairman: Davignon, Etienne, Vice Chairman, Société Générale de Belgique

LIST OF PARTICIPANTS

GB - Honorary Secretary General - Taylor. J Martin - Chairman WH Smith PLC; International advisor, Goldman Sachs International

F - Adler, Alexandre - Editorial counsel, Le Figaro (*)

I - Ambrosetti, Alfredo - Chairman Ambrosetti Group

TR - Babacan, Ali - Minister of Economic Affairs

GR - Bakoyannis, Dora - Mayor of Athens

GB - Balls, Edward - Chief Economic Advisor to the Treasury

P - Balsemão, Francisco Pinto - Professor of Communication Science, New University, Lisbon; Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister

P - Barroso, José M. Durão - Prime Minister

TR - Bayar, Mehmet A. - Deputy Chairman of DYP (True Path Party)

A - Becker, Erich - Chairman of the Managing Board and CEO, VA Technologie AG

I -  Bendetti, Rodolfo de - Managing Director CIR S.p.A.

I - Bernabè, Franco - Chairman Franco Bernabe & C. S.p.A.

F - Beytout, Nicolas - Editor-in-Chief, Les Echos

KW - Bishara, Ahmad E. - Secretary General of Kuwait's liberal National Democratic Party

CDN - Black, Conrad M. - Chairman, Telegraph Group Limited

INT - Bolkestein, Frits - Internal Markets Commissioner, European Commission

USA - Bolton, John R. - Under-Secretary of State for Arms Control and International Security

F - Bon, Michel - Honorary Chairman, France Telecom

F - Bruguière, Jean-Louis - First Vice President, Justice Department

D - Burda, Hubert - Publisher and CEO, Hubert Burda Media Holding GmbH & Co.

F - Camus, Phillipe - CEO, European Aeronautics Defence and Space company European Aeronautics Defence and Space company (EADS)

INT - Cary, Anthony J. - Head of Christopher Patten's cabinet, EU. [Patten is European Commissioner for Enlargement] 

F - Castries, Henri de - Chairman of the Board, AXA

E - Cebrián, Juan Luis - CEO, PRISA

B - Claes, Willy - Minister of State [Willy Claes is not now a Belgian Minister but former Belgian Foreign Minister and former Secretary General of NATO 1994-1995 - now disgraced - TG]

GB - Clarke, Kenneth - Member of Parliament, [former Chancellor of the Exchequer]

USA - Collins, Timothy C. - Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings LLC

F - Collomb, Bertrand - Chairman and CEO, Lafarge

F - Copé, Jean-François - Secretary of State in charge of relations with Parliament; Government Spokesman

USA - Corzine, Jon S. - Senator (D, New Jersey)

S - Dahlbäck, Claes - Chairman, Investor AB

GR - David, George A. - Chairman of the Board, Coca-Cola H.B.C. S.A.

USA - Donilon, Thomas E. - Executive Vice President, Fannie Mae

I - Draghi, Mario - Vice-Chairman and Managing Director, Goldman Sachs International

DK - Eldrup, Anders - CEO, Danish Oil and Gas Corporation

USA - Feldstein, Martin S. - President and CEO, National Bureau of Economic Research

CDN - Fell, Anthony S. - Chairman, RBC Dominion Securities Inc.

USA - Friedman, Thomas L. - Foreign Affairs Columnist, The New York Times

F - Gergorin, Jean-Luis - Executive Vice President, Strategic Coordination, European Aeronautics Defence and Space company (EADS)

USA - Gigot, Paul A. - Editorial page editor, The Wall Street Journal

F - Giscard d'Estaing, Valéry - French President 1974-81; Chairman of the Convention on the Future of Europe

N - Gjedrem, Svein - Governor, Central Bank of Norway

IRL - Gleeson, Dermot - Chairman designate, Allied Irish Banks, p.l.c.

GB - Gould, Philip - Public Relations Adviser to Prime Minister Blair

USA - Haass, Richard N. - Director, Office of Policy Planning Staff, State Department

NL - Halberstadt, Victor - Professor of Economics, Leiden University; Former honorary Secretary General of Bilderberg Meetings

CDN - Harper, Stephen - Leader of the Opposition

USA - Hertog, Roger - Vice-Chairman, Alliance Capital Management

NL - Hoop Scheffer, Jaap G. de - Minister for Foreign Affairs

USA - Hubbard, Allan B. - President, E&A Industries

USA - Hubbard, R. Glenn - Russell L. Carson Professor of Economics and Finance, Columbia University

USA - Johnson, James A. - Vice Chairman, Perseus L.L.C.

USA - Jordan, Jr., Vernon E. - Senior Managing Director, Lazard Freres & Co. L.L.C.

CH - Kielholz, Walter B. - Former Chairman of the Board, Credit Suisse; Executive Vice Chairman of the Board of Directors, Swiss Re

GB - King, Mervyn A. - Deputy Governor, Bank of England

USA - Kissinger, Henry A. - Chairman, Kissinger Associates, Inc.; Member, Defense Policy Board; Member J.P. Morgan International Council

FIN - Kivinen, Olli - Senior Editor & Columnist, Helsingin Sanomat

NL - Kok, Wim - Former Prime Minister

D - Kopper, Hilmar - Former Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG

USA - Kravis, Henry R. - Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

USA - Kravis, Marie-Joseé - Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.

INT - Lamy, Pascal - Trade Commissioner, European Commission

F - Lellouche, Pierre - Vice Chairman, NATO Parliamentary Assembly (**)

F - Lévy-Lang, André - Former Chairman, Paribas

S - Lindh, Anna - Minister for Foreign Affairs

FIN - Lipponen, Paavo - Former Prime Minister; Speaker of the Parliament

DK - Lykketoft, Mogens - Chairman, Social Democrat Party

CDN - MacMillan, Margaret O. - Provost, Trinity College, University of Toronto

RUS - Margelov, Mikhail V. - Chairman, Committee for Foreign Affairs, Council of Federation

F - Montbrial, Thierry de - President, French Institute of International Relations (IFRI)

INT - Monti, Mario - Competition Commissioner, European Commission

USA - Mundie, Craig J. - Chief Technical Officer, Advanced Strategies and Policy, Microsoft Corporation

N - Myklebust, Egil - Chairman, Norsk Hydro ASA

D - Naas, Matthias - Deputy Editor, Die Zeit

NL - Netherlands, H.M. the Queen of the [Queen Beatrix - Royal Dutch Shell]

PL - Olechowski, Andrzej - Leader, Civic Platform

FIN - Ollila, Jorma - Chairman of the Board and CEO, Nokia Corporation

INT - Padoa-Schioppa, Thomasso - Member of the Executive Board, European Central Bank

I - Panara, Marco - Journalist, La Republica

I - Passera, Corrado - Managing Director, Banca IntesaBCI

USA - Perkovich, George - Vice President for Studies, Carnegie Endowment for International Peace

USA - Perle, Richard N. - Member, Defense Policy Board ; Resident Fellow, American Enterprise Institute (AEI) for Public Policy Research; member Project for a New American Century (PNAC) 

B - Philippe, H.R.H. Prince - Crown Prince of Belgium

I - Poli, Roberto - Chairman, Eni S.p.A.

F - Ranque, Denis - Chairman and CEO, Thales Aerospace and Defence

DK - Rasmussen, Anders Fogh - Prime Minister

CDN - Reisman, Heather - President and CEO, Indigo Books & Music Inc.

F - Riboud, Franck - Chairman and CEO, Danone Foods

CH - Ringier, Michael - CEO, Ringier AG

USA - Rockefeller, David - Member, J.P. Morgan International Council

P - Rodrigues, Eduardo Ferro - Leader of the Socialist Party; Member of Parliament

E - Rodriguez Inciarte, Matias - Executive Vice Chairman, Banco Santander Central Hispano

F - Roy, Olivier - Senior Researcher, CNRS

USA - Ruggie, John - Director, Center for Business and Government, Kennedy School of Government, Harvard University

NL - Ruys, Anthony - Chairman of the Board, Heineken N.V.

TR - Sanberk, Özdem - Director, Turkish Economic and Social Studies Foundation

I - Scaroni, Paolo - Managing Director, Enel S.p.A.

D - Schäuble, Wolfgang - Deputy Parliamentary Leader, CDU/CSU Group

D - Schily, Otto - Minister of the Interior

A - Scholten, Rudolf - Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG

D - Schrempp, Jurgen E - Chairman of the Board of Management, Daimler Chrysler AG

INT - Schwab, Klaus - President, World Economic Forum

DK - Seidenfaden, Toger - Editor in Chief, Politiken

RUS - Shevtsova, Lilia - Senior Associate, Carnegie Endowment for International Peace

E - Spain, H.M. the Queen of   [King Juan Carlos (see photo) arrived with the queen, but he is not on this list]

USA - Steinberg, James B. - Vice President and Director, Foreign Policy Studies Program, The Brookings Institution

CDN - Steyn, Mark - Journalist for various publications

IRL - Sutherland, Peter D. - Chairman and Managing Director, Goldman Sachs International; Chairman, BP Amoco

USA - Thornton, John L. - President and CEO, Goldman Sachs Group, Inc.

F - Trichet, Jean Claude - Governor, Banque de France

GR - Tsoukalis, Loukas - Professor, University of Athens; President Hellenic Foundation for European and Foreign Policy

A - Trumpel-Gugerell, Gertrude - Vice Governor, Central Bank of Austria

CH - Vasella, Daniel L. - Chairman and CEO, Novartis AG

NL - Veer, Jeroen van der - President, Royal Dutch Petroleum Company; Vice Chairman of the Committee of Managing Directors of Royal Dutch/Shell Group of Companies

F - Villin, Philippe - Vice Chairman, Lehman Brothers Europe

NL - Vries, Klaas de - Member of Parliament (Labour); Former Minister of the Interior

FIN - Whalroos, Björn - President and CEO, Sampo plc.

S - Wallenberg, Jacob - Chairman of the Board, Skandinavivska Enskilda Banken

GB - Williams, Gareth - Leader of the House of Lords

GB - Wolf, Martin H. - Associate Editor/Economics Commentator, The Financial Times

USA/INT - Wolfensohn, James D. - President, The World Bank

USA - Wolfowitz, Paul - Deputy Secretary of Defense, US Department of Defense

USA - Zakaria, Fareed - Editor, Newsweek International

USA - Zoellick, Robert - Principal Trade Adviser to the President

D - Zumwinkel, Klaus - Chairman, Deutsche Post Worldnet AG

Rapporteurs

GB - Micklethwait, R. John - United States Editor, The Economist

GB - Rachman, Gideon - Brussels Correspondent, The Economist


 

Participants 2004

This is the first year that I have been able to publish the official agenda and list of participants before the end of the conference - so read, analyse and enjoy. Please send me any information on the participants - such as past or present jobs - that the Bilderberg Secretariat have overlooked asap and I will publish them. Tony

Agenda and participant blurb from 2004 press release….

The 52nd Bilderberg Meeting will be held in Stresa, Italy, 3-6 June 2004. The Conference will deal mainly with European American relations and in this context US Politics, Iraq, The Middle East., European Geopolitics, NATO, China, Economoic Problems and Energy……

CURRENT LIST OF PARTICIPANTS

S T R I C T L Y   C O N F I D E N T I A L

Honorary Chairman - Davignon, Etienne - Vice-Chairman, Suez-Tractebel

Honorary Secretary General - Taylor, Martin - International Adviser, Goldman Sachs International

Nationalities of participants followed by names and partial portfolios

N - Auser, Svein - CEO, DnB NOR ASA

D - Ackermann, Josef - Chairman, Group Executive Committee, Deutsche Bank AG; Member of supervisory boards Siemens AG. & Bayer AG; Director, World Trade Center Memorial Foundation - [actually Ackermann is Swiss so why is he listed here as German?]

I - Ambrosetti, Alfredo - Chairman, Abbrosetti Group

TR - Babacan, Ali - Minister of Economic Affairs

P - Balsemao, Francisco Pinto - Chairman and CEO, IMPRESA, SGPS, Former Prime Minister

ISR - Barnavie, Elie - Department of General History, Tel-Aviv University

I - Benedetti, Rodolfo De - CEO, CIR

I - Bernabe, Franco - Vice Chairman, Rothschild Europe

F - Beytout, Nicolas - Editor In Chief, Les Echos

INT - Bolkestein, Frits - Commissioner for the Internal Market, European Commission, former leader of Dutch right wing Liberal Party VVD.

USA - Boot, Max - Neoconservative, Council on foreign Relations, Features Editor, Wall Street Journal

CH - Borel, Daniel - Chairman, Logitech International S.A.

I - Bortoli, Ferrucio de - CEO, RCS Libri

S - Brock, Gunnar - CEO, Atlas Copco AB

GB - Browne, John - Group Chief Executive, BP plc

NL - Burgmans, Antony - Chairman, Unilever NV

F - Camus, Phillipe - CEO, European Aeronautic Defence and Space NV

I - Caracciolo, Lucio - Director, Limes Geopolitical Review

F - Castries, Henri de - Chairman, AXA Insurance

E - Cebrian, Juan Luis - CEO, PRISA (Spanish language media company), former Chairman, International Press Institute

TR - Cemal, Hasan - Senior Columnist, Milliyet Newspaper

GB - Clarke, Kenneth - Member of Parliament (Con.), Deputy Chairman, British American Tobacco

USA - Collins, Timothy C - MD and CEO, Ripplewood Holdings LLC, Yale School of Management, Trilateral Commission

USA - Corzine, Jon S. - Senator (D, New Jersey), Chairman and CEO, Goldman Sachs

CH - Couchepin, Pascal - Former Swiss President, Head of Home affairs Dept.

GR - David, George A. - Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA

B - Dehaene, Jean-Luc - Former Prime Minister, Mayor of Vilvoorde

TR - Dervis, Kemal - Member of Parliament, former senior World bank official

GR - Diamantopoulou, Anna - Member of Parliament, former European Commissioner for Social Affairs

USA - Donilon, Thomas L - Vice-President, Fannie Mae, Council on Foreign Relations

I - Draghi, Mario - Vice Chairman and Managing Director, Goldman Sachs

USA - Edwards, John - Senator (D. North Carolina), Democratic Presidential Candidate

DK - Eldrup, Anders - Chairman, DONG gas company (becoming privatised) A/S

DK - Federspiel, Ulrik - Ambassador to the USA

USA - Feith, Douglas J. - Undersecretary for Policy, Department of Defense

I - Galateri, Gabriele - Chairman, Mediobanca

USA - Gates, Melinda F. - Co-Founder, Gates Foundation, wife of Bill Gates

USA - Geithner, Timothy F. - President, Federal Reserve Bank of New York

I - Giavazzi, Francesco - Professor of Economics, Bocconi University; adviser, world bank and European Central bank

IRL - Gleeson, Dermot - Chairman Allied Irish Bank Group (currently being investigated for personal and corporate tax evasion)

USA - Graham, Donald E. - Chairman and CEO, Washington Post Company

USA - Haas, Richard N. - President, Council on Foreign Relations, former Director of Policy and Planning staff, State Department

NL - Halberstadt, Victor - Professor of Economics, Leiden University

B - Hansen, Jean-Pierre - Chairman, Suez Tractabel SA

S - Heikensten, Lars - Governor, Swedish Central Bank

USA - Holbrooke, Richard C - Vice Chairman, Perseus, former Director, Council on Foreign Relations, former Assistant Secretary of State

USA - Hubbard, Allen B - President E&A Industries

USA - Issacson, Walter - President and CEO, Aspen Institute

USA - Janow, Merit L. - Professor, International Economic Law and International Affairs, Columbia University, member of apellate body, WTO

USA - Jordan, Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Freres & Co LLC

USA - Kagan, Robert - Senior Associate, Carnegie Endowment for International Peace

GB - Kerr, John - Director, Shell, Rio Tinto and Scottish American Investment Trust, former secretary of European Constitution Commission

USA - Kissinger Henry A. - Chairman, Kissinger Associates Inc.

TR - Koc, Mustafa V. - Chairman, Koc Holdings AS

NL - Koenders, Bert (AG) - Member of Parliament, president, Parliamentary Network of the World Bank

USA - Kovner, Bruce - Chairman Caxton Associates LLC, Chairman, American Enterprise Institute

USA - Kravis, Henry R. - Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co., acquisitions financier

USA - Kravis, Marie Josee - Senoir Fellow, Hudson Institute Inc.

FIN -  Lehtomaki, Paula - Minister of Foreigh Trade and Development

FIN - Lipponen, Paavo - Speaker of Parliament; former Prime Minister

CHN - Long, Yongtu - Secretary General, Boao forum for Asia - [actually his name shouiuld read "Tu, Yonglong" the Bilderberg secretariat mistyped it]

P - Lopes, Pedro M. Santana - Mayor of Lisbon

USA - Luti, William J. - Deputy Under Secretary of Defense for Near Eastern and South Asian Affairs

CDN - Lynch, Kevin G. - Deputy Minister, Department of Finance

USA - Mathews, Jessica T. - President, Carnegie Endowment for International War Peace

USA - McDonough, William J. - Cahirman and CEO, Public Company Accounting Oversight Board, former president, Federal Reserve Bank of New York 

CDN - McKenna, Frank - Counsel, McInnes Cooper, former premier of New Brunswick

I - Merlini, Cesare - Executive Vice Chairman, Council for the United States and Italy, Council on Foreign Relations, former director, Italian Institute for International Affairs

F - Montbrial, Thierry de - President, French Institute of International Relations

INT - Monti, Mario - Competition/Antitrust Commissioner, European Commission

USA - Mundie, Craig J. - Chief Technical Officer, Advanced Strategies and Policies, Microsoft Corporation

N - Myklebust, Egil - Chairman, Scandinavian Airline System (SAS)

D - Naas, Matthias - Deputy Editor, Die Zeit

NL - Netherlands, Beatrix HM Queen of The - Lady Shell, nuff said

GB - Neville-Jones, Pauline - Chairman, QuinetiQ (UK privatised military research/services company), governor of the BBC, Chairman Information Assurance Advisory Council, formar Chairman Joint Intelligence Committee, former Managing Director NatWest Markets

USA - Nooyi, Indra K. - President  and CEO, PepsiCo Inc.

PL - Olechowski, Andrzej - Leader, Civic Platform

FIN - Ollila, Jorma - Chairman, Nokia Corporation

INT - Padoa-Schioppa, Tommaso - Director, European Central Bank

CY - Pantelides, Leonidas - Ambassoador to Greece

I - Passera, Corrado - CEO, Banca Intesa SpA

USA - Perle, Richard N. - Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research, former Likud policy adviser, former chair Defence Policy Board, former co-chairman, Hollinger Digital

B - Phillipe, HRH Prince

USA - Reed, Ralph E. - President, Century Strategies

CDN - Reisman, Heather - President and CEO, Indigo Books and Music Inc.

I - Riotta, Gianni - Editorialist, Corriere della Serra

USA - Rockefeller, David - Member JP Morgan International Council, Chairman, Council of the Americas

E - Riodriguez Inearte, Matias - Vice Chairman, Grupo Santander

USA - Ross, Dennis B - Director, The Washington Institute for Near East Policy

D - Sandschneider, Eberhard - Director, Research Institute, German Society for Foreign Policy

I - Scaroni, Paolo - CEO, Enel SpA

D - Schilly, Otto - Minister of the Interior

USA - Schnabel, Rockwell A. - Ambassador to the EU

A - Scholten, Rudolf - Director, Oesterreichische Kontrollbank AG

D - Schrempp, Jurgen E. - Chairman, DaimlerChrysler AG

E - Serra Rexach, Eduardo - Head, Real Institute Elcano

RUS - Shevtsova, Lilia - Senior Associate. Carnegie Endowment for International Peace

PL - Sikora, Slawomir - President and CEO, Citibank Handlowy

I - Siniscalo, Domenico - Director General Ministry of the Economy

P - Socrates, Jose - Member of Parliament

USA - Strmecki, Marin J. - Smith Richardson Foundation

B - Struye de Swielande, Dominique - Permanant repressentative of Belguim, NATO

IRL - Sutherland, Peter D. - Chairman, Goldman Sachs International, Chairman, BP plc

USA - Thornton, John L. - Chairman, Brookings Institution, Professor, Tsinghua University

I - Tremonti, Giulio - Minister of Economy and Finance

INT - Trichet, Jean-Claude - President, European Central Bank

I - Tronchetti Provera, Marco - Chairman and CEO, Pirelli SpA

N - Underdal, Arild - Rector, University of Oslo

CH - Vasella, Daniel L. - Chairman and CEO, Novartis AG

NL - Veer, Jeroen van der - Chairman, Committee of Managing Directors, Royal Dutch/Shell

GB - Verwaayen, Ben J. M. - CEO, British Telecom; former director, Lucent Technologies

I - Visco, Ignazio - Foriegn Affairs Manager, Banca D'Italia

INT - Vitorino, Antonio M. - Justice and Home Affairs Commissioner, European Union

INT - Vries, Gijs M. de - EU Counter Terrorism Co-ordinator

S - Wallenberg, Jacob - Chairman, SEB investments (including biotech); Chairman, W Capital Management AB

D - Weber, Jurgen - Chairman of the Supervisory Board, Deutche Lufthansa AG

GB/USA - Weinberg, Peter - CEO, Goldman Sachs International

NL - Wijers, Hans - Chairman, AkzoNobel NV

D - Wissmann, Matthias - Member of Parliament

GB - Wolf, Martin H. - Associate Editor/Economic Commentator, The Financial Times

INT/USA - Wolfenson, James D. - President, The World Bank

RUS - Yavlinsky, Grigory A. - Member of Parliament

USA - Yergin, Daniel - Chairman, Cambridge Energy Research Associates

D - Zumwinkel, Klaus - Chairman, Deutche Post Worldnet AG; Chairman, Deutche Telekom

Rapporteurs

GB - Rachman, Gideon - Brussels Correspondent, The Economist

GB - Wooldridge, Adrian D. - Foreign Correspondant, The Economist

Summary by nation


 

MEETINGS
Rottach-Egern, Germany
5-8 May 2005

 

On the 2005 agenda: Iran, Iraq, The Middle East, Non-Proliferation, Asia, Economic Problems, Russia, European-American relations.

 

LIST OF PARTICIPANTS

Honorary Chairman

B, Davignon, Etienne, Vice Chairman, Suez-Tractebel

Honorary Secretary General

GB, Taylor, J. Martin, International Advisor, Goldman Sachs International

 

NL, Aartsen, Jozias J. van, Parliamentary Leader, Liberal Party (VVD)

PNA, Abu-Amr, Ziad, Member of the Palestinian Legislative Council; President of the Palestinian Council on Foreign Relations; Professor of Political Science, Birzeit University

D, Ackermann, Josef, Chairman, Group Executive Committee. Deutsche Bank AG

INT, Almunia Amann, Joaquin, Commissioner, European Commission

GR, Alogoskoufis, George, Minister of Economy and Finance

TR, Babacan, Ali, Minister of Economic Affairs

P, Balsemão, Francisco Pinto, Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister

INT, Barroso. José M. Durão, President, European Commission

S, Belfrage, Erik, Senior Vice President, SEB

I, Bernabè, Franco, Vice Chairman, Rothschild Europe

F, Beytout, Nicolas, Editor-in-Chief, Le Figaro

A, Bronner, Oscar, Publisher and Editor, Der Standard

GB, Browne, John, Group Chief Executive, BP plc

D, Burda, Hubert, Chairman of the Board of Management, Hubert Burda Media

IRL, Byrne, David, WHO Special Envoy on Global Cornmunicable Diseases; Former Commissioner, European Commission

F, Camus, Philippe, CEO, EADS

F, Castries, Henri de Chairman of the Board, AXA

E, Cebrián. Juan Luis, CEO, PRISA

USA, Collins, Timothy C., Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC

F, Collomb, Bertrand, Chairman, Lafarge

CH, Couchepin, Pascal, Head, Department of Home Affairs

GR, David, George A., Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.

F, Delpech, Thérèse, Director for Strategic Affairs, Atomic Energy Commission

GR, Diamantopoulou, Anna, Member of Parliament

NL, Docters van Leeuwen, Arthur W.H., Chairman of the Executive Board, Netherlands Authority for the Financial Markets

USA, Donilon, Thomas E., Partner, O’Melveny & Myers

D, Döpfner, Mathias, CEO, Axel Springer AG

DK, Eldrup, Anders, President, DONG A/S

I, Elkann, John, Vice Chairman, Fiat S.p.A.

USA, Feldstein, Martin S, President and CEO, National Bureau of Economic Research

USA, Ford, Jr., William C., Chairman and CEO, Ford Motor Company

USA, Geithner, Timothy F., President, Federal Reserve Bank of New York

TR, Gencer, Imregul, Member of the Board, Global Investment Holding

ISR, Gilady, Eival, Strategic Advisor to Prime Minister Sharon

IRL, Gleeson, Dermot, Chairman, AIB Group

USA, Graham, Donald E., Chairman and CEO, The Washington Post Company

N, Grydeland, Bjørn T., Ambassador to the EU

P, Guterres, António, Former Prime Minister; President, Socialist International

USA, Haass, Richard N., President, Council on Foreign Relations

NL, Halberstadt, Victor, Professor of Economics, Leiden University

B,  Hansen, Jean-Pierre, CEO, Suez-Tractebel S.A.

A, Haselsteiner, Hans Peter, CEO, Bauholding Strabag SE (Societas Europea)

DK, Hedegaard, Connie, Minister for the Environment

USA, Holbrooke, Richard C., Vice Chairman, Perseus

INT, Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO

USA, Hubbard, Allan B., Assistant to the President for Economic Policy and Director of the National Economic Council

B, Huyghebaert, Jan, Chairman of the Board of Directors, KBC Group

USA, Johnson, James A., Vice Chairman, Perseus LLC

INT, Jones, James L., Supreme Allied Commander Euope, SHAPE

USA, Jordan, Jr.,Vernon E., Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC

USA, Keane, John M., President, GSI, LLC; General, US Army, Retired

GB, Kerr, John, Director, Shell, Rio Tinto, Scottish Americal Investment Trust

USA, Kissinger, Henry A., Chairman, Kissinger Associates, Inc.

D, Kleinfeld, Klaus, President and CEO, Siemens AG

TR, Koç, Mustafa V., Chairman, Koç Holding A.S.

D, Kopper, Hilmar, Chairman of the Supervisory Board, DaimlerChrysler AG

F, Kouchner, Bernard, Director, "Santé et développement", CNAM

USA, Kravis, Henry R., Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

USA, Kravis, Marie-Josée, Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.

INT, Kroes, Neelie, Commissioner, European Commission

CH, Kudelski, André, Chairman of the Board and CEO, Kudelski Group

F, Lamy, Pascal, President, Notre Europe; Former Commissioner, European Commission

USA, Ledeen, Michael A., American Enterprise Institute

FIN, Liikanen, Erkki, Govemor and Chairman of the Board, Bank of Finland

N, Lundestad, Geir, Director, Norwegian Nobel Institute; Secretary, Norwegian Nobel Committee

USA, Luti, William J., Deputy Under Secretary of Defense for Near Eastern and South Asian Affairs

DK, Lykketoft, Mogens, Chairman, Social Democratic Party

CDN, Manji, Irshad, Author/Founder of "Project Ijtihad”

USA, Mathews, Jessica T., President, Carnegie Endowment for International Peace

CDN, Mau, Bruce, Bruce Mau Design

CDN, McKenna, Frank, Ambasssador to the US

USA, Medish, Mark C., Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

USA, Mehlman,  Kenneth B., Chairman, Republican National Committee

D, Merkel, Angela, Chairman, CDU; Chairman CDU/CSU-Fraction

SVK, Miklos, Ivan, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

F, Montbrial, Thierry de, President, French Institute of International Relations (IFRI)

INT, Monti, Mario, President, Bocconi University; Former Commissioner for Competition, European Commission

CDN, Munroe-Blum, Heather, Principal and Vice Chancellor, McGill University

N, Myklebust, Egil, Chairman of the Board of Directors, SAS

D, Nass, Matthias, Deputy Editor, Die Zeit

RUS, Nemirovskaya, Elena, Founder and Director, Moscow School of Political Studies

NL, Netherlands, H.M. tihe Queen of The

PL, Olechowski, Andrzej, Leader Civic Platform

FIN, Ollila, Jorma, Chairman of the Board and CEO, Nokia Corporation

INT, Padoa-Schioppa, Tommaso, Member of the Executive Board, European Central Bank

E, Palacio, Loyola de, President, Council on Foreign Relations, Partido Popular

GR, Papandreou, George A., President, Panhellenic Socialist Movement (PASOK)

USA, Pearl, Frank H., Chairman and CEO, Perseus, LLC

USA, Pearlstine, Norman, Editor-in-Chief, Time Inc.

FIN, Pentikäinen, Mikael, President, Sanoma Corporation

USA, Perle, Richard N., Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research

D, Pflüger, Friedbert, Member of Parliament, CDU/CSU Fraktion

B, Philippe, H.R.H. Prince

CDN, Prichard, J. Robert S., President. Torstar Media Group and CEO, Torstar Corporation

IN'T, Rato y Figaredo, Rodrigo de, Managing Director, IMF

CDN, Reisman, Heather, President and CEO, Indigo Books & Music Inc.

USA, Rockefeller, David, Member, JP Morgan International Council

USA, Rodin, Judith, President, The Rockefeller Foundation

E, Rodriguez Inciarte, Matias, Executive Vice Chairman, Grupo Santander

USA, Ross, Dennis B., Director, The Washington Institute for Near East Policy

F, Roy, Olivier, Senior Researcher, CNRS

P, Sarmento, Nuno Morais, Former Minister of State and of Presidency; Member of Parliament

I, Scaroni, Paolo, Chief Executive Officer and Managing Director, Enel S.p.A.

D, Schily, Otto, Minister of the Interior

A, Scholten, Rudolf, Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG

D, Schrempp , Jürgen E., Chairman of the Board of Management, DaimlerChrysler AG

D, Schulz, Ekkehard D., Chairman of the Executive Board, ThyssenKrupp AG

E, Sebastián Gascón, Miguel, Chief Economic Adviser to Prime Minister

ISR, Sharansky, Natan, Former Minister for Jerusalem & Diaspora Affairs

I, Siniscalco, Domenico, Minister for Economy and Finance

GB, Skidelsky, Robert, Professor of Political Economy, Warwick University

E, Spain, H.M. the Queen of

IRL, Sutherland, Peter D., Chairman, Goldman Sachs International; Chairman, BP p.l.c.

PL, Szwajcowski, Jacek, CEO, Polska Grupa Farmaceutyczna

FIN, Tiilikainen, Teija H., Director, University of Helsinki, Network for European Studies

NL, Tilmant, Michel, Chairman, ING N.V.

INT, Trichet, Jean-Claude, Governor, European Central Bank

TR, Ülsever, Cüneyt, Columnist, Hürriyet

CH, Vasella, Daniel L., Chairman and CEO, Novartis AG

NL, Veer, Jeroen van der, Chairman Committee of.Managing Directors, Royal Dutch Shell Group

USA, Vinocur, John, Senior Correspondent, International Herald Tribune

S, Wallenberg, Jacob, Chairman of the Board, Investor AB; Vice-Chairman, SEB

USA, Warner, Mark R., Governor of Virginia

GB, Weinberg, Peter, CEO, Goldman Sachs International

D, Wissmann, Matthias, Member of Parliament, CDU/CSU Fraktion

GB, Wolf, Martin H., Asscociate Editor and Economics Commentator, The Financial Times

INT/USA, Wolfensohn, James D., President, The World Bank

USA, Wolfowitz, Paul, President designate, The World Bank

USA, Zakaria, Fareed, Editor, Newsweek International

D, Zumwinkel, Klaus, Chairman of the Board of Management, Deutsche Post AG

Rapporteurs

GB, Micklethwait, R., John, United States Editor, The Economist

GB, Wooldridge, Adrian D., Foreign Correspondent, The Economist

 


 

Přechod na domovskou stránkuPoznámky

[1]) V originále allegiance.

[2]) Originální víceznačný termín empire building lze těžko přesněji přeložit. Pozn. překladatele.

[3]) V originále outrage.

[4]) Orig. iffy.

[5]) Orig. withdraw the Whip, přesný překlad nejistý. Pozn. překladatele.

[6]) Orig. trade union close shop.

[7]) Remembrance Sunday

[8]) Crown prerogative

[9]) merkantilismus - směr státní hospodářské politiky usilující, hlavně podporováním vývozu, o hromadění kapitálu (hlavně zlata) uvnitř státu. Slovník cizích slov, SPN 1981.

[10]) Anglické slovo allegiance označuje poddanství, ale též věrnost či oddanost lennímu pánovi (např. králi či královně); v této publikaci je překládán jako "věrnost koruně". Termín vyjadřuje britskou demokratickou tradici vycházející z Velké listiny svobod (Magna Carta Libertatum, 1211) a z feudálních základů; na rozdíl od kontinentální Evropy probíhal rozvoj britské demokracie postupným vývojem bez velkých revolucí (snad s výjimkou Cromwella). Pojem je klíčový pro pochopení právnické argumentace autorů, založené na britském zvykovém právu.

[11]) liege lord

[12]) Act of Settlement.

[13]) Defence of the Realm Act

[14]) Britský kabinet sestává z malého počtu členů (tj. poslanců) Parlamentu a má v britském politickém systému funkci vlády.

[16]) Victory in Europe day, Den vítězství v Evropě.

[17]) Vlastně ministr zahraničí

[18]) V době vzniku originálu.

[19]) V roce 1998 britský premiér.

[20]) International Currency Review, Occasional Paper 4, World Reports Limited, 108 Horseferry Road, Westminster, London SW1

[21]) Londýnské letiště.

[22]) v orig. labour.

[23]) V originále fairness

[24]) V originále apparatchiks

[25]) Odstrašujícím příkladem je nedávný případ francouzského poslance Evropského parlamentu La Pena, zastupujícího několik milionů francouzských voličů, který může být po drobném osobním incidentu s kolegyní z jiné strany zbaven soudem občanských práv, včetně práva zastupovat své voliče u Evropského parlamentu. U takového parlamentu stačí několik drobných provokací k vyřazení nežádoucí opozice, soud nesoudí jenom poslance, ale též zbavuje základních občanských práv ony miliony voličů! Samozřejmě ani v takovém případě není poslanec Evropského Parlamentu nahrazen např. jiným zástupcem téhož politického zaměření.

[26]) V orig. pro-ERM, tj. pro jednotnou evropskou měnu

[27]) Viz Úvod.

[28]) Důvěrné označení vlajky Spojeného království.